logo yeni

calisanlar2 copy

ÇÖZÜMLEYİCİ, PROGRAMCI, EKONOMİST, GRAFİKER, SANAT TARİHÇİSİ VE SOSYOLOG KADROLARINA 1 DERECE VERİLMESİ

Aktif . Yayınlanma Kadro, Hizmet ve İntibak

ÖZET: Çözümleyici, Programcı, Ekonomist, Grafiker, Sanat Tarihçisi ve Sosyolog unvanlı kadrolarda görev yapan memurların  memuriyet öncesi hizmetlerinin 657 sayılı Kanunun 36/C-1 inci maddesi kapsamında kazanılmış hak aylık derece ve kademesinde değerlendirilip değerlendirilmeyeceği ile söz konusu personele 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 36 ncı maddesinin (A) bendinin 4 üncü fıkrası gereğince ilave bir derece verilip verilmeyeceği hususunda. (12/03/2013-1122 )

Belediyenizde Çözümleyici, Programcı, Ekonomist, Grafiker, Sanat Tarihçisi ve Sosyolog unvanlı kadrolarda görev yapan memurlara 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 36 ncı maddesinin (A) bendinin 4 üncü fıkrası gereğince ilave bir derece verilip verilmeyeceği ile söz konusu personellerin memuriyet öncesi hizmetlerinin anılan maddenin (C) bendinin 1 inci fıkrası gereğince kazanılmış hak aylık derece ve kademesinde değerlendirilip değerlendirilmeyeceği hususunda görüş talep eden ilgi yazı incelenmiştir.

Bilindiği üzere, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 36 maddesinin “II - Teknik Hizmetler Sınıfı” başlıklı bölümünde “Bu  Kanunun  kapsamına  giren  kurumlarda  meslekleriyle  ilgili  görevleri  fiilen  ifa eden ve meri hükümlere göre yüksek mühendis, mühendis, yüksek mimar, mimar, jeolog, hidrojeolog, hidrolog, jeofizikçi, fizikçi, kimyager, matematikçi, istatikçi, yöneylemci (Hareket araştırmacısı),  matematiksel  iktisatcı,  ekonomici  ve  benzeri  ile  teknik  öğretmen  okullarından  mezun  olup  da,  öğretmenlik  mesleği dışında teknik hizmetlerde çalışanlar, Mimarlık ve Mühendislik Fakültesi veya bölümlerinden mezun şehir plancısı, yüksek şehir plancısı, yüksek Bölge Plancısı, 3437 ve 9/5/1969 tarih 1177 sayılı Kanunlara göre tütün eksperi yetiştirilenler ile müskirat ve çay eksperleri, fen memuru, yüksek tekniker, tekniker teknisyen ve emsali teknik unvanlara sahip olup, en az orta derecede mesleki tahsil görmüş bulunanlar, Teknik Hizmetler sınıfını teşkil eder.”  hükmü bulunmaktadır.

Ayrıca, mezkur Kanununun 36 ncı maddesinin  A/4 fıkrasında; “Teknik hizmetler sınıfında görev almak şartiyle jeolog, jeofizikçi, hidrojeolog, hidrolog, jeomorflog, kimyager, fizikçi, matematikçi, istatikçi, yöneylemci (harekat araştırmacısı), matematiksel iktisatçı (Ekonometrici), Erkek Teknik Öğretmen Okulu mezunları, fen memurları, teknikerler ve yüksek teknikerler, tütün ve müskirat eksperleri, tarım alet ve makineleri Uzmanlık Yüksek Okulu mezunları ile benzeri fen bilimleri ve teknik bilimler lisansiyerleri, Mimarlık ve Mühendislik Fakültesi veya bölümlerinden mezun olan şehir plancısı, yüksek şehir plancısı, yüksek bölge plancısı. Gazi Üniversitesi Mesleki Eğitim Fakültesi Teknoloji Bölümü İş ve Teknik Anabilim Dalı mezunları, Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Ev Ekonomisi Yüksek Okulu mezunları üniversitelerin arkeoloji ve sanat tarihi bölümlerinin prehistorya, protohistorya ve önasya arkeolojisi, klasik arkeoloji anabilim dallarından mezun olanlar öğrenimlerine göre tespit edilen giriş derece ve kademelerine bir derece” eklenmek suretiyle bulunacak derece ve kademelerden hizmete alınacağı belirtilmektedir.

