logo yeni

calisanlar2 copy

4/B SÖZLEŞMELİ OLARAK ÇALIŞILAN SÜRELERİN MEMURİYET İNTİBAKINDA DEĞERLENDİRİLMESİ

Aktif . Yayınlanma Kadro, Hizmet ve İntibak

Özet: Kurumunuz Eskişehir Bölge Müdürlüğünde Diyetisyen kadrosunda görev yapmakta olan... ‘in, daha önce 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesine göre Dumlupınar Üniversitesi Rektörlüğü emrinde sözleşmeli diyetisyen olarak çalıştığı süre içinde temel ve hazırlayıcı eğitim görmüş olmasından bahisle, bu eğitimler esas alınarak asli memurluğa atanmasının mümkün olup olmadığı ile ilgilinin sözleşmeli olarak çalıştığı sürelerin intibakında değerlendirilip değerlendirilemeyeceği hk. (24/02/2012-2754)

Bilindiği üzere, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 54 üncü maddesinde, “Aday olarak atanmış Devlet memurunun adaylık süresi bir yıldan az iki yıldan çok olamaz ve bu süre içinde aday memurun başka kurumlara nakli yapılamaz.” hükmüne yer verilmiş; söz konusu Kanunun 55 inci maddesinde, “Aday olarak atanan memurların önce bütün memurların ortak vasıfları ile ilgili temel eğitime, bilahare sınıfları ile ilgili hazırlayıcı eğitime ve staja tabi tutulmaları ve Devlet memuru olarak atanabilmeleri için başarılı olmaları Şarttır. Temel eğitim ile hazırlayıcı eğitim aynı kurumda yapılır.” hükmü düzenlenmiş; anılan Kanunun 56 ncı maddesinde, adaylık süresi içinde temel eğitim, hazırlayıcı eğitim ve staj devrelerinin her birinde başarısız olanların ilişiklerinin kesileceği hükme bağlanmış olup, adı geçen Kanunun 58 inci maddesinde ise, “Adaylık devresi içinde eğitimde başarılı olan adaylar disiplin amirlerinin teklifi ve atamaya yetkili amirin onayı ile onay tarihinden geçerli olmak üzere asli memurluğa atanırlar. Asli memurluğa geçme tarihi adaylık süresinin sonunu geçemez.” hükmü getirilmiştir.

Bununla birlikte, 2 1/02/1983 tarihli ve 83/6061 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile kabul edilerek 27/06/1983 tarihli ve 18090 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Aday Memurların Yetiştirilmelerine İlişkin Genel Yönetmelik” in 4 üncü maddesinin (a) bendinde, temel eğitim, hazırlayıcı eğitim ve stajın birbirini takip eden sıra içinde devam edeceği; (b) bendinde, temel eğitimin hedefinin, aday memurlara Devlet memurlarının ortak vasıfları ile ilgili bilinmesi gereken asgari bilgileri vermek olduğu ve bu eğitimin süresinin on günden az, iki aydan çok olamayacağı; (e) bendinde, hazırlayıcı eğitimin hedefinin, aday memurların işgal ettikleri kadro ve görevleri dikkate alınarak, bu görevlerin yürütülmesi için gerekli bilgi ve becerileri kazandırmak ve görevlerine intibakını sağlamak olduğu ve bu eğitimin süresinin bir aydan az, üç aydan çok olamayacağı; (d) bendinde ise, stajın hedefinin, aday memurlara hazırlayıcı eğitim döneminde verilen teorik bilgileri ve iŞgal ettikleri kadro ve görevleri ile ilgili diğer bilgi ve işlemleri ve kazandırılan becerileri uygulamak suretiyle tecrübe kazandırmak olduğu ve staj devresinin iki aydan az olmayacak şekilde adaylık süresi içinde tamamlanacağı hüküm altına alınmıştır.

Ayrıca, Danıştay 5. Dairesinin 29/02/1984 tarihli ve E:79/1039, K:84/964 sayılı Kararında; “. . .657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 54. maddesinde aday olarak atanmış olan Devlet memurunun altı aydan az, iki yıldan çok olmamak üzere bir adaylık süresi geçireceği adaylık süresi içinde ve sonunda başarısızlık halinde uygulanacak işlemler 56 ve 57. maddelerinde belirtilmiş ve 58. maddede, asli memurluğa geçme tarihinin adaylık süresinin sonu olan tarih olduğu hükme bağlanmıştır... Yukarıda sözü edilen hükümler muvacehesinde iki yıl sonunda elde mevcut belgelere göre davacının stajyerliğinin kaldırılıp kaldırılmaması hususunda bir karar verilmesi gerekirken, adı geçenin... adaylık süresini bir yıl daha uzatmaya idarenin yetkisi bulunmamaktadır.” ifadesine yer verilmiştir.

