logo yeni

calisanlar2 copy

MEMURİYETTEN ÖNCE YAPILAN ASKERLİK İLE KAZANILMIŞ HAK AYLIĞINDA DEĞERLENDİRİLEN SÜRELERİN YILLIK İZNE ETKİSİ

Aktif . Yayınlanma İzin

Özet: Memuriyetten önce yapılan askerlik ile kazanılmış hak aylığında değerlendirilen hizmet sürelerinin, yıllık izne esas hizmet süresinin hesabında değerlendirilip değerlendirilmeyeceği hk. (20/10/2011-20093)

27 Nisan 2009 tarihinde Genel Müdürlüğünüzde mühendis olarak göreve başlayan . . . ‘in Devlet memurluğuna başlamadan önce 1 yıl süreyle askerlik görevini yaptığını belirterek, göreve başladığı yıl için yıllık izin hakkının bulunup bulunmadığı, 2009 yılı için yıllık izin hakkı var ise bu izni hala kullanıp kullanamayacağı ile aday memur olarak göreve başlamadan önce 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 36’ncı maddesinde belirtilen ve kazanılmış hak aylığında değerlendirilen hizmet süreleri toplamı en az bir yıl olan personele yıllık izin verilip verilmeyeceği hususlarında Başkanlığımız görüşünün talep edildiği ilgi yazı incelenmiştir.

Bilindiği üzere, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 102 nci maddesinde; “Devlet memurlarının yıllık izin süresi, hizmeti 1 yıldan on yıla kadar (On yıl dahil) olanlar için yirmi gün, hizmeti on yıldