logo yeni

calisanlar2 copy

TAKSİRLİ ÖLÜME NEDEN OLMAK SUÇUNDAN TUTUKLANAN SÖZLEŞMELİNİN TEKRAR ATANMASI

Aktif . Yayınlanma KİT Personeli

Özet: Genel Müdürlüğünüze bağlı Yatağan Termik Santralı İşletme Müdürlüğü emrinde sözleşmeli koruma ve güvenlik görevlisi iken, “taksirli ölüme neden olmak” suçundan 2 yıl 1 ay hapis cezası ile cezalandırılarak 21/2/2011 tarihinde tutuklanan ... ‘in, 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 7/c maddesi hükmü uyarınca tekrar göreve başlatılıp başlatılamayacağı, başlatılabilmesi halinde atamanın 12/10/2010 tarih ve 2010/967 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki Kararın 4 üncü maddesinin 1/a bendinde belirtilen sınırlamanın dışında tutulup tutulamayacağı hk. (26/12/2011-24031)

Bilindiği üzere, 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin “İşe Alınacaklarda Aranılacak Şartlar” başlıklı 7 nci maddesinin (e) fıkrasında, “Taksirli suçlar hariç olmak üzere, ağır hapis veya 6 aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile Devletin Şahsiyetine karşı işlenen suçlarla, zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, Devlet sırlarını açığa vurma suçlarından dolayı hükümlü bulunmamaları” hükmü yer almaktadır.

Diğer taraftan, 12/10/2010 tarih ve 2010/967 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki Kararının 4 üncü maddesinin 1 inci fıkrasında, “Teşebbüs içi eleman nakli suretiyle personel ihtiyacının karşılanmasının mümkün olmadığı hallerde, kamu teşebbüslerinde;

a) 2010 yılında ayrılan eleman sayısının (askerlik ve 4046 sayılı Kanunun 22 nci maddesi çerçevesinde istihdam fazlası olarak bildirilenler hariç) en fazla yüzde onu (%10) kadar personelin açıktan ve/veya naklen atanması,... hususlarında kamu teşebbüsünün yönetim kurulu yetkilidir” denilmektedir.

Yukarıda yer verilen hükümler çerçevesinde;

-399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 7 nci maddesi hükmü uyarınca taksirli bir suçtan hüküm giymenin ie alınmaya engel olmaması nedeniyle, ilgilinin göreve atanmasının mümkün bulunduğu,

-12/10/2010 tarih ve 2010/967 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki Kararın 4 üncü maddesinin 1/a bendinde belirtilen sınırlamanın dışında tutulmasının mümkün bulunmadığı mütalaa edilmektedir.

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.