Söz konusu hükümde belirtilen bir derece yükselmesinden yararlanılabilmesi için Teknik Hizmetler Sınıfında görev almak şartıyla, 36A/4 üncü maddesinde belirtilen unvanları taşımak veya yine aynı madde de belirtilen öğretim kurumları, bölüm veya anabilim dallarından mezun olmak gerekmektedir.

Bununla birlikte,  anılan Kanunun 36 ncı maddesinin "Ortak Hükümler" bölümünün (C) bendinde "Teknik hizmetler sınıfına girenlerden memurluğa girmeden önce yurt içinde veya yurt dışında mesleklerini serbest olarak veya resmi veya özel müesseselerde ifa edenlerle memuriyetten ayrıldıktan sonra bu işlerde çalışarak yeniden memuriyete girmek isteyenlerin teknik hizmetlerde geçen süresinden bu kanun ve bu kanunun 87 nci maddesinde sözü edilen kurumlarda geçen sürenin tamamı ve geri kalan sürenin 3/4 ü toplamı memuriyette geçmiş sayılarak bu süreler her yılı bir kademe ilerlemesi ve her üç yıl için bir derece yükselmesi verilmek suretiyle değerlendirilir.

Yukarıdaki fıkralara göre, değerlendirilecek hizmet süresinden sadece özel sektörde geçen süre 12 yılı geçemez.

…" hükmü yer almaktadır.

Söz konusu Kanun hükmünde belirtilen hizmet değerlendirilmesinden faydalanabilmek için Teknik Hizmetler Sınıfında görev almak, memuriyete girmeden önce veya memuriyetten ayrılarak mesleklerini özel veya kamu kurumlarında icra etmek, mesleğin icrası için mer'i mevzuat gereğince aranılan şartların taşınması ve sosyal güvenlik kurumuna pirim ödenmiş olması gerekmektedir.

Diğer taraftan, mezkur Kanunun 36 ncı maddesinin “Ortak Hükümler” bölümünün (G) fıkrasında ise “Bu maddede sayılan sınıfların ve fıkraların kapsamının tayininde, benzeri veya eşdeğer öğrenim veya hizmetler; ilgili Bakanlık veya kuruluşun teklifi üzerine alakalı öğretim kurumu ile Milli Eğitim Bakanlığının muadelet tevsiki ve Maliye Bakanlığı ile Devlet Personel Başkanlığının mütalaası alınarak Bakanlar Kurulunca tespit olunur.” hükmü yer almaktadır.

Söz konusu hükme dayanılarak 10/12/2010 tarihli ve 27781 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 27/9/2010 tarihli ve 2010/1092 Bakanlar Kurulu Kararı ile Sosyolog unvanı 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 36 ncı maddesinin birinci fıkrasının Teknik Hizmetler Sınıfı başlıklı II numaralı bendi kapsamına alınmıştır. Ancak, anılan Bakanlar Kurulu Kararında söz konusu unvanlar 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 36/A-4 üncü maddesi kapsamına alınmamıştır. Yine anılan hükme dayanılarak 23/09/2008 tarihli ve 27006 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 01/09/2008 tarihli ve 2008/14094 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Arkeoloji ve Sanat Tarihi, Sanat Tarihi,Arkeolojibölüm ve/veya anabilim dallarından mezun olanlar 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 36 ncı maddesinin Ortak Hükümler bölümünün 36/A-4 üncü maddesi kapsamına alınmıştır.

