logo yeni

calisanlar2 copy

UZMAN ERBAŞ OLARAK GEÇEN HİZMETLERİN KAZANILMIŞ HAK AYLIĞINDA DEĞERLENDİRİLMESİ

Aktif . Yayınlanma Kadro, Hizmet ve İntibak

ÖZET: Uzman erbaş olarak geçen hizmetlerin kazanılmış hak aylığında nasıl değerlendirileceği hk. (27/03/2013-5138)

12 Eylül 2010 tarihinde yapılan Referandumla Anayasada önemli değişiklikler yapılmış ve bu çerçevede kamu görevlilerine toplu sözleşme yapabilme hakkı tanınmıştır. Anayasa değişikliğine uyum sağlanması ve toplu sözleşme hakkının kullanımının düzenlenmesi amacıyla 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları Kanununda da gerekli değişiklikler yapılmıştır.

Kamu görevlileri sendikacılığı alanındaki ilk toplu sözleşme görüşmeleri 30 Nisan-21 Mayıs 2012 tarihleri arasında gerçekleştirilmiştir. Bu süreçte, kamu görevlilerinin genelini ilgilendiren sendikal talepler ile yerel yönetimler hizmet kolu dışında kalan hizmet kollarına ilişkin sendikal talepler üzerinde anlaşma sağlanamaması üzerine uyuşmazlık Kamu Görevlileri Hakem Kuruluna intikal ettirilmiş ve Kurul, 29 Mayıs 2012 tarihli kararını alarak süreci sonlandırmıştır. Taraflar ayrıca toplu sözleşme görüşmeleri sürecinde sendikalarca gündeme getirilen bazı sendikal talepler üzerinde toplu sözleşme döneminden sonra Kamu Personeli Danışma Kurulu toplantılarında değerlendirilmek üzere çalışmalara devam edilmesi kararına varmışlardır.

Bu çerçevede, toplu sözleşme sürecinden sonra yetkili sendika ve konfederasyon temsilcileri ile ilgili kamu kurum ve kuruluşu temsilcilerinin katılımıyla Devlet Personel Başkanlığı koordinatörlüğünde yürütülen çalışmalar sonunda kurumlar arası uygulama birliğinin sağlanması amacıyla kamu kurum ve kuruluşlarının, aşağıda yer alan konularda uygulamalarını belirtildiği şekilde yapmaları üzerinde karar kılınmıştır:

- 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 36 ncı maddesinin "Ortak Hükümler" başlıklı bölümünün (C) bendinde; hangi hizmetlerin kazanılmış hak aylık derece ve kademesinin tespitinde değerlendirileceği belirtilmiş olup, söz konusu maddede uzman erbaşlıkta geçen hizmetlerin kazanılmış hak aylık derece ve kademesinde değerlendirileceğine ilişkin herhangi bir düzenleme bulunmamaktadır. Ancak, Devlet Personel Başkanlığınca uzman erbaşlıktan kendi isteğiyle ayrılanların 657 sayılı Kanunun 92 nci maddesinin ikinci fıkrasına göre Devlet memurluğuna atanması halinde mezkur maddenin birinci fıkrasında yer verilen Devlet memurluğundan çekilip tekrar Devlet memuru olarak atananlara uygulanması gereken "ayrıldıkları tarihte almakta oldukları aylık derecesine eşit bir derecenin aynı kademesine atanma" hükmü esas alınarak, uzman erbaşlıktan ayrıldıkları tarihte hak etmiş oldukları aylık derecelerine eşit bir derecenin aynı kademesine asli memur olarak atanmaları gerektiği şeklinde değerlendirme yapılarak söz konusu personel lehinde işlem tesisi öngörülmüştür.

Diğer taraftan, 3269 sayılı Uzman Erbaş Kanununun 5 inci maddesinde ise "Yaş sınırı nedeniyle Silahlı Kuvvetlerden ayrılacak olanlardan istekliler, merkezi yönetim bütçe kanunlarında yer alan sınırlamalara tabi olmaksızın, Milli Savunma Bakanlığı, MSB ANT Başkanlığı ve Türk Silahlı Kuvvetleri (Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı dahil) kadrolarında emekli aylığına hak kazandıkları tarihe kadar Devlet memuru olarak istihdam edilirler. Atama işlemleri yaş sınırının dolmasından önce tamamlanır ve atanılan görevin aylık ve diğer mali haklarına göreve başlanılan tarihten itibaren hak kazanılır. Bunların uzman erbaşlıkta geçen hizmet süreleri 2/2/2005 tarihli ve 5289 sayılı Kanun hükümleri dikkate alınmak suretiyle, öğrenim durumlarına göre yükselebilecekleri tavanı aşmamak kaydıyla atama işlemine tabi tutulanlara 16 ncı maddenin ikinci fıkrasında yer alan ikramiye ödenmez. Bu fıkranın uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar yönetmelikle belirlenir." hükmü yer almaktadır. Bahsi geçen hükme göre memur kadrolarına ataması yapılan personelin intibakı yapılırken memuriyete giriş dereceleri 657 sayılı Kanunun 36 ncı maddesi uyarınca belirlenmekte ve uzman erbaşlıkta geçen hizmet süreleri kazanılmış hak aylığında değerlendirilmekte olup, mezkur hükme göre yapılacak intibak işleminde ilgililerin 657 sayılı Kanunun 36 ncı maddesinde belirtilen öğrenim durumlarına göre yükselebilecekleri tavanı aşamayacağı öngörülmektedir.

3269 sayılı Uzman Erbaş Kanununa tabi uzman erbaş olarak en az iki yıl süreyle çalışmış olmak şartıyla, sağlık niteliklerini kaybetmeleri veya 45 yaşına girmiş olmaları sebebiyle görev süreleri sona erenler ile kendi istekleriyle sözleşmelerini feshetmiş olanlardan, kamu kurum ve kuruluşlarında Devlet memuru olarak ataması yapılanların memuriyete giriş derece ve kademelerinin öğrenim durumlarına göre belirlenmesi, bunların uzman erbaşlıkta geçen hizmet sürelerinin tamamının öğrenim durumlarına göre yükselebilecekleri tavanı aşmamak kaydıyla her yılı bir kademe ilerlemesi her üç yılı için bir derece yükselmesi verilmek suretiyle kazanılmış hak aylık derece ve kademelerinin tespitinde değerlendirilmesi gerekmektedir.

- Kamu Kurum ve Kuruluşları Personel Servis Hizmet Yönetmeliğine göre yürütülen servis hizmetlerinde, hizmet yerleri dikkate alınarak sözleşmelere kilometre sınırı konulmaması hususunda gerekli düzenlemeler yapılmalıdır.

- Kamu görevlilerini ilgilendiren duyuru, yönerge ile Resmi Gazete’de yayımlanmayan tebliğ, genelge ve yönetmeliklerinin şeffaflık ilkesi uyarınca ilgili kurum ve kuruluşların resmi web sitesinde yayımlanması sağlanmalıdır.

 

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.