logo yeni

calisanlar2 copy

399 SAYILI KHK I SAYILI CETVELE DAHİL PERSONELE ÖDENECEK İKRAMİYE MİKTARI

Aktif . Yayınlanma KİT Personeli

ÖZET: Kamu iktisadi teşebbüsleri ve bağlı ortaklıklarında çalışan 1 sayılı cetvele dahil personele Yüksek Planlama Kurulu kararı ile iki maaş tutarında ödenmekte olan ikramiyenin hesabında sadece gösterge aylığı ile ek gösterge aylığı tutarı toplamının dikkate alınacağına ilişkin 11/04/2008-4631

Kamu iktisadi teşebbüsleri ve bağlı ortaklıklarında çalışan 1 sayılı cetvele dahil personele Yüksek Planlama Kurulu kararı ile iki maaş tutarında ödenmekte olan ikramiyenin hesabında sadece gösterge aylığı ile ek gösterge aylığı tutarı toplamının dikkate alındığı, bu toplamın da asgari ücretin altında kalması sebebiyle asgari ücret tutarında ikramiye ödendiğinden bahisle, Yüksek Planlama Kurulu kararlarında yer alan “iki maaş tutarında” ifadesinin “aylık brüt toplam üzerinden iki maaş tutarında” şeklinde değiştirilmesine ilişkin ilgi yazılar incelenmiştir.

Bilindiği üzere, 22/1/1990 tarihli ve 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 25 inci maddesinde, “a) Ekli 1 sayılı cetvelde kadro unvan ve dereceleri gösterilen personel aylık ve özlük hakları bakımından 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu hükümlerine tabidir.

Bu personel, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun ek geçici 21 inci maddesinde öngörülen ikramiyelerden yararlandırılır. İkramiyelerle ilgili olarak kuruluşların özel kanunlarındaki hükümler saklıdır…” hükmü, geçici madde 3’de ise “308 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin geçici 1 inci maddesi uyarınca, kadroları iptal edilmemiş olan personelin bulundukları kadrolarda ikramiye dahil her türlü mali ve sosyal hakları saklıdır…” hükmü yer almaktadır.

Ayrıca, 31/7/2007 tarihli ve 2007/T-17 sayılı Yüksek Planlama Kurulu Kararının 5/b maddesinde, kamu iktisadi teşebbüsleri ve bağlı ortaklıklarında (özelleştirme kapsam ve programında olanlar dahil) çalışan memurlara iki maaş tutarında ikramiye ödenmesi ve ödemelerin 15 Ocak ve 15 Temmuz tarihlerinde yapılması kararlaştırılmıştır.

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun memurlara ödenecek aylık tutarları başlıklı 155 inci maddesinde ise, bu Kanunun 36 ncı maddesinde yer alan sınıflara ait gösterge tablosundaki rakamların, Genel Bütçe Kanununda  o yıl için tespit edilen katsayı ile çarpılması sonunda bulunacak miktarın, sınıfların derece ve kademelerindeki memurların aylık tutarlarını göstereceği, aynı Kanunun 43 üncü maddesinin (B) bendinde ise bu Kanuna tabi kurumların kadrolarında bulunan personelin aylıklarının, hizmet sınıfları, görev türleri ve aylık alınan dereceler dikkate alınarak bu Kanuna ekli 1 ve 2 sayılı cetvellerde gösterilen ek gösterge rakamlarının eklenmesi suretiyle hesaplanacağı hükmü yer almaktadır.

Diğer taraftan, aralarında kamu iktisadi teşebbüslerinin de bulunduğu bazı kamu kurumlarında ödenmekte olan ikramiye uygulamasında birliğin sağlanması ve bundan yararlanan personelin mağduriyetlerine yol açılmaması amacıyla, ikramiye miktarının tespitinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun aylık tanımının dışında kalan diğer ödeme unsurlarının da dikkate alınıp alınmayacağı konusundaki görüş talebi üzerine Danıştay Birinci Dairesinin vermiş olduğu 6/5/1999 tarihli ve 1999/81 Karar No. lu Kararda, 657 sayılı Kanunun 155 ve 43/(B) maddesine atıf yapılarak aylık tanımının, 657 sayılı Kanunda her derece için tespit edilen göstergeler ile varsa görevin niteliğine göre belirlenen ek göstergeler toplamının kanunlar gereği saptanan katsayı ile çarpımı sonucu bulunan tutarı ifade ettiği, aylık tanımının diğer ödeme unsurlarını da kısmen ya da tamamen kapsayacak şekilde ancak yeni bir yasal düzenlemeyle değiştirilebileceği, böyle bir düzenleme yapılmadıkça 657 sayılı Kanunda yer alan aylık tanımının diğer ödeme unsurlarını da kapsayacak şekilde yorum yoluyla değiştirilmesinin mümkün olmayacağı, yılda iki maaşı geçmeyen ikramiye uygulamasına ilişkin tutarın hesaplanmasında, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununda tanımı yapılan aylık tutarın dışında kalan diğer ödeme  unsurlarının dikkate alınmasına hukuken olanak bulunmadığı görüşüne varılmıştır.

Yukarıdaki açıklama ve hükümler çerçevesinde, kamu iktisadi teşebbüslerinde çalışan memurlara ödenmekte olan ikramiyelerle ilgili olarak Yüksek Planlama Kurulu kararlarında yer alan “iki maaş tutarında” ifadesinin “aylık brüt toplam üzerinden iki maaş tutarında” şeklinde değiştirilemeyeceği düşünülmektedir.

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.