logo yeni

İNTİBAK SIRASINDA EMSAL UYGULAMASI

Aktif . Yayınlanma Kadro, Hizmet ve İntibak

Memuriyette iken veya memuriyetten ayrılarak üst öğrenimi bitirenlerin intibakı yapılırken emsalin geçilemeyeceği kuralının uygulanması hakkında.  12/5/2011 - 9247

Devlet memurluğuna lise mezunu olarak başlayan ve bilahare Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi İktisadi ve İdari Programlar bölümü Büro Yönetimi ve Sekreterlik Programından ön lisans diploması almaya hak kazan …….'ın intibakı hakkındaki ilgide kayıtlı yazı ve ekleri incelenmiştir.

Bilindiği üzere, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 36 ncı maddesinde hizmet sınıfları sayılmış olup, anılan maddenin ortak hükümler başlıklı (A) bölümünde sınıflar itibariyle öğrenim durumlarına göre giriş ve yükselinebilecek derece ve kademeler tespit edilmiştir. Mezkur maddenin (A) bendinin l2 fıkrasının (d) alt bendinde "Memuriyette iken veya memuriyetten ayrılarak (87 nci maddeye tâbi kurumlarda çalışanlar dahil) üst öğrenimi bitirenler, aynı üst öğrenimi tahsile ara vermeden başlayan ve normal süresi içinde bitirdikten sonra memuriyete giren emsallerinin ulaştıkları derece ve kademeyi aşmamak kaydıyla, bitirdikleri üst öğrenimin giriş derece ve kademesine memuriyette geçirdikleri başarılı hizmet sürelerinin tamamı her yıl bir kademe, her üç yıl bir derece hesabıyla ilave edilmek suretiyle bulunacak derece ve kademeye yükseltilirler." hükmü yer almaktadır.

Mezkur hükümde intibakın şartlan, bir üst öğrenimi memuriyette iken veya memuriyetten ayrıldıktan sonra bitirmek olarak belirlenmiştir. Ayrıca, intibaka ilişkin esaslarda; aynı üst öğrenimi tahsile ara vermeden başlayan ve normal süresi içinde bitirdikten sonra memuriyete giren emsallerinin ulaştıkları derece ve kademenin aşılmaması, üst öğrenimin giriş derece ve kademesine memuriyette geçirilen başarılı hizmet sürelerinin tamamı her yıl bir kademe, her üç yıl bir derece hesabıyla ilave edilmek suretiyle bulunacak derece ve kademeye yükseltilmesi, 657 sayılı Kanunun 36 ncı maddesinin sınıflar ve öğrenim durumları itibariyle belirlenen giriş ve yükselinebilecek derece ve kademelerin aşılmaması olarak belirlenmiştir.

Ayrıca, belirlenen bu derece ve kademeye özel durumlara bağlı olarak elde edilmiş olan derece ve kademelerin ilave edilmesi ve bu şekilde kişinin kazanılmış hak aylık derece ve kademesinin tespit edilmesi gerekmektedir. Özel düzenlemelere; 458 sayılı Kanun Hükmünde Kararname veya 5289 sayılı kanun uyarınca aldığı bir derece, 657 sayılı Kanunun uyarınca 6 yıllık sicil notu ortalaması nedeniyle faydalanmış olduğu kademeler, 657 sayılı Kanunun 72 ikinci maddesi hükmü uyarınca faydalanmış olduğu kademeler. 657 sayılı Kanunun 36 ncı maddesinin A bendinin ah bentleri uyarınca elde edeceği derece ve kademeler örnek olarak verilebilir.

İntibak işlemleri hususunda uygulama birliğinin sağlanmasına ilişkin Devlet Memurları Kanunu Genel Tebliğleri yayımlanmış bulunmakta olup intibak işlemlerinin Kanun ve tebliğ hükümleri çerçevesinde gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

Bu çerçevede ilgide kayıtlı yazı ve eklerinden ……ın; liseyi 31/01/1995 yılında bitirdiği, ön lisans diplomasını memuriyette iken 04/06/2007 tarihinde aldığı, işe başlangıç tarihinin 16/07/1999 tarihi olduğu ve fiili memuriyet hizmeti dışında 657 sayılı Kanunun 83 üncü maddesi uyarınca memuriyetten değerlendirilen 1 yıl 6 aylık askerlik hizmeti bulunduğu anlaşılmaktadır.

İntibakta kişinin emsalinin belirlenmesinde mezkur maddede yer alan "aynı üst öğrenimi tahsile ara vermeden başlayan ve normal süresi içinde bitirdikten sonra memuriyete giren emsali" ifadesi uyarınca işlem yapılacağı için. emsali 2 yıllık ön lisans öğrenimini 31/05/1995 tarihli lise öğrenimi üzerine 1997 yılında bitirecek ve mezuniyet tarihi de Devlet Memurları Kanunun Genel Tebliğleri uyarınca 3 1/07/1997 tarihi olacaktır. Söz konusu tarihte 10 uncu derecenin 2 inci kademesinden memuriyete başlayan kişinin her yıl bir kademe her 3 yıl bir derece verilmek suretiyle derece ve kademesi tespit edilecektir. Bu bilgiler dahilinde 30/04/2011 tarihi itibariyle emsali 6 ncı derecenin 3 üncü kademesinde 9 ay kıdemli olmaktadır.

            Bu itibarla, ilgilinin 30/04/2011 tarihi itibariyle askerlik dahil toplam hizmeti 13 yıl 3 ay 14 gündür. Her 3 yıla bir derece her yıla bir kademe hesabı ile değerlendirildiğinde kişi 6 ncı derecenin 3 üncü kademesinde 3 ay 14 gün kıdemli olmaktadır. Kişinin derece ve kademesi emsalinin derece ve kademesini geçmemekte olup, bu derece ve kademe üzerine özel hükümler sebebiyle elde etmiş olduğu derece ve kademeler de ilave edilmek suretiyle ilgilinin kazanılmış hak aylık derece ve kademesinin belirlenmesi gerektiği mütalaa edilmektedir.

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.