logo yeni

calisanlar2 copy

SÖZLEŞMELİ PERSONELE YILLIK İZİN VERİLMESİNDE 154 SERİ NOLU TEBLİĞİN UYGULANMASI

Aktif . Yayınlanma KİT Personeli

Özet: Genel Müdürlüğünüzde 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin eki II sayılı cetvelde yer alan pozisyonlarda istihdam edilen sözleşmeli personele yıllık izin verilmesine esas hizmetlerinin tespitinde 154 seri nolu Devlet Memurları Kanunu Genel Tebliği hükümlerinin uygulanıp uygulanmayacağı hk.(05/07/2012-11455)

Bilindiği üzere, 399 sayılı Kamu İktisadi Teşebbüsleri Personel Rejiminin Düzenlenmesi ve 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Bazı Maddelerinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin “Yıllık İzin” başlıklı 21 inci maddesinde; “Sözleşmeli personelden hizmeti 10 yıla kadar olanlara (10 yıl dahil) yılda 20 gün, 10 yıldan fazla olanlara yılda 30 gün ücretli izin verilir. Yıllık izin verilmesine esas hizmetin tespitinde kamu kurum ve kuruluşlarında geçen fiili hizmet süreleri ile askerlik hizmeti göz önüne alınır. Bu Şekilde hizmet süresi bir yıldan az olanlar ile kısmi zamanlı istihdam edilenlerden bir yıldan az süreli sözleşme yapılanlara (yıl içinde memur statüsünden sözleşmeli statüye geçirilenler hariç) yıllık izin verilmez.” hükmü yer almakta olup, Uygulamanın İzlenmesi” başlıklı 58 inci maddesinde ise; “Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin teşebbüs ve bağlı ortaklıklarda uygulanması sırasında birliği sağlamak ve doğacak tereddütleri gidermekle Devlet Personel Başkanlığı yetkili ve görevlidir. Sözleşmeli personele ilişkin olarak bu Kanun Hükmünde Kararnamede hüküm bulunmayan hallerde, Devlet Personel Başkanlığının görüşü alınmak kaydıyla 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun ilgili hükümleri uygulanır.” düzenlemesi yapılmıştır.

Diğer taraftan, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun “Yıllık izin” başlıklı 102 nci maddesinde; “Devlet memurlarının yıllık izin süresi, hizmeti 1 yıldan on yıla kadar (On yıl dahil) olanlar için yirmi gün, hizmeti on yıldan fazla olanlar için 30 gündür. Zorunlu hallerde bu sürelere gidiş ve dönüş için en çok ikişer gün eklenebilir.” hükmüne, “Yıllık izinlerin kullanılışı” başlıklı 103 üncü maddesinde, “Yıllık izinler, amirin uygun bulacağı zamanlarda, toptan veya ihtiyaca göre kısım kısım kullanılabilir. Birbirini izleyen iki yılın izni bir arada verilebilir. Cari yıl ile bir önceki yıl hariç, önceki yıllara ait kullanılmayan izin hakları düşer...“ hükmüne yer verilmiştir.

Ancak, 657 sayılı Kanunun 102 nci maddesinde yer alan “hizmet” deyiminden hangi hizmet sürelerinin anlaşılması gerektiği hususuna ilişkin olarak anılan madde metninde herhangi bir hüküm yer almadığından açıklama yapılmasına ihtiyaç duyulmuş, bu bağlamda; öncelikle 17/8/1995 tarihli ve 22377 sayılı Resmi Gazete ’de 140 seri nolu Devlet Memurları Kanunu Genel Tebliği, sonrasında ise mahkeme kararları ve mevzuat değişiklikleri çerçevesinde 06/06/2002 tarihli ve 24777 sayılı Resmi Gazete’ de 154 seri nolu Devlet Memurları Kanunu Genel Tebliği yayımlanmıştır.

Son Tebliğde; yıllık izin sürelerinin hesabında, hangi statüde olursa olsun kamu kurum ve kuruluşlarında geçen hizmet süreleri ile kamu kurum ve kuruluşlarında geçmese dahi Devlet memurlarının kazanılmış hak aylıklarında değerlendirilen hizmet sürelerinin dikkate alınması gerektiği ifade edilmiştir.

Yukarıdaki hüküm ve açıklamalar çerçevesinde; 657 sayılı Kanunun 102 nci maddesinde yer alan “hizmet” deyiminden hangi hizmet sürelerinin anlaşılması gerektiğine ilişkin tereddütlerin ve uygulama sorunlarının giderilmesi amacıyla anılan Tebliğlerin yürürlüğe konulduğu, ancak 399 sayılı Kararname’de yıllık izin verilmesine esas hizmetin tespitinde kamu kurum ve kuruluşlarında geçen fiili hizmet süreleri ile askerlik hizmetinin göz önüne alınacağı hükmüne yer verilmek suretiyle konu hakkında izaha muhtaç bir durum bırakılmadığı hususlarından hareketle, söz konusu Kararnamenin eki II sayılı cetvelde yer alan pozisyonlarda istihdam edilen sözleşmeli personelin yıllık izin sürelerinin hesabında 154 seri nolu Devlet Memurları Kanunu Genel Tebliği hükümlerinin uygulamasının mümkün bulunmadığı mütalaa edilmektedir.

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.