logo yeni

calisanlar2 copy

MEMUR KADROSUNA ATANAN PERSONELİN SÖZLEŞMELİ, ASKERLİK VE ÖZEL SEKTÖR SÜRELERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

Aktif . Yayınlanma Kadro, Hizmet ve İntibak

Özet: Emekliliği hak etmiş olmasına rağmen ilgili mevzuat çerçevesinde emekli olmayarak Genel Müdürlüğünüz emrinde 657 sayılı Kanun 4/B maddesi uyarınca sözleşmeli olarak mühendis unvanıyla görev yapan ... un 632 sayılı Kanun Hükmünde Kararname hükümleri uyarınca memur kadrolarına atanma talebinde bulunduğundan bahisle, adı geçenin özel sektör veya kamu kurumlarında mesleğiyle ilgili olarak sigortalı çalıştığı süreler, 657 sayılı Kanun 4/B maddesi uyarınca sözleşmeli olarak kurumunuzdaki hizmet süresi ile askerlikte geçen sürelerinin kazanılmış hak aylık derece ve kademelerinin tespitinde değerlendirilip değerlendirilemeyeceği ve 2839 sayılı Kanuna göre hizmet birleştirmesi yapılıp yapılamayacağı, emekli aylığı ve ikramiyesinin de buna göre ödenip ödenemeyeceği hk. (19/07/2011-14688)

Bilindiği üzere, 632 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 1 inci maddesi ile değişik 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun Geçici 37 nci maddesinde “Bu madde hükümlerine göre memur kadrolarına atananların, 4 üncü maddenin (B) fıkrası ve 4924 sayılı Kanun uyarınca sözleşmeli personel pozisyonlarında geçirdikleri hizmet süreleri, öğrenim durumlarına göre yükselebilecekleri dereceleri aşmamak kaydıyla kazanılmış hak aylık derece ve kademelerinin tespitinde değerlendirilir. Bunlar, atandıkları kadronun mali ve sosyal haklarına göreve başladığı tarihi takip eden aybaşından itibaren hak kazanır ve önceki pozisyonlarında aldıkları mali ve sosyal haklar hakkında herhangi bir mahsuplaşma yapılmaz.

Bu madde kapsamında memur kadrolarına atananlara iş sonu tazminatı ödenmez. Bu personelin önceden iŞ sonu tazminatı ödenmiş süreleri hariç, iş sonu tazminatına esas olan toplam hizmet süreleri, 8/6/1949 tarihli ve 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu uyarınca ödenecek emekli ikramiyesine esas toplam hizmet süresinin hesabında dikkate alınır” hükmüne yer verilmiştir.

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun “Tesis edilen sınıflar” başlıklı 36 ncı maddesinin Ortak Hükümler Bölümünün (C) bendinin 1 inci fıkrasında Teknik hizmetler sınıfına girenlerden memurluğa girmeden önce yurt içinde veya yurt dışında mesleklerini serbest olarak veya resmi veya özel müesseselerde ifa edenlerle memuriyetten ayrıldıktan sonra bu işlerde çalışarak yeniden memuriyete girmek isteyenlerin teknik hizmetlerde geçen süresinden bu kanun ve bu kanunun 87 nci maddesinde sözü edilen kurumlarda geçen sürenin tamamı ve geri kalan sürenin 3/4 ü toplamı memuriyette geçmiş sayılarak bu süreler her yılı bir kademe ilerlemesi ve her üç yıl için bir derece yükselmesi verilmek suretiyle değerlendirileceği ve hizmet süresinden sadece özel sektörde geçen süre 12 yılı geçemeyeceği hüküm altına alınmıştır.

Mezkur hüküm ile hizmetin değerlendirilmesinden faydalanabilmek için teknik hizmetler sınıfında görev almak ile memuriyete girmeden önce veya memuriyetten ayrılarak mesleklerini özel veya kamu kurumlarında icra etmek, mesleğin icrası için mer’i mevzuat gereğince aranılan şartların taşınması ve sosyal güvenlik kurumuna pirim ödenmiş olması gerekmektedir.

Diğer taraftan, 657 sayılı Devlet memurları Kanunun “Muvazzaf askerliğini yaptıktan sonra Devlet memurluğuna girenlerin kademe intibakları” 84 üncü maddesinde “Muvazzaf askerlik görevini yaptıktan sonra Devlet memurluğuna atananlar adaylık esaslarına tabi olurlar ve muvazzaf askerlikte geçen süreleri asaletlerinin tasdikinden sonra kademe ilerlemesi yapılmak ve sınav veya seçmeye tabi tutulmak suretiyle derece yükseltilmesinde de değerlendirilir.”hükmü yer almaktadır.

Yukarıdaki hüküm ve açıklamalar çerçevesinde; bahsi geçenin mühendis unvanlı memur kadrosuna ataması yapılırken, kazanılmış hak aylık derece ve kademelerinin tespitinde on iki yılı geçmemek üzere özel sektörde geçen hizmetlerinin 3/4 ünün, sözleşmeli olarak çalıştığı sürelerin ve askerlik süresinin kazanılmış hak aylık kademe ve derecesinin tespitinde değerlendirilmesi gerektiği, emeklilik aylık ve ikramiyesinin tespitine ilişkin hususlarda ise Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığından görüş alınmasının uygun olacağı mütalaa edilmektedir.

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.