logo yeni

calisanlar2 copy

ÇEKİLMİŞ SAYILAN PERSONELİN DAHA ÖNCE MEMURİYETTE GEÇEN SÜRELERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

Aktif . Yayınlanma Kadro, Hizmet ve İntibak

Özet: Memuriyetten çekilmiş sayılan personelin açıktan atanması durumunda, daha önce memuriyette geçen sürelerinin kazanılmış hak aylık derece ve kademesinde değerlendirilmesi hk. (16/10/2012-15766)

Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği bölümünü 29/06/2004 tarihinde bitirerek 21/06/2006 tarihinden itibaren İstanbul Emniyet Müdürlüğü emrinde polis memuru olarak göreve başlayan, 08/09/2008 tarihinde memuriyetten çekilmiş sayılan ve 11/02/2011 tarihinde Kurumunuz 5 inci dereceli mühendis unvanlı kadroya açıktan atanan personelinizin, 21/06/2006-08/09/2008 tarihleri arasında polis memuru olarak çalıştığı sürelerin kazanılmış hak aylık derece ve kademesi ile emekli keseneğine esas aylık derece kademesinde değerlendirilip değerlendirilemeyeceğine ilişkin ilgi yazı ve ekleri incelenmiştir.

Bilindiği üzere, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 92 nci maddesinin ilk fıkrasında; “İki defadan fazla olmamak üzere memurluktan kendi istekleriyle çekilenlerden veya bu Kanun hükümlerine göre çekilmiş sayılanlardan tekrar memurluğa dönmek isteyenler, ayrıldıkları sınıfta boş kadro bulunmak ve bu sınıfın niteliklerini taşımak şartıyla ayrıldıkları tarihte almakta oldukları aylık derecesine eşit bir derecenin aynı kademesine veya 71 inci madde hükümlerine uyulmak suretiyle diğer bir sınıfta eşit derecedeki kadrolara atanabilirler.” hükmüne yer verilmiştir.

Diğer taraftan mezkur Kanunun “ Bir sınıftan başka bir sınıfa geçme” başlıklı 71 inci maddesinde; “Memurların eşit dereceler arasında veya derece yükselmesi suretiyle sınıf değiştirmeleri caizdir. Bu şekilde sınıf değiştireceklerin geçecekleri sınıf ve görev için bu Kanunda veya kuruluş kanunlarında belirtilen niteliklere sahip olmaları şarttır. Bu durumda sınıfları değişenlerin eski sınıflarının derecesinde elde ettikleri kademelerde geçirdikleri süreler yeni sınıflardaki derecelerinde dikkate alınır.

Kurumlar, memurlarını meslekleri ile ilgili sınıftan genel idare hizmetleri sınıfına veya genel idare hizmetleri sınıfından meslekleri ile ilgili sınıfa, görev ve unvan eşitliği gözetmeden kazanılmış hak aylık dereceleriyle atayabilirler.

Eski sınıflarında, görev alacakları yeni sınıfa göre memurluğa daha yüksek bir derece ve kademeden başlamış olup da sınıf değiştirenlerin yeni görevlerindeki ilk ilerleme süreleri eski sınıflarında kazandıkları derece ve kademelere tekabül eden süre kadar uzatılır ve bu süre tamamlanıncaya kadar kendilerine sınıf değiştirmeleri sırasında bulundukları derecede kademe ilerlemesi verilmez.” hükmü yer almaktadır.

Diğer taraftan, 5434 sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanunun 5510 sayılı Kanunla mülga ek 30 uncu maddesinde “İştirakçilerin, emeklilik keseneğine esas olan derece ve kademelerinin mevzuata uygunluğu Sandıkça incelenir, eksik gönderilen kesenek ve karşılık farkları kurumlarından tahsil, fazla gönderilen kesenek ve karşılıklar kurumlarına iade edilir. Sandıkça mevzuata uygun olarak tespit olunacak derece ve kademe üstündeki derece ve kademe aylığı üzerinden emeklilik keseneği kesilmiş olması, iştirakçilere emeklilik bakımından bir hak sağlamaz.” hükmü bulunmaktadır.

Yukarıda yer verilen hüküm ve açıklamalar çerçevesinde;

-Emniyet Teşkilatı mensuplarının, 657 sayılı Kanunun 1 inci maddesinde “Emniyet Teşkilatı mensupları özel kanunları hükümlerine tabidir.” denilmiş ise de, emniyet mensuplarının giriş ve yükselebilecek derece ve kademeleri 657 sayılı Kanunun 36 ncı maddesinde yer aldığından intibaklarının 657 sayılı Kanuna göre yapılması gerekmektedir. Bu nedenle emniyet mensubu iken sınıf değiştirenlerin 657 sayılı Kanunun 71 inci maddesi hükmüne tabi olmalarından hareketle, söz konusu personelin emniyet mensubu iken çekilmiş sayıldığı tarihteki derecesine eşit dereceli bir kadroya atanması ve bu derecede elde ettiği kademelerde geçirdiği sürelerin yeni sınıfındaki derecelerde dikkate alınması, ayrıca yeni hizmet sınıfının sağlayacağı ilave derecenin uygulanarak derece ve kademesinin belirlenmesi gerektiği,

-Söz konusu hizmet sürelerinin emeklilik müktesep derece ve kademelerinde değerlendirilip değerlendirilemeyeceği hususunda ise, 5434 sayılı Kanunun mülga ek 30 uncu maddesi hükmü uyarınca Sosyal Güvenlik Kurumundan görüş alınması ve bu görüş doğrultusunda işlem tesis edilmesi gerektiği, mütalaa edilmektedir.

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.