logo yeni

calisanlar2 copy

399 SÖZLEŞMELİ ŞEF UNVANIYLA ÇALIŞAN PERSONELİN ŞEF KADROSUNA ATANMASI

Aktif . Yayınlanma KİT Personeli

Özet: Elektrik Üretim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü emrinde 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararname hükümleri uyarında şef unvanıyla sözleşmeli olarak görev yapan ... in, Avcılar Belediyesi emrine geçmiş hizmetleri de dikkate alınarak 657 sayılı Kanuna tabi olarak 1 inci derecenin 4 üncü kademesindeki şef unvanlı kadroya atamasının yapılıp yapılamayacağı hk. (18/07/2011-14837)

Bilindiği üzere, 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 3 üncü maddesinin (e) bendine göre çalışan sözleşmeli personelin hak ve yükümlülükleri, aynı Kanun Hükmünde Kararnamede düzenlenmiş ve 13.3.1990 tarih ve (1) seri nolu KIT Personel Rejimi Genel Tebliğinin 6 ncı maddesinde de belirtildiği üzere söz konusu Kanun Hükmünde Kararnamede sözleşmeli personelin naklen tayin edilmelerine imkan veren bir hükme yer verilmemiştir.

Diğer taraftan, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 74 üncü maddesinde, Devlet Memurlarının bir kurumdan diğerine nakilleri düzenlenmiş olup mezkur maddenin son fıkrasında, “13.12.1980 tarihli ve 160 sayılı Kanunun 4 üncü maddesi kapsamına giren kurumlarla bu Kanuna tabi kurumlar arasındaki nakillerde yukarıdaki hükümler uygulanır” hükmüne yer verilmiştir.

Aynı Kanunun 4 üncü maddesi kapsamına giren kurumlarda çalışıp 657 sayılı Kanuna tabi olmayan personelden hizmete giriş dereceleri 36 ncı madde ile tespit edilen giriş derecelerinin üzerinde olanların ilk ilerleme ve yükselmeleri için kanuni bekleme sürelerine yukarıda yazılı dereceler arasındaki sürelere tekabül eden süre kadar ilave yapılır.” hükmü yer almaktadır.

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 74 üncü maddesinin son fıkrası hükmünden, farklı personel mevzuatına tabi kurumlar arasındaki kadrolu personele ilişkin nakillerin anlaşılması gerekmekte olup, 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye tabi pozisyonlarda istihdam edilen sözleşmeli personelin ise kadroyla ilişkisi bulunmamaktadır.

Anılan Kanun Hükmünde Kararnamenin 5 inci maddesinde, (I) sayılı cetvelde yer alan kadrolara yapılacak atamalarda teşebbüs ve bağlı ortaklıklarda sözleşmeli statüde geçen hizmetlerin memur statüsünde geçmiş gibi değerlendirileceği hükme bağlanmıştır.

Memuriyete girmeden önce veya memuriyetten ayrılarak kamu veya özel sektörde geçen hizmetlerden hangilerinin ne şekilde memuriyet kazanılmış hak aylığında değerlendirileceği hususu da 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik 36 ncı maddesinin Ortak Hükümler bölümünün (C) bendinde düzenlenmiştir.

Yukarıdaki hüküm ve açıklamalar çerçevesinde,

- 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 3/c maddesine göre sözleşmeli olarak çalışmakta olan personelin 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi kadrolara naklen tayin edilmeleri mümkün olmadığı, ancak adı geçenin önceden 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi kadrolarda çalışmış olması halinde Şef unvanlı kadroya atanmasının kurumun takdirinde olduğu,

- İlgilinin memuriyet öncesinde teşebbüs ve bağlı ortaklıklarda (I) sayılı cetvelde yer alan bir kadroya atanmamış olması ve 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye tabi hizmetlerinin sözleşmeli statüde geçmiş olması sebebiyle bu hizmetlerinin memuriyet kazanılmış hak aylığında değerlendirilmesi mümkün olmamakla birlikte emeklilik keseneğine esas aylık bakımından değerlendirilebilmesi mümkün bulunduğu,

mütalaa edilmektedir.

 

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.