logo yeni

calisanlar2 copy

UZMAN ÇAVUŞ İKEN İSTİFA SONRASI GÖREVE BAŞLAYAN KİŞİNİN KAZANILMIŞ HAK AYLIK DERECE VE KADEMELERİ

Aktif . Yayınlanma Kadro, Hizmet ve İntibak

Özet: Uzman çavuş olarak görev yapmakta iken istifa ederek Üniversitenizde göreve başlayan ………….'in kazanılmış hak aylık derece ve kademelerine ilişkin olarak mezkur Kanunun 71 inci maddesinin son fıkrası hükmünün uygulanıp uygulanmayacağı hakkında.             05/04/2012 - 3441

 

Bilindiği üzere, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 92 nci maddesinde; "İki defadan fazla olmamak üzere memurluktan kendi istekleriyle çekilenlerden veya bu Kanun hükümlerine göre çekilmiş sayılanlardan tekrar memurluğa dönmek isteyenler, ayrıldıkları sınıfta boş kadro bulunmak ve bu sınıfın niteliklerini taşımak şartıyla ayrıldıkları tarihte almakta oldukları aylık derecesine eşit bir derecenin aynı kademesine veya 71 inci madde hükümlerine uyulmak suretiyle diğer bir sınıfta eşit derecedeki kadrolara atanabilirler.

657 sayılı Kanuna tabi olmayan personelden kendi istekleri ile görevinden çekilmiş olanlar, boş kadro bulunmak ve gireceği sınıfın niteliklerini taşımak kaydı ile bu Kanuna tabi kurumlardaki memuriyetlere atanabilirler..." hükmü yer almaktadır.

657 sayılı Kanunun 92 nci maddesinin birinci fıkrasına göre memuriyetten kendi istekleriyle çekilenlerden tekrar Devlet memurluğuna dönmek isteyenlerin ayrıldıkları tarihte almakta oldukları aylık derecesine eşit bir derecenin aynı kademesine atanabileceği ifade edilmekte olup, söz konusu hüküm Devlet memurluğundan çekilip tekrar Devlet memuru olarak atananlara uygulaması gereken bir hükümdür. Söz konusu maddenin ikinci fıkrasında ise 657 sayılı Kanuna tabi olmayan personelden kendi istekleri ile görevinden çekilmiş olanların memur kadrolarına atanmaları halinde hangi derece ve kademeden memuriyete başlayacağına ilişkin herhangi bir hüküm bulunmamaktadır. Ayrıca, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 36 nci maddesinin "Ortak Hükümler" başlıklı bölümünün (C) bendinde ise; hangi hizmetlerin kazanılmış hak aylık derece ve kademesinin tespitinde değerlendirileceği belirtilmiş olup, söz konusu maddede uzman erbaşlıkta geçen hizmetlerin kazanılmış hak aylık derece ve kademesinde değerlendirileceğine ilişkin herhangi bir düzenleme bulunmamaktadır. Ancak, Başkanlığımızca uzman erbaşlıktan kendi isteğiyle ayrılanların 657 sayılı Kanunun 92 nci maddesinin ikinci fıkrasına göre Devlet memurluğuna atanması halinde mezkur maddenin birinci fıkrasında yer verilen Devlet memurluğundan çekilip tekrar Devlet memuru olarak atananlara uygulaması gereken "ayrıldıkları tarihte almakta oldukları aylık derecesine eşit bir derecenin aynı kademesine atanma" hükmü esas alınarak, uzman erbaşlıktan ayrıldıkları tarihte hak etmiş oldukları aylık derecelerine eşit bir derecenin aynı kademesine asli memur olarak atanmaları gerektiği şeklinde değerlendirme yapılmıştır. Dolayısıyla, söz konusu personel lehinde işlem yapılması öngörülmüştür.

             Diğer taraftan, 657 sayılı Kanunun 71 inci maddesinin son fıkrasında ise "Eski sınıflarında, görev alacakları yeni sınıfa göre memurluğa daha yüksek bir derece ve kademeden başlamış olup da sınıf değiştirenlerin yeni görevlerindeki ilk ilerleme süreleri eski sınıflarında kazandıkları derece ve kademelere tekabül eden süre kadar uzatılır ve bu süre tamamlanıncaya kadar kendilerine sınıf değiştirmeleri sırasında bulundukları derecede kademe ilerlemesi verilmez." hükmü yer almakta olup, söz konusu hükme göre Devlet memurunun sınıf değiştirmesi halinde eski sınıfında yeni sınıfına göre memurluğa daha yüksek bir derece ve kademeden başlamış ise, yeni görevlerindeki ilk ilerleme süreleri eski sınıflarında kazandıkları derece ve kademelere tekabül eden süre kadar uzatılmakta ve bu süre tamamlanıncaya kadar kendilerine sınıf değiştirmeleri sırasında bulundukları derecede kademe ilerlemesi verilmemektedir. Söz konusu hüküm ile mezkur Kanuna tabi olarak çalışanlar arasındaki eşitlik korunmak istenmiştir.

