logo yeni

calisanlar2 copy

SÖZLEŞMELİ SÜRELERİN KAZANILMIŞ HAK AYLIĞINDA DEĞERLENDİRİLMESİ

Aktif . Yayınlanma Kadro, Hizmet ve İntibak

Özet : 657 sayılı Kanuna göre istihdam edilen personelin 399 sayılı KHK'ya tabi (II) sayılı cetvelde geçen hizmetlerinin (I) sayılı cetvelde yer alan bir kadroda çalışmamış olması halinde sadece emeklilik keseneğine esas aylığında değerlendirilebileceği, istisnai memuriyet kadrolarına atananların adaylık hükümlerine tabi tutulmayacakları ile askerlikte geçen sürelerin asli Devlet memuru için öngörülen şekilde değerlendirilmesi gerektiği hk. (19.04.1999/B:16, S:21)

Başbakanlık Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri iken Bakanlığınız emrine Mühendis olarak atanan .........'in sözleşmeli statüde geçen hizmetlerinin kazanılmış ve emeklilik keseneğine esas aylıkları yönünden değerlendirilip değerlendirilemeyeceği, ilgili hakkında adaylık hükümlerinin uygulanıp uygulanamayacağı ile askerlikte geçen sürelerin istisnai memuriyet görevine başladığı tarih itibariyle mi, yoksa istisnai memuriyet görevinden diğer kadrolara atandıktan sonra mı değerlendirileceğine ilişkin ilgi yazınız ve eki incelenmiştir. Bilindiği üzere, 399 sayılı Kamu İktisadi Teşebbüsleri Personel Rejiminin Düzenlenmesi ve 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Bazı Maddelerinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin 5 inci maddesinde, (I) sayılı cetvelde yer alan kadrolara yapılacak atamalarda teşebbüs ve bağlı ortaklıklarda sözleşmeli statüde geçen hizmetlerin memur statüsünde geçmiş gibi değerlendirileceği hükme bağlanmıştır. Memuriyete girmeden önce veya memuriyetten ayrılarak kamu veya özel sektörde geçen hizmetlerden hangilerinin ne şekilde memuriyet kazanılmış hak aylığında değerlendirileceği hususu da 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik 36 ncı maddesinin Ortak Hükümler bölümünün (C) bendinde düzenlenmiştir. İlgilinin istisnai memuriyet öncesinde teşebbüs ve bağlı ortaklıklarda (I) sayılı cetvelde yer alan bir kadroya atanmamış olması ve 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye tabi hizmetlerinin sözleşmeli statüde geçmiş olması sebebiyle bu hizmetlerinin memuriyet kazanılmış hak aylığında değerlendirilmesi mümkün olmamakla birlikte emeklilik keseneğine esas aylık bakımından değerlendirilebilmesi mümkün bulunmaktadır. Ayrıca, sözleşmeli statüde istihdam edilenlerden başlangıçtaki deneme süresi sonunda başarılı görülenlerle yıllık sözleşme yapılmaya başlanmasının 657 sayılı Kanunun 54 üncü maddesinde öngörülen adaylıkla ilgili bulunmadığı; bununla birlikte Danıştay 12.Dairesinin 16.12.1998 gün ve 1995/8281 E, 1998/348 K.sayılı Karan çerçevesinde istisnai memuriyet görevinde bulunanların memuriyeti ihraz ettiğinin kabul edilmesi gerektiğinden ilgilinin Bakanlığınızda adaylık hükümlerine tabi tutulmaması gerekmektedir. Diğer yandan, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 84 üncü maddesinde "Muvazzaf askerlik görevini yaptıktan sonra Devlet memurluğuna atananlar adaylık esaslarına tabi olurlar ve muvazzaf askerlikte geçen süreleri asaletlerinin tasdikinden sonra kademe ilerlemesi yapılmak ve sınav veya seçmeye tabi tutulmak suretiyle derece yükseltilmesinde de değerlendirilir." hükmü yer almaktadır. Bununla birlikte, istisnai memuriyet kadrolarına atananlar Danıştay'ın mezkur karan uyarınca adaylık hükümlerine tabi tutulamayacaklarından; askerlikte geçen sürelerin asli Devlet memurları için öngörülen şekilde değerlendirilmesi gerektiği mütalaa edilmektedir.

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.