logo yeni

calisanlar2 copy

FOLKLOR ARAŞTIRMACISI, KÜTÜPHANECİ, ARŞİVCİ, KİTAP PATOLOGU VE SOSYOLOG UNVANLARINA BİR DERECE VERİLMESİ

Aktif . Yayınlanma Kadro, Hizmet ve İntibak

ÖZET:Teknik Hizmetler Sınıfı kapsamında görev yapan folklor araştırmacısı, kütüphaneci, arşivci, kitap patologu ve sosyolog unvanlarına haiz personele 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 36/A-4 üncü maddesi gereğince bir derece verilip verilmeyeceği hakkında. ( 11/04/2013 – 19932) 

Teknik Hizmetler Sınıfı kapsamında görev yapan folklor araştırmacısı, kütüphaneci, arşivci, kitap patologu ve sosyolog unvanlarına haiz personele 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 36/A-4 üncü maddesi gereğince bir derece verilip verilmeyeceği hususunda görüş talep edilen ilgi yazı incelenmiştir.

Bilindiği üzere, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 36 maddesinin “II - Teknik Hizmetler Sınıfı” başlıklı bölümünde “Bu  Kanunun  kapsamına  giren  kurumlarda  meslekleriyle  ilgili  görevleri  fiilen  ifa eden ve meri hükümlere göre yüksek mühendis, mühendis, yüksek mimar, mimar, jeolog, hidrojeolog, hidrolog, jeofizikçi, fizikçi, kimyager, matematikçi, istatikçi, yöneylemci (Hareket araştırmacısı),  matematiksel  iktisatcı,  ekonomici  ve  benzeri  ile  teknik  öğretmen  okullarından  mezun  olup  da,  öğretmenlik  mesleği dışında teknik hizmetlerde çalışanlar, Mimarlık ve Mühendislik Fakültesi veya bölümlerinden mezun şehir plancısı, yüksek şehir plancısı, yüksek Bölge Plancısı, 3437 ve 9/5/1969 tarih 1177 sayılı Kanunlara göre tütün eksperi yetiştirilenler ile müskirat ve çay eksperleri, fen memuru, yüksek tekniker, tekniker teknisyen ve emsali teknik unvanlara sahip olup, en az orta derecede mesleki tahsil görmüş bulunanlar, Teknik Hizmetler sınıfını teşkil eder.” hükmü bulunmaktadır.

657 sayılı Kanunun 36 ncı maddesinin “Ortak Hükümler” bölümünün (G) fıkrasında ise “Bu maddede sayılan sınıfların ve fıkraların kapsamının tayininde, benzeri veya eşdeğer öğrenim veya hizmetler; ilgili Bakanlık veya kuruluşun teklifi üzerine alakalı öğretim kurumu ile Milli Eğitim Bakanlığının muadelet tevsiki ve Maliye Bakanlığı ile Devlet Personel Başkanlığının mütalaası alınarak Bakanlar Kurulunca tespit olunur.” hükmü yer almaktadır. Söz konusu hükme dayanılarak 10/12/2010 tarihli ve 27781 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 27/9/2010 tarihli ve 2010/1092 Bakanlar Kurulu Kararı ile folklor araştırmacısı, kütüphaneci, arşivci, kitap patologu ve sosyolog unvanları 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 36 ncı maddesinin birinci fıkrasının Teknik Hizmetler Sınıfı başlıklı II numaralı bendi kapsamına alınmıştır. Ancak, anılan Bakanlar Kurulu Kararında söz konusu unvanlar 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 36/A-4 üncü maddesi kapsamına alınmamıştır.