Uzman erbaş olarak lise mezunu olması sebebiyle 10 uncu derecenin 1 inci kademesinden göreve başlatılan personel, 657 sayılı Kanun kapsamında memur olarak göreve başlamış olsaydı hizmete giriş derecesi 13 üncü derecenin 3 üncü kademesi olacaktı. Lise mezunu olarak 10 uncu derecenin birinci kademesinden göreve başlatılma hükmü uzman erbaş olarak göreve başlatılanlar için getirilmiş bir kural olup, söz konusu personelin bu görevinden ayrılıp 657 sayılı Kanuna tabi bir göreve atanması halinde mezkur Kanun hükümlerinin uygulanması gerektiği değerlendirilmektedir. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 71 inci maddesi hükmü 657 sayılı Kanunda sayılan sınıflardan birinde göreve başlayan ve daha sonra başka bir sınıfa geçerek memuriyete devam edenlerin terfilerinin bekletilmesine ilişkin bir hüküm olsa da; söz konusu personelin emsali Devlet memuruna göre daha yüksek bir derece ve kademe ile uzman erbaşlık görevine başladığı ve halihazırda Devlet memuru olduğu hususları dikkate alındığında, mezkur Kanunun 71 nci maddesinin uygulanması gerektiği değerlendirilmektedir. Söz konusu uygulama lise mezunu olarak memuriyete başlayan Devlet memuru ile ilgili personel arasındaki eşitliği korumayı amaçlamaktadır.

Ayrıca, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 74 üncü maddesinin son fıkrasında, "13/12/1960 tarihli ve 160 sayılı Kanunun 4 üncü maddesi kapsamına giren kurumlarla bu Kanuna tabi kurumlar arasındaki nakillerde de yukarıdaki hükümler uygulanır. Aynı kanunun 4 üncü maddesi kapsamına giren kurumlarda çalışıp 657 sayılı Kanuna tabi olmayan personelden, hizmete giriş dereceleri 36 ncı madde ile tespit edilen giriş derecelerinin üzerinde olanların ilk ilerleme ve yükselmeleri için kanuni bekleme sürelerine yukarıda yazılı dereceler arasındaki sürelere tekabül eden süre kadar ilave edilir." hükmü yer almaktadır. Söz konusu hükme göre 217 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin kapsamında bulunan kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan ve 657 sayılı Kanuna tabi olmayan personelin, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi Devlet memuru olarak naklen atanmaları mümkün bulunmaktadır. Ancak, söz konusu personelden hizmete giriş dereceleri mezkur Kanunun 36 ncı madde ile tespit edilen giriş derecelerinin üzerinde olanların da ilk ilerleme ve yükselmeleri için kanuni bekleme sürelerine fazladan kazanılan derece ve kademeye tekabül eden süre kadar ilave edilmektedir. Görüldüğü üzere, uzman erbaşların terfilerinin bekletilmesine ilişkin uygulamanın aynısı, 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanununa veya 2802 Hakimler ve Savcılar Kanununa tabi olarak görev yapan personelin 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi Devlet memuru olarak atanması halinde de yapılmaktadır.

3269 sayılı Uzman Erbaş Kanununun 5 inci maddesinde ise "Yaş sınırı nedeniyle Silahlı Kuvvetlerden ayrılacak olanlardan istekliler, merkezi yönetim bütçe kanunlarında yer alan sınırlamalara tabi olmaksızın, Milli Savunma Bakanlığı, MSB ANT Başkanlığı ve Türk Silahlı Kuvvetleri (Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı dahil) kadrolarında emekli aylığına hak kazandıkları tarihe kadar Devlet memuru olarak istihdam edilirler. Atama işlemleri yaş sınırının dolmasından önce tamamlanır ve atanılan görevin aylık ve diğer mali haklarına göreve başlanılan tarihten itibaren hak kazanılır. Bunların uzman erbaşlıkta geçen hizmet süreleri 2/2/2005 tarihli ve 5289 sayılı Kanun hükümleri dikkate alınmak suretiyle, öğrenim durumlarına göre yükselebilecekleri tavanı aşmamak kaydıyla atama işlemine tabi tutulanlara 16 ncı maddenin ikinci fıkrasında yer alan ikramiye ödenmez. Bu fıkranın uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar yönetmelikle belirlenir." hükmü yer almaktadır. Bahsi geçen hükme göre memur kadrolarına ataması yapılan personelin intibakı yapılırken memuriyete giriş dereceleri 657 sayılı Kanunun 36 ncı maddesi uyarınca belirlenerek uzman erbaşlıkta geçen süreleri kazanılmış hak aylığında değerlendirilmekte olup, mezkur hükme göre yapılacak intibak işleminde ilgililerin 657 sayılı Kanunun 36 ncı maddesinde belirtilen öğrenim durumlarına göre yükselebilecekleri tavanı aşamayacağı ifade edilmektedir.

Bu itibarla, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 36 ncı maddesinde öğrenim durumu itibariyle tespit edilen giriş derece ve kademelerin üzerinde bir derece ve kademe ile uzman erbaşlık görevine başlatılanların, atandıkları kadroda ilk kademe ilerlemesi ve derece yükselmesi için kanuni bekleme sürelerinin, fazladan kazanılan derece ve kademeye tekabül eden süre kadar uzatılması ve bu süre tamamlanıncaya kadar da atandıkları derece kademe de ilerleme yaptırılmaması gerektiği mütalaa edilmektedir.

 

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.