SÖZLEŞMELİ TABİP OLARAK ÇALIŞAN PERSONELİN İŞYERİ HEKİMİ OLARAK ÇALIŞMASI

Aktif . Yayınlanma KİT Personeli

Özet: Kurumunuzda 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin eki II sayılı cetvelde yer alan sözleşmeli personel pozisyonunda tabip olarak çalışan personelin mesai saatleri dışında ve kurum haricinde işyeri hekimi olarak çalışıp çalışamayacağı hk. (19/06/2012-10254)

Bilindiği üzere, 4857 sayılı İŞ Kanununun “İş sağlığı ve güvenliği hizmetleri” başlıklı 81 inci maddesinde; “İşverenler, devamlı olarak en az elli işçi çalıştırdıkları işyerlerinde alınması gereken iş sağlığı ve güvenliği önlemlerinin belirlenmesi ve uygulanmasının izlenmesi, iŞ kazası ve meslek hastalıklarının önlenmesi, işçilerin ilk yardım ve acil tedavi ile koruyucu sağlık ve güvenlik hizmetlerinin yürütülmesi amacıyla, işyerindeki işçi sayısı, işyerinin niteliği ve işin tehlike sınıf ve derecesine göre;

a) İşyeri sağlık ve güvenlik birimi oluşturmakla,

b) Bir veya birden fazla işyeri hekimi ile gereğinde diğer sağlık personelini görevlendirmekle,... yükümlüdürler. ...

İşyeri hekimlerinin, işyeri sağlık ve güvenlik birimleri ile ortak sağlık ve güvenlik birimlerinde görevlendirilmeleri ve hizmet verilen işyerlerinde çalışan işçilerle sınırlı olmak üzere görevlerini yerine getirmeleri hususunda diğer kanunların kısıtlayıcı hükümleri uygulanmaz.” hükmü yer almakta olup, mezkur maddenin devamında ise; kanuna veya kanunun verdiği yetkiye dayanılarak kurulan kamu kurum ve kuruluşlarında ilgili mevzuatına göre çalıştırılmakta olan hekimlere aslî görevleri kapsamında çalışmakta oldukları kurum ve kuruluşların asıl işveren olarak çalıştırdıkları işçilerin işyeri hekimliği hizmetlerinin de gördürülebileceği belirtilmiştir.

Bilindiği üzere, 11/04/1928 tarihli ve 1219 sayılı Tababet ve Şuabatı Sanatlarının Tarzı İcrasına Dair Kanunun 12 nci maddesinde; “Sanatını icra etmek üzere bir mahalde kayıtlı olan herhangi bir tabibin bizzat dükkan ve mağaza açmak suretiyle her türlü ticaret yapması memnudur.

Tabipler, diş tabipleri ve tıpta uzmanlık mevzuatına göre uzman olanlar 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 28 inci maddesi, 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununun ek 27 nci maddesi, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 36 ncı maddesinin altıncı fıkrası ile 2955 sayılı Gülhane Askeri Tıp Akademisi Kanununun 32 nci maddesi saklı kalmak kaydıyla, aşağıdaki sağlık kurum ve kuruluşlarında mesleklerini icra edebilir:

a) Kamu kurum ve kuruluşları.

b) Sosyal Güvenlik Kurumu ve kamu kurumları ile sözleşmeli çalışan özel sağlık kurum ve kuruluşları, Sosyal Güvenlik Kurumu ve kamu kurumları ile sözleşmeli çalışan vakıf üniversiteleri.

c) Sosyal Güvenlik Kurumu ve kamu kurumları ile sözleşmesi bulunmayan özel sağlık kurum ve kuruluşları, Sosyal Güvenlik Kurumu ve kamu kurumları ile sözleşmesi bulunmayan vakıf üniversiteleri, serbest meslek icrası.

Tabipler, diş tabipleri ve tıpta uzmanlık mevzuatına göre uzman olanlar, ikinci fıkranın her bir bendi kapsamında olmak kaydıyla birden fazla sağlık kurum ve kuruluşunda çalışabilir. ... Sözleşmeli statüde olanlar da dahil olmak üzere mahalli idareler ile kurum tabipliklerinde çalışan ve döner sermaye ek ödemesi almayan tabipler işyeri hekimliği yapabilir. Döner sermayeli sağlık kuruluşları ise kurumsal olarak işyeri hekimliği hizmeti verebilir. Bu maddenin uygulamasına ve işyeri hekimliğine ilişkin esaslar Sağlık Bakanlığınca belirlenir.” hükmüne yer verilmek suretiyle, mahalli idareler ile kurum tabipliklerinde çalışan ve döner sermaye ek ödemesi almayan tabiplerin işyeri hekimliği yapabileceği belirtilmiş; işyeri hekimliğine ve söz konusu maddenin uygulanmasına ilişkin esasları belirleme yetkisi ise Sağlık Bakanlığına verilmiştir.

Diğer taraftan, 399 sayılı Kamu İktisadi Teşebbüsleri Personel Rejiminin Düzenlenmesi ve 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Bazı Maddelerinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin “Başka İŞ ve Hizmet Yasağı” başlıklı 15 inci maddesinde; teşebbüs ve bağlı ortaklıkların genel müdür, müessese müdürleri ile yönetim kurulu ve yönetim komitesi üyeleri ve her çeşit personelinin mezkur Kanun Hükmünde Kararnamede öngörülen haller dışında başka bir işle meşgul olamayacağı, ayrıca mezkur maddede gösterilen iş ve hizmetlerin öngörülen iş ve hizmet yasağı kapsamında bulunduğu hükme bağlanmıştır. Ancak, esas görevlerine halel gelmemesi ve teşebbüs genel müdürü veya yetki vereceği diğer amirlerin uygun görmesi şartıyla, her türlü eğitim ve öğretim faaliyetlerinde görev alma, kanunla kurulmuş sosyal güvenlik kuruluşları, kamu kurumu niteliğini haiz kuruluşlar, teşebbüsün faaliyetleri ile ilgili sosyal ve mesleki nitelikteki kuruluşların yönetim, denetim ve istişare organlarında görev alma, teşebbüs genel müdürünün uygun görmesi şartıyla görevlendirilecek avukatlarca savunma yapılması, bilirkişilik ve hakemlik gibi kanunlardan doğan görevler bu kapsamın dışında belirlenmiş olup, bu bağlamda sözleşmeli statüde olanlar da dahil olmak üzere mahalli idareler ile kurum tabipliklerinde çalışan ve döner sermaye ek ödemesi almayan tabiplerin işyeri hekimliği yapabileceğine ilişkin 1219 sayılı Kanun hükmünün 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede yer alan başka iş ve hizmet yasağına istisnai bir düzenleme getirdiği düşünülmektedir.

Yukarıda yer alan hüküm ve açıklamalar çerçevesinde, Genel Müdürlüğünüzde sözleşmeli pozisyonunda tabip olarak çalışmakta olan ve döner sermaye ek ödemesi almayan personelin, mesai saatleri dışında işyeri hekimliği yapabilmesinin mümkün bulunduğu değerlendirilmekle birlikte, 1219 sayılı Kanunun 12 nci maddesi uyarınca Sağlık Bakanlığına verilen yetkiye istinaden, anılan Bakanlıktan da görüş alınmasının uygun olacağı mütalaa edilmektedir.