MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİNİ BİTİREN MEMURUN DURUMU

Aktif . Yayınlanma Kadro, Hizmet ve İntibak

ÖZET:  Genel İdari Hizmetleri Sınıfında memur kadrosunda görev yapan …’un Gazi Üniversitesi Mühendislik –Mimarlık Fakültesi Elektrik- Elektronik Mühendisliği bölümünden mezun olması sebebiyle, adı geçen personelin 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 36/A-2 bendi gereğince öğrenim durumuna göre tespit edilen giriş derece ve kademesine bir derece eklenip eklenemeyeceğine ilişkin. (7.9.2007-27 sarılı B, s.29.)

Genel Müdürlüğünüzde Genel İdari Hizmetleri Sınıfında memur kadrosunda görev yapan …’un Gazi Üniversitesi Mühendislik –Mimarlık Fakültesi Elektrik- Elektronik Mühendisliği bölümünden mezun olması sebebiyle, adı geçen personelin 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 36/A-2 bendi gereğince öğrenim durumuna göre tespit edilen giriş derece ve kademesine bir derece eklenip eklenemeyeceği hususunda görüş talep eden ilgi yazı incelenmiştir.

Bilindiği üzere, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 36 ncı maddesinin "Ortak Hükümler" Bölümümün (A) bendinin 2 nci fıkrasında; "Dört yıl süreli yükseköğrenimi bitirenlerden yüksek mühendis, mühendis, yüksek mimar, mimar sıfatını almış olanlar ile bunlardan öğretmenlik hizmetinde çalışanlar, Erkek Teknik Yüksek Öğretmen Okulu, Erkek Teknik öğretmen Okulu ve Devlet Tatbiki Güzel Sanatlar Yüksek Okulu mezunları, İstanbul Devlet Güzel Sanatlar Akademisi ile uygulamalı Endüstri Sanatları Yüksek Okulu mezunları, Teknik Eğitim Fakültesi (Yüksek Teknik Öğretmen Okulu) ve Güzel Sanatlar Okulu Fakültesi, (İstanbul Devlet Tatbiki Güzel Sanatlar Yüksek Okulu) mezunları, öğrenimlerine göre tespit edilen giriş derece ve kademelerine bir derece, eklenmek suretiyle bulunacak derece ve kademelerden hizmete alınırlar." hükmü yer almakta, mezkur fıkrada dört yıl süreli yüksek öğrenimi bitirenlerden yüksek mühendis, mühendis, yüksek mimar, mimar sıfatını almış olanların öğrenimlerine göre tespit edilen giriş derece ve kademelerine bir derece ilave edileceğini hükmü bağlamış olup, belirtilen unvanları ihraz edenlerin bu ilave dereceden yararlandırılmalarında mesleki teknik öğrenim gören bazı personelde olduğu gibi fiilen bu görevlerin yapılması ve teknik hizmetler sınıfında görev alınması şartı bulunmamaktadır.

Bu sebeple, Gazi Üniversitesi Mühendislik –Mimarlık Fakültesi Elektrik- Elektronik Mühendisliği bölümünden mezunu olup Mühendis sıfatını alan bahsi geçen personele öğrenim derecesine göre tespit edilen giriş derece ve kademesine bir derece ilave edilmesi gerektiği mütalaa edilmektedir.