logo yeni

KÜTÜPHANECİ VE SOSYOLOGLARIN MALİ HAKLARI

Aktif . Yayınlanma Kadro, Hizmet ve İntibak

Bakanlığınızda kütüphaneci ve sosyolog kadrosunda görev yapan personele uygulanacak mali haklar ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 36/A-4 bendi gereğince bir derece verilip verilmeyeceği hususu hakkında. 12/12/2011 - 21272

          657 sayılı Kanunun 43 üncü maddesi uyarınca ödenmekte olan ek göstergeler anılan Kanunun eki I ve II sayılı cetvellerinde hizmet sınıfı ve kadro unvanı esas alınarak düzenlenmiş olup kadroları teknik hizmetler sınıfında bulunan kütüphaneci ve sosyolog kadrosunda görev yapan personele I sayılı cetvelin Teknik Hizmetler Sınıfının (c) bendinde yer alan ek gösterge rakamlarının esas alınması gerekmektedir.

          Bilindiği üzere, 2547 sayılı Yükseköğrenim Kanununun 43 üncü maddesinin (b) bendinde; "Aynı meslek bilim dallarında, eğitim-öğretim yapan üniversitelerde, eğitim-öğretim, metod, kapsam, öğretim süresi ve yıl içindeki değerlendirme esasları bakımından eşdeğer olması ve öğrenimden sonra kazanılan unvanların aynı ve elde edilen hakların eşdeğer sayılması hususu Üniversitelerarası Kurulun önerisi üzerine; öğretmen yetiştiren birimler için belirtilen esasların tespiti Milli Eğitim Bakanlığı ile de işbirliği yapılarak, Yükseköğretim Kurulunca düzenlenir." hükmü uyarınca Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının 05/03/2010 tarih ve 7996 sayılı kararı ile 24.06.1997 tarihli Yükseköğretim Genel Kurul toplantısında; Edebiyat (DTCF dahil) Fen-Edebiyat Fakültelerini Antropoloji, Sümeroloji, Etnoloji, Hititoloji Anabilim Dalı ile Klasik Filoloji (Latin Dili ve Edebiyatı, Yunan Dili ve Edebiyatı, programlarının 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 36/11. Maddesinde Teknik Hizmetler sınıfında yer almasının uygun görüldüğü ile 23/09/2008 tarih ve 27006 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2008/14094 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile Üniversitelerin Arkeoloji ve Sanat Tarihi, Sanat Tarihi, Arkeoloji,Antropoloji, Etnoloji, Hititoloji, Sümeroloji ve Klasik Filoloji (Latin Dili ve Edebiyatı, Yunan Dili ve Edebiyatı) bölüm ve/veya Anabilim dallarından mezun olanların 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 36. maddesinin Ortak Hükümleri Bölümümün (A/4) numaralı bendi kapsamına alındığı dikkate alınarak, adı geçen, kütüphaneci, arşivci, kitap patologu, sosyolog unvanlarının da bu kapsamda değerlendirilmesinin uygun olduğuna karar verilmiştir.

          Konuya ilişkin olarak, 27/09/2010 tarih ve 2010/1092 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Folklor araştırmacısı, kütüphaneci, arşivci, kitap patologu ve sosyolog unvanlarının 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 36 ncı maddesinin birinci fıkrasının Teknik Hizmetler Sınıfı başlıklı II numaralı bendi kapsamına alınmasına karar verilmiş, söz konusu unvanlar 644 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 37 nci maddesinin yirmi birinci fıkrasına göre de 04/07/2011 tarihi itibariyle Teknik Hizmetler Sınıfına nakledilmişlerdir.

          Ayrıca, 657 sayılı Kanunun 36 ncı maddesinin teknik hizmetler sınıfı bölümünde söz konusu sınıfı teşkil eden unvanlar sayma yoluyla ifadelendirilmiş, 36/A-4 üncü maddesinde ise teknik hizmetler sınıfında görev almak koşuluyla hangi unvan ve okul mezunlarına öğrenimlerine göre tespit edilen "giriş derece ve kademelerine bir derece verileceği belirtilmiştir.

Diğer taraftan, 05/01/2011 tarihli ve 27806 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 2011/1241 sayılı Bakanlar Kurulu Kararımın 3 üncü maddesi ile; 17/4/2006 tarihli ve 2006/10344 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan "Devlet Memurlarına Ödenecek Zam ve Tazminatlara İlişkin Karar" ve eki cetvellerin 2011 yılında da uygulanmaya devam edilmesi kararlaştırılmış; 05/05/2006 tarihli ve 26159 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 17/04/2006 tarihli ve 2006/10344 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan "Devlet Memurlarına Ödenecek Zam ve Tazminatlara İlişkin Karar"ın Tereddütlerin giderilmesi ile emsal kadro ve unvan tespiti başlıklı 13 üncü maddesinin (a) bendinde " Bu Karar ve eki cetvellerin uygulanmasından doğacak her türlü sorunu çözüme bağlamaya Devlet Personel Başkanlığının görüşü üzerine, Maliye Bakanlığı yetkilidir." ifadesine yer verilmiştir.

Yukarıda yer verilen hükümler çerçevesinde genel idare hizmetleri sınıfından teknik hizmetler sınıfına atanan kütüphaneci ve sosyolog kadrosunda görevli personele; 657 sayılı Kanunun 36/A-4 hükmünün uygulanması, Devlet Memurlarına Ödenecek Zam ve Tazminatlara İlişkin Kararda yeni bir düzenleme yapılıncaya kadar I sayılı cetvelin (B) Teknik Hizmetler Bölümünün 4 üncü sırasında yer alan zamlar ile II sayılı cetvelin (E) Teknik Hizmetler Bölümünün 1 inci sırasının (d) bendinde yer alan tazminatın ödenmesi uygun görülmekte olup zam ve tazminatlara ilişkin olarak ayrıca Maliye Bakanlığından görüş alınması gerekmektedir.

 

 

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.