logo yeni

calisanlar2 copy

ÇÖZÜMLEYİCİ VE PROGRAMCI KADROLARININ TEKNİK HİZMETLER SINIFI KAPSAMINA ALINMASI

Aktif . Yayınlanma Kadro, Hizmet ve İntibak

Genel İdare Hizmetleri Sınıfına dahil çözümleyici ve programcı kadrolarının Teknik Hizmetler Sınıfı kapsamına alınması hakkında. 17/10/2012 - 15226

 

Genel İdare Hizmetleri Sınıfında yer alan Çözümleyici ve Programcı unvanlı kadroda istihdam edilen personelin, birimlerin internet sayfalan, elektronik imza ve elektronik belge uygulamaları gibi teknik çalışmalarda görev aldığı, bu unvanlara atanacak personelde ise, üniversitelerin Bilgisayar Mühendisliği, Bilgisayar Teknolojisi ve Bilişim Sistemleri, İstatistik ve Bilgisayar Bilimleri, Bilgisayar Bilimleri Mühendisliği, Elektrik Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği, Elektrik ve Elektronik Mühendisliği, Matematik, Matematik Mühendisliği gibi bölümlerden mezun olma, en az iki programlama dili konusunda kursa katılarak başarıyla tamamladığına ilişkin Milli Eğitim Bakanlığı onaylı sertifika sahibi olma ve yabancı dil bilme şartlan arandığı hususlarından hareketle, söz konusu unvanların Teknik Hizmetler Sınıfında yer alması konusunda Bakanlığınızca Bakanlar Kurulu Kararı istihsali yoluna gidilmesi için Başkanlığımız görüşünün istendiği ilgi yazı ve ekleri incelenmiştir.

Bilindiği üzere, 657 sayılı Devlet Memurlan Kanununun 36 ncı maddesinin (G) bendinde; "Bu maddede sayılan sınıfların ve fıkraların kapsamının tayininde, benzeri veya eşdeğer öğrenim veya hizmetler; ilgili Bakanlık veya kuruluşun teklifi üzerine alakalı öğretim kurumu ile Milli Eğitim Bakanlığının muadelet tevsiki ve Maliye Bakanlığı ile Devlet Personel Dairesinin mütalaası alınarak Bakanlar Kurulunca tespit olunur." hükmü amirdir.

Diğer taraftan, mezkur Kanunun 36 ncı maddesinin "Genel İdare Hizmetleri Sınıfı" başlıklı I numaralı bendinde; Bu Kanunun kapsamına dahil kurumlarda yönetim, icra, büro ve benzeri hizmetleri gören ve bu Kanunla tespit edilen diğer sınıflara girmeyen memurlar Genel İdare Hizmetleri Sınıfını teşkil edeceği, "Teknik hizmetler Sınıfı" başlıklı II numaralı bendinde de ; Bu Kanunun kapsamına giren kurumlarda meslekleriyle ilgili görevleri fiilen ifa eden ve meri hükümlere göre yüksek mühendis, mühendis, yüksek mimar, mimar, jeolog, hidrojeolog, hidrolog, jeofizikçi, fizikçi, kimyager, matematikçi, istatistikçi, yöneylemci (Hareket araştırmacısı), matematiksel iktisatçı, ekonomici ve benzeri ile teknik öğretmen okullarından mezun olup da, öğretmenlik mesleği dışında teknik hizmetlerde çalışanlar, Mimarlık ve Mühendislik Fakültesi veya bölümlerinden mezun şehir plancısı, yüksek şehir plancısı, yüksek Bölge Plancısı, 3437 ve 09/05/1969 tarih 1177 sayılı Kanunlara göre tütün eksperi yetiştirilenler ile müskirat ve çay eksperleri, fen memuru, yüksek tekniker, tekniker teknisyen ve emsali teknik unvanlara sahip olup, en az orta derecede mesleki tahsil görmüş bulunanlar, Teknik Hizmetler Sınıfını teşkil edeceği, hükme bağlanmıştır.

Öte yandan, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının, Bakanlığınıza söz konusu hususa ilişkin verdiği 15/08/2012 tarihli ve 36076 sayılı kararında; "Genel İdare Hizmetleri Sınıfında yer alan çözümleyici ve programcıların 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 36 ncı maddesinde yer alan Teknik hizmetler Sınıfında yer almasının uygun olduğu, ifade edilmiştir.

Ayrıca kamu kurum ve kuruluşlarının çözümleyici ve programcı alımına ilişkin ilanları incelendiğinde, başvuracak adaylarda üniversitelerin en az dört yıl süre ile eğitim veren Bilgisayar Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği, Elektrik Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Bilişim Sistemleri Mühendisliği İstatistik, Matematik, Fizik gibi bölümlerinden mezun olma şartlarının arandığı görülmektedir. Söz konusu unvanlarda istihdam edilecek olan personelin öğrenim durumu, görev alanı ve yapılacak görevin niteliğinin, yönetim, icra, büro ve benzeri genel idare hizmetleri değil, teknik hizmetler kapsamında değerlendirilmesinin daha uygun olacağı düşünülmektedir.

Bu bağlamda, Çözümleyici ve Programcı unvanlarının 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 36 ncı maddesinin birinci fıkrasının Teknik Hizmetler Sınıfı başlıklı II numaralı bendi kapsamına alınması hususu Başkanlığımızca olumlu mütalaa edilmektedir.

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.