logo yeni

calisanlar2 copy

KPSS SONUCUNDA DEĞİL MAHALLİ İDARELERİN KENDİLERİNİN YAPTIĞI SINAV SONUCUNDA ATANANLAR

Aktif . Yayınlanma KPSS, Sınav ve Nitelikler

ÖZET: Mahalli idarelerin kendi yaptıkları sınavlar ile memuriyete başlayanların geçerli KPSS esas alınarak yeniden yerleştirmelerine ilişkin 19/09/2007-16084

Bilindiği üzere, merkezi memurluk sınavlarına girenlerin işe yerleştirilmeleri; kamu kurum ve kuruluşlarının personel talepleri çerçevesinde adayların merkezi sınav başarı puanı, kurum ve unvan tercihleri alınarak bilgisayar ortamında yapılmakta olup, 03/05/2002 tarih ve 24744 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik” ile de Kamu Personel Seçme Sınavı’nı yapma ve yerleştirme işlemleri Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığına verilmiştir.

Merkezi yerleştirmenin amacı; kamu kurum ve kuruluşlarına ait kadro ve pozisyonlara ilk defa personel alımlarında kayırmacılığın önüne geçilebilmesi ve objektif bir yerleştirme yapılabilmesi ile kamu kurum ve kuruluşlarının personel ihtiyaçlarının hızlı bir şekilde temin edilebilinmesi olup, gerek kamu kurum ve kuruluşları gerekse ilgili vatandaşlarca Başkanlığımıza iletilen talepler çerçevesinde, ayrıca sınavın uygulanmasında yaşanan problemlerin giderilmesi amacıyla mezkur Yönetmelikte 28/03/2005 tarihli ve 2005/8714 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yapılan değişiklikle, merkezi yerleştirme sonucu (B) grubuna ait herhangi bir kadroya yerleştirilip ataması yapılanların, daha sonraki personel alımları için, yerleştirmelerine esas alınan puanla başvuruda bulunamayacakları hükme bağlanarak, adayların aynı KPSS puanı ile birden fazla yerleşmelerine son verilmiştir.

Diğer taraftan, 17/01/2007 tarihli ve 26406 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” in birinci, ikinci ve üçüncü maddesi ile teselsül ettirilen 27/A, 27/B, 27/C ve 27/D maddeleri ile İl özel idareleri ve belediyeler, bunlara bağlı kuruluşlar ile kurdukları birlikler ve döner sermayeli kuruluşların, atama yapılacak kadro ve pozisyonların sayı, sınıf, unvan ve dereceleri ile KPSS taban puanı ve türünü kendilerinin belirleyeceği düzenlenerek, merkezi yerleştirme kapsamından çıkarılmış; 11/04/2007 tarihli ve 26490 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Mahalli İdarelere İlk Defa Atanacaklara Dair Sınav Yönetmeliği”  ile de adı geçen kurumların Yönetmelik hükümleri çerçevesinde boş bulunan memur kadrolarına, KPSS sonuçlarına göre tespit edilecek temel bir puan üzerindeki adayların katılımı ile yazılı, sözlü ve gerektiğinde uygulamalı olarak yapılan sınav ile personel alımına başlanmıştır.

Ancak, Danıştay 12 nci Dairesinin 2007/412 Esas Kararıyla17/01/2007 tarihli ve 26406 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” in yürütmesinin durdurulmasına hükmedilmiş ve bu karar 04/06/2007 tarihinde Başbakanlığa tebliğ edilmiş olup, Başbakanlık da söz konusu kararı ilgili Kurumlara bildirmiştir. Bu bildirim neticesinde, İçişleri Bakanlığının 07/06/2006 tarihli ve B.05.0.MAH.0.71.00.01/14515 sayılı yazısı ile 81 İl Valiliğine gönderilen 2007/58 sayılı Genelge ile Danıştay 12 nci Dairesinin söz konusu kararı gereği 11/04/2007 tarihli ve 26490 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Mahalli İdarelere İlk Defa Atanacaklara Dair Sınav Yönetmeliği”nin uygulanamaz hale geldiği ve 06/06/2007 tarihi itibariyle ilgili mevzuata istinaden yapılacak olan sınav ilanlarının yapılmaması, ilan edilmiş ancak yapılmamış olan sınavların uygulanmaması ve bu tarihten sonra İçişleri Bakanlığına sınav ilanı gönderilmemesi gerektiği belirtilmiştir. Bu çerçevede de, 11/04/2007 tarihli ve 26490 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Mahalli İdarelere İlk Defa Atanacaklara Dair Sınav Yönetmeliği” hükümleri çerçevesinde atama yapma imkanı kalmamakla birlikte, söz konusu değişikliğin yürürlüğe girdiği tarihle Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünün bahse konu genelgesinde belirtilen 06/06/2007 tarihi arasında KPSS’ye girmişler arasından ilgili Mahalli İdarelerce Devlet Memuru alımı yapılabilinmiştir.

Ayrıca, mezkur Yönetmeliğin Ek-2 nci maddesinde “Yapılan yerleştirme sonucu B grubuna ait herhangi bir kadroya yerleştirilip ataması yapılanlar, daha sonraki personel alımları için, yerleştirmelerine esas alınan puanla başvuruda bulunamazlar.” hükmü yer almakta olup, bu hüküm çerçevesinde de ÖSYM Başkanlığınca Haziran 2007’de ilan edilen “KPSS 2007/5 Tercih Kılavuzu”nun “Temel Bilgiler, Temel İlke ve Kurallar” başlıklı 1.3 üncü maddesinde; 2004-KPSS veya 2006-KPSS sonuçlarına göre kamu kurum veya kuruluşlarının kadrolarına veya sözleşmeli pozisyonlarına yerleştirilen ve atanan adayların, 2004-KPSS veya 2006-KPSS sonuçlarını kullanarak bu Kılavuzda yer alan kadro ve sözleşmeli pozisyonlardan tercih yapma hakları bulunmadığı açıklamasına yer verilmiştir.

18/03/2002 tarih ve 2002/3975 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik çerçevesinde gerçekleştirilen merkezi yerleştirmenin kapsamı; kamu kurum ve kuruluşlarında 657 sayılı Kanun’un 4/A maddesi çerçevesinde Devlet memuru olarak istihdam edilecek kadrolar ile 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararname kapsamında istihdam edilecek kişilere ait pozisyonlara yapılacak yerleştirmeleri kapsamaktadır. Danıştay 12 nci Dairesinin mezkur Kararı öncesi Mahalli İdarelerce yapılan Devlet Memuru alımları ise 11/04/2007 tarihli ve 26490 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Mahalli İdarelere İlk Defa Atanacaklara Dair Sınav Yönetmeliği Yönetmelik hükümleri çerçevesinde gerçekleştirilmiş işlemlerdir.

İlaveten, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun memurların bir kurumdan diğer bir kuruma naklinin düzenlendiği 74 üncü maddesinin birinci fıkrasında ise; “Memurların bu Kanuna tabi kurumlar arasında kurumların muvafakatı ile kazanılmış hak dereceleri üzerinden veya 68 inci maddedeki esaslar çerçevesinde derece yükselmesi suretiyle bulundukları sınıftan veya öğrenim durumları itibariyle girebilecekleri sınıftan bir kadroya nakilleri mümkündür.” denilmektedir.

Bu itibarla, yukarıdaki hüküm ve açıklamalar çerçevesinde, adayların aynı sınav sonucunu kullanarak mezkur Yönetmelik çerçevesinde gerçekleştirilen merkezi yerleştirme sisteminden birden fazla yararlanması engellendiğinden, 2004 ya da 2006 KPSS sonuçlarını kullanarak 11/04/2007 tarihli ve 26490 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Mahalli İdarelere İlk Defa Atanacaklara Dair Sınav Yönetmeliği Yönetmelik hükümleri çerçevesinde gerçekleştirilmiş sınavlar sonucuna göre ataması yapılan Devlet Memurlarının, halen geçerliliği devam eden 2004 ya da 2006 KPSS sonucunu kullanarak ÖSYM Başkanlığınca gerçekleştirilen merkezi yerleştirme işlemlerine başvurmaları ve yerleştirilmeleri halinde, aday ya da asil Devlet memuru olduğuna bakılmaksızın atanmayı hak ettikleri kadrolara çalıştıkları kurumun muvafakatıyla atanmalarının mümkün olduğu değerlendirilmektedir.

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.