Ayrıca, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 43 üncü maddesinin (b) bendinde; “Aynı meslek ve bilim dallarında eğitim-öğretim yapan üniversitelerde eğitim-öğretim, metod, kapsam, öğretim süresi ve yıl içindeki değerlendirme esasları bakımından eşdeğer olması ve öğrenimden sonra kazanılan unvanların aynı ve elde edilen hakların eşdeğer sayılması hususu Üniversitelerarası Kurulun önerisi üzerine; öğretmen yetiştiren birimler için belirtilen esasların tespiti Milli Eğitim Bakanlığı ile de işbirliği yapılarak Yükseköğretim Kurulunca düzenlenir…” denilmek suretiyle öğrenimden sonra kazanılan unvanların aynı ve elde edilen hakların eşdeğer sayılması hususunda Yükseköğretim Kurulu yetkili kılınmış olup, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının hem 16/08/2012 tarihli B.30.0.EÖB.303.01.01.03/5175 sayılı yazısında hem de 16/01/2013 tarihli ve B.08.6.YÖK.0.72-303.01.01.01-335 sayılı yazısında 26/07/2012 tarihli Yükseköğretim Yürütme Kurulu toplantısında kamu kurum ve kuruluşlarında uygulama birlikteliğinin sağlanabilmesi açısından sosyolog unvanına haiz olanların görmüş olduğu yükseköğrenimin mesleki, teknik yükseköğrenim olarak, söz konusu unvanda görev yapan personelin ise “Teknik Bilimler Lisansiyeri” sayılmadıklarına karar verildiği belirtilmektedir.

Bununla birlikte, 19/02/2014 tarihli ve 28918 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 6518 sayılı Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 112 nci maddesinin üçüncü fıkrasında ise "190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye ekli (I) sayılı cetvelin kurumlara ait bölümleri ile diğer ilgili mevzuatta yer alan Programcı ve Çözümleyici unvanlı kadroların sınıfı Teknik Hizmetler Sınıfı olarak değiştirilmiştir." hükmüne yer verilerek, mevcut Programcı ve Çözümleyici unvanlı kadroların tümünün hizmet sınıfının Teknik Hizmetler Sınıfı olarak değiştirildiği belirtilmiştir.

Yukarıda yer alan hüküm ve açıklamalar çerçevesinde;

1)657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 36 ncı maddesinin (A) bendinin 4 üncü fıkrası uyarınca ilave bir derece verilip verilmeyeceği ile ilgili olarak, Teknik Hizmetler Sınıfında yer alan; 

- Çözümleyici, Programcı ve Grafiker unvanlarının 657 sayılı Kanunun 36A/4 üncü maddesinde yer almaması nedeniyle bu unvanlara haiz personelin aynı madde belirtilen öğretim kurumları, bölüm veya anabilim dallarından mezun olmaları halinde, mezkur hüküm uyarınca kazanılmış hak aylık derecelerine bir derece ilave edilebileceği,

- Ekonomist unvanının 657 sayılı Kanunun 36/A-4 üncü maddesinde yer almaması nedeniyle ekonomist unvanına haiz personelin aynı madde belirtilen “matematiksel iktisat (ekonometri)” bölümünden mezun olması halinde, mezkur hüküm uyarınca kazanılmış hak aylık derecelerine bir derece ilave edilebileceği,

- Sosyolog unvanının 657 sayılı Kanunun 36A/4 üncü maddesinde yer almaması, sosyolog unvanına haiz personelin aynı madde belirtilen öğretim kurumları, bölüm veya anabilim dallarından mezun olmamaları ve Yükseköğretim Yürütme Kurulunca söz konusu madde metninde yer alan “teknik bilimler lisansiyerleri” kapsamında sayılmaması sebebiyle, mezkur hüküm uyarınca kazanılmış hak aylık derecelerine bir derece ilave edilemeyeceği,

- Sanat Tarihçisi unvanına haiz personelin ise Arkeoloji ve Sanat Tarihi, Sanat Tarihi bölüm veya anabilim dallarından mezun olmaları halinde, mezkur hüküm uyarınca kazanılmış hak aylık derecelerine bir derece ilave edilebileceği,

2)   Çözümleyici, Programcı, Ekonomist, Grafiker, Sosyolog ve Sanat Tarihçisi unvanlı kadrolarda görev yapan ilgililerin memuriyete girmeden önce ki hizmetlerinin; mesleğin icrası için mer'i mevzuat gereğince aranılan şartları taşıdığını, sosyal güvenlik kurumuna pirim ödenmiş olduğunu ve mesleğini, özel veya kamu kurumlarında anılan unvanlar kapasamında, icra ettiğini belgelendirmesi halinde 657 sayılı Kanunun 36 ncı maddesinin "Ortak Hükümler" bölümünün (C) bendinin 1 inci fıkrası uyarınca kazanılmış hak aylık derece ve kademesinde değerlendirilebileceği,

mütalaa edilmektedir.

Kaynak: www.dpb.gov.tr

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.