Diğer taraftan, 657 sayılı Kanunun 36/A-4 üncü maddesinde, “Teknik hizmetler sınıfında görev almak şartiyle jeolog, jeofizikçi, hidrojeolog, hidrolog, jeomorflog, kimyager, fizikçi, matematikçi, istatikçi, yöneylemci (harekat araştırmacısı), matematiksel iktisatçı (Ekonometrici), Erkek Teknik Öğretmen Okulu mezunları, fen memurları, teknikerler ve yüksek teknikerler, tütün ve müskirat eksperleri, tarım alet ve makineleri Uzmanlık Yüksek Okulu mezunları ile benzeri fen bilimleri ve teknik bilimler lisansiyerleri, Mimarlık ve Mühendislik Fakültesi veya bölümlerinden mezun olan şehir plancısı, yüksek şehir plancısı, yüksek bölge plancısı. Gazi Üniversitesi Mesleki Eğitim Fakültesi Teknoloji Bölümü İş ve Teknik Anabilim Dalı mezunları, Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Ev Ekonomisi Yüksek Okulu mezunları üniversitelerin arkeoloji ve sanat tarihi bölümlerinin prehistorya, protohistorya ve önasya arkeolojisi, klasik arkeoloji anabilim dallarından mezun olanlar öğrenimlerine göre tespit edilen giriş derece ve kademelerine bir derece,,… eklemek suretiyle bulunacak derece ve kademelerden hizmete alınırlar.” hükmü yer almaktadır. Söz konusu Kanun hükmünde belirtilen bir derece yükselmesinden yararlanılabilmesi için iki şartın bir arada olması zorunludur. Buna göre hem   Teknik hizmetler sınıfında görev almak hem de mezkur Kanunun 36A/4 üncü maddesinde belirtilen unvanları taşımak veya yine aynı madde de belirtilen öğretim kurumları, bölüm veya anabilim dallarından mezun olmak gerekmektedir.

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının 05/03/2010 tarihli ve B.30.0.EÖB.0.00.00.01-1133/7996 sayılı yazısında 10/02/2010 tarihli Yükseköğretim Yürütme Kurulu toplantısında kütüphaneci, kitap pataloğu, arşivci ve sosyolog unvanlarının 657 sayılı Kanunun 36 ncı maddesinin (A) bendinin 4 üncü fıkrası kapsamında değerlendirilmesinin uygun olduğuna karar verildiği belirtilmektedir. Söz konusu Karar bahsi geçen unvanların Bakanlar Kurulu Kararı ile Teknik Hizmetler Sınıfı kapsamına alınmasına da dayanak teşkil etmektedir. Adı geçen Başkanlığın söz konusu Kararı esas alınmak suretiyle bahsi geçen unvanlardaki personel 657 sayılı Kanunun 36/A-4 üncü maddesi kapsamında değerlendirilerek bu personele mezkur hüküm gereğince bir derece verileceğine yönelik Başkanlığımız görüşleri de bulunmaktadır.

Ancak, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının hem 16/08/2012 tarihli B.30.0.EÖB.303.01.01.03/5175 sayılı yazısında hem de 16/01/2013 tarihli ve B.08.6.YÖK.0.72-303.01.01.01-335 sayılı yazısında 26/07/2012 tarihli Yükseköğretim Yürütme Kurulu toplantısında “kamu kurum ve kuruluşlarında uygulama birlikteliğinin sağlanabilmesi açısından folklor araştırmacısı, müze araştırmacısı, kütüphaneci, arşivci, kitap patologu ve sosyolog unvanlarında haiz olanların görmüş olduğu yükseköğrenimin mesleki, teknik yükseköğrenim olarak, söz konusu unvanlarda görev yapan personelin ise “Teknik Bilimler Lisansiyeri” sayılmadıklarına” karar verildiği belirtilmektedir.

Yukarıda yer verilen hükümler ve açıklamalar uyarınca;

-10/12/2010 tarihli ve 27781 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 27/9/2010 tarihli ve 2010/1092 Bakanlar Kurulu Kararı ile folklor araştırmacısı, kütüphaneci, arşivci, kitap patologu ve sosyolog unvanları 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 36 ncı maddesinin birinci fıkrasının Teknik Hizmetler Sınıfı başlıklı II numaralı bendi kapsamına alınmakla birlikte, anılan Bakanlar Kurulu Kararında söz konusu unvanların 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 36/A-4 üncü maddesi kapsamına alınmadığı,

-Teknik Hizmetler Sınıfı kapsamında görev yapan folklor araştırmacısı, kütüphaneci, arşivci, kitap patologu ve sosyolog unvanlarına haiz personelin, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 36/A-4 maddesinde belirtilen unvanları taşımaması, aynı madde de belirtilen öğretim kurumları, bölüm veya anabilim dallarından mezun olmaması ve Yükseköğretim Yürütme Kurulunca folklor araştırmacısı, kütüphaneci, arşivci, kitap patologu ve sosyologunvanlarına haiz personelin söz konusu madde metninde yer alan “teknik bilimler lisansiyerleri” kapsamında sayılmaması sebebiyle, bahsi geçen personele mezkur hüküm gereğince bir derece verilemeyeceği,

mütalaa edilmektedir. 

 

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.