logo yeni

calisanlar2 copy

399 SAYILI KHK'YE GÖRE SÖZLEŞMELİ ÇALIŞAN PERSONELİN MEMUR KADROSUNA AÇIKTAN VEYA NAKLEN ATANMASI

Aktif . Yayınlanma KİT Personeli

Özet: Üniversitesi emrinde 07/12/2001-27/10/2003 tarihleri arasında (1 yıl 10 ay 20 gün) Öğretim Görevlisi olarak görev yapmakta iken, 27/10/2003 tarihinde Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünde 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 3 üncü maddesinin (c) bendine göre sözleşmeli mühendis olarak atanan ... ‘ın Bakanlığınız emrine 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 92’nci maddesi gereğince açıktan veya aynı Kanunun 74>üncü maddesi gereğince naklen atanıp atanamayacağına hk.(02/04/2012-6385)

Bilindiği üzere, kamu iktisadi teşebbüsleri ve bağlı ortaklıklarının personel rejimini düzenleyen 22/1/1990 tarihli ve 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede, sözleşmeli personelin hak ve yükümlülükleri, memuriyet statüsünden bağımsız olarak düzenlenmiş olup, aynı Kanun Hükmünde Kararnamede sözleşmeli personelin diğer kamu kurum ve kuruluşlarındaki kadro ve pozisyonlara naklen atanabileceğine dair bir düzenleme bulunmamaktadır.

13/3/1990 tarih ve 02162 sayılı yazımızda yer alan I seri nolu KİT Personel Rejimi Genel Tebliğinde ise, “Sözleşmeli personelin naklen atanması söz konusu olmadığından bir sözleşmeli personelin diğer bir teşebbüs veya bağlı ortaklıkta görev alması, açıktan işe alma niteliğindedir. Aynı şekilde, Bakanlıklar veya diğer kamu kurum ve kuruluşlarında memur veya diğer statüler altında çalışan kamu görevlilerinin teşebbüs veya bağlı ortaklıklarında görev alması da açıktan işe alma olarak izne tabi bulunmaktadır.” hükmü yer almaktadır.

Bu çerçevede, ilgilinin 657 sayılı Kanunun 74 üncü maddesi kapsamında Bakanlığınıza naklen atanamayacağı değerlendirilmektedir.

Diğer taraftan, 28/07/2009 tarihli ve 27302 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Kamu Personeli Genel Tebliği’nin (Devlet Memurluğuna Alınma) (Seri No: 1) 6”ncı maddesinin “Öğretim Görevlileri, Okutmanlar ve Öğretim Yardımcılarının Devlet Memurluğuna Alınmaları başlıklı (B) fıkrasında “2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 31 ‘inci maddesine göre istihdam edilen öğretim görevlileri, 32’nci maddesine göre istihdam edilen okutmanlar ve 33 ile 50’nci maddelerine göre istihdam edilen araştırma görevlileri, uzmanlar, çeviriciler ile eğitim-öğretim planlamacılarından, kendi istekleri ile görevlerinden çekilmiş olanlar ile görev süreleri sona erenlerin, en az iki yıl süreyle görev yapmış olmaları şartıyla, kamu kurum ve kuruluşlarında boş bulunan durumlarına uygun memur kadrolarına açıktan atanmaları, başvuracakları kamu kurum ve kuruluşlarının takdirinde bulunmaktadır.” hükmü yer almaktadır.

Ancak, Hacettepe Üniversitesinde yaklaşık 2 yıl görev yaptıktan sonra kendi isteği ile görevden ayrılan bir davacı tarafından 1 Seri Nolu Kamu Personeli Genel Tebliğinde yer alan “en az iki yıl” ibaresinin iptali ve yürütmenin durdurulması istemiyle açılan davada Danıştay Onikinci Dairesinin 10/02/2012 tarihli, E:2010/8348 sayılı kararıyla 657 sayılı Kanunun 92 nci maddesinde yeniden memuriyete atanmada dava konusu tebliğde yer alan süre şartının aranmadığı, 657 sayılı Kanunun öngörmediği bu kısıtlayıcı şartın tebliğ hükmü ile getirilmesinde yasaya ve hukuka uyarlık bulunmadığı gerekçe gösterilerek en az iki yıl görev yapmış olma şartının yürütülmesinin durdurulmasına hükmedilmiştir.

Yukarıdaki açıklamalar çerçevesinde, ... Üniversitesi emrinde (1 yıl 10 ay 20 gün) öğretim görevlisi olarak görev yapmış olan ‘in diğer Şartları taşıması kaydıyla Bakanlığınız emrine 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 92’nci maddesi gereğince açıktan atanabilmesi hususunun atama izin prosedürlerinin tamamlanması kaydıyla Bakanlığınızın takdirinde olduğu mütalaa edilmektedir.

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.