Bu bağlamda, 26/11/2008 tarihli ve 27066 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2008/1 sayılı “Kamu Personeli Uygulama Genelgesi”nin 5 inci maddesinde, kamu kurum ve kuruluşlarının, aday olarak atadıkları Devlet memurları için en kısa süre içerisinde ilgili mevzuatı çerçevesinde adaylık eğitimlerinin (temel eğitim, hazırlayıcı eğitim ve staj) düzenlenmesinde gerekli hassasiyeti göstermeleri ile temel eğitim ve hazırlayıcı eğitim programları kapsamında yapılacak olan eğitim faaliyetlerini günde en az beş saat olacak Şekilde gerçekleştirmeleri; 10 uncu maddesinde de, aday Devlet memurlarının temel eğitim ders notlarının, Devlet Personel Başkanlığı Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğünden temin edilmesi; 6 ncı maddesinde ise, aday Devlet memurlarından, kullanmış oldukları hastalık izni, aylıksız izin ve mazeret izni sebebiyle adaylık süresi içinde adaylık eğitimlerine tabi tutulamayanların, eğitimleri bilahare tamamlatılmak suretiyle, asli memurluğa atanmaları hususunun eldeki belgeler çerçevesinde değerlendirilmesi gerektiği belirtilmiştir.

Diğer taraftan, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 36 ncı maddesinin “Ortak Hükümler” bölümünün C/6 bendinde; “Bu kanunun 4 üncü ve 237 nci maddesinin (e) fıkrasına göre sözleşme ile istihdam edilenlerin, memuriyete geçirilmeleri halinde, sözleşmeli olarak geçirdikleri hizmet süreleri, her yıl için bir kademe ilerlemesi ve her üç yıl için bir derece yükselmesi verilmek suretiyle değerlendirilir.” hükmü yer almaktadır.

Bu hükümde, 657 sayılı Kanunun 4 üncü ve 237 nci maddesinin (e) fıkrasına istinaden sözleşme ile çalıştırılan personelin memur statüsüne geçirilmesi halinde sözleşmeli olarak geçen sürenin tamamının memuriyette geçmiş sayılarak kazanılmış hak aylığında değerlendirilmesi kabul edilmiş, burada kullanılan “memuriyete geçirilme” halleri için söz konusu Kanunda herhangi bir kısıtlayıcı hükme yer verilmemiştir. Söz konusu “memuriyete geçirilme” ibaresinin sınavla ilk defa Devlet memuru olarak atanmış olanları da kapsaması gerektiği değerlendirilmektedir.

Mezkur Kanunun 64 üncü maddesinde Memurun kademe ilerlemesinin yapılabilmesi için bulunduğu kademede en az bir yıl çalışmış olması ve bulunduğu derecede ilerleyebileceği bir kademenin bulunması Şartlarının aranacağı hükme bağlanmış bulunmakta ve 158 inci maddesinde ise, aday memurlara, asaletleri tasdik edilinceye kadar kademe ilerlemesi uygulanmayacağı ifade edilmektedir.

Yukarıdaki hüküm ve açıklamalar çerçevesinde;

- Kurumunuz emrine aday memur statüsünde diyetisyen olarak atanan ilgilinin, daha önce sözleşmeli olarak çalıştığı Kurumda görmüş olduğu eğitimlerin adaylık eğitiminden sayılmasının uygun olmadığı; azami adaylık süresinin sonu olan 30/07/20 12 tarihine kadar ilgili mevzuat çerçevesinde temel eğitim, hazırlayıcı eğitim ve staj a tabi tutulup, asli memurluğa atanabilmesi için de bu eğitimler sonunda uygulanacak sınavlardan ve staj belgesi puanı itibarıyla başarılı olması gerektiği; ayrıca, adaylık eğitimlerinin iki yıllık azami adaylık süresini aşması durumunda da, eksik kalan eğitimleri bilahare tamamlatılmak üzere, adaylık süresinin bitiminde mevcut belgelere dayanılarak asli memurluğa atama hususunun Kurumunuz tarafından değerlendirilmesinin uygun olacağı,

- Aday memurların asaletleri tasdik edilinceye kadar 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 64 üncü maddesi hükümlerine göre kademe ilerlemesi yapılamayacağı ancak, adaylık süresi içinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 36 ncı maddesinin C/6 bendi gereğince kademe ilerlemesi yapılmasının mümkün olduğu, buna göre, Kurumunuz emrine aday memur olarak atanan ilgilinin sözleşmeli diyetisyen olarak çalıştığı sürelerin intibak talebinde bulunduğu tarih itibariyle kazanılmış hak aylık derece ve kademesinde bahsi geçen madde uyarınca değerlendirilmesi

gerektiği mütalaa edilmektedir.

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.