logo yeni

calisanlar2 copy

SÖZLEŞMELİ ÇALIŞIRKEN MEMUR KADROSUNA ATANANLARIN YILLIK İZİNLERİNDEN KULLANILAN KISIMLARIN MAHSUP EDİLMESİ

Aktif . Yayınlanma İzin

Özet: Üniversitenizde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesine göre sözleşmeli personel olarak görev yapmakta iken memur kadrolarına geçirilen personelin 4/B statüsünde çalışırken hak kazandıkları 2011 yılına ait yıllık izinlerinden aynı yıl içinde kullandıkları bölümünün 657 sayılı Kanuna göre belirlenen yıllık izin sürelerinden mahsup edilip edilemeyeceği hk.(28/05/2012-9385)

Bilindiği üzere, 04/06/2011 tarihli ve 27954(Mükerrer) sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 632 sayılı “Devlet Memurları Kanununun 4 üncü Maddesinin (B) Fıkrası İle 4924 Sayılı Kanun Uyarınca Sözleşmeli Personel Pozisyonlarında Çalışanların Memur Kadrolarına Atanması Amacıyla Devlet Memurları Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname” nin 1 inci maddesi ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa eklenen Geçici 37 nci maddesinin 4 üncü fıkrasında, “Bu madde hükümlerine göre memur kadrolarına atananların, 4 üncü maddenin (B) fıkrası ve 4924 sayılı Kanun uyarınca sözleşmeli personel pozisyonlarında geçirdikleri hizmet süreleri, öğrenim durumlarına göre yükselebilecekleri dereceleri aşmamak kaydıyla kazanılmış hak aylık derece ve kademelerinin tespitinde değerlendirilir. Bunlar, atandıkları kadronun mali ve sosyal haklarına göreve başladığı tarihi takip eden aybaşından itibaren hak kazanır ve önceki pozisyonlarında aldıkları mali ve sosyal haklar hakkında herhangi bir mahsuplaşma yapılmaz.” hükmü yer almaktadır.

Diğer taraftan, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun “Yıllık izin” başlıklı 102 nci maddesinde; “Devlet memurlarının yıllık izin süresi, hizmeti 1 yıldan on yıla kadar (On yıl dahil) olanlar için yirmi gün, hizmeti on yıldan fazla olanlar için 30 gündür. Zorunlu hallerde bu sürelere gidiş ve dönüş için en çok ikişer gün eklenebilir.” hükmü, “Yıllık izinlerin kullanılışı” başlıklı 103 üncü maddesinde, “Yıllık izinler, amirin uygun bulacağı zamanlarda, toptan veya ihtiyaca göre kısım kısım kullanılabilir. Birbirini izleyen iki yılın izni bir arada verilebilir. Cari yıl ile bir önceki yıl hariç, önceki yıllara ait kullanılmayan izin hakları düşer. . .“ hükmü yer almakta, 06/06/2002 tarihli ve 24777 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 154 seri nolu Devlet Memurları Kanunu Genel Tebliğinde ise; yıllık izin sürelerinin hesabında, hangi statüde olursa olsun kamu kurum ve kuruluşlarında geçen hizmet süreleri ile kamu kurum ve kuruluşlarında geçmese dahi Devlet memurlarının kazanılmış hak aylıklarında değerlendirilen hizmet sürelerinin dikkate alınması gerektiği ifade edilmiştir.

Bu bağlamda; 28/06/1978 tarihli ve 16330 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar” da yıllık izin sürelerine ilişkin hususlar 657 sayılı Kanun hükümlerine paralel bir Şekilde düzenlenmiş olup, mezkur Esaslarda yıl içerisinde kullanılmayan izinlerin bir sonraki sözleşme dönemine aktarılabileceğine ilişkin herhangi bir düzenleme bulunmadığı ve sözleşmeli olarak çalıştırılması düşünülen personel ile mali yılla sınırlı olarak sözleşme imzalandığı hususundan hareketle, Devlet memuru olan ilgilinin atandığı takvim yılı içinde yıllık izin kullanmamış olması halinde cari yıla ait izin hakkının Devlet memurluğunda geçen ve geçmiş sayılan hizmetleri göz önünde bulundurularak 657 sayılı Kanunun 102 nci maddesi uyarınca kullandırılması gerektiği mütalaa edilmektedir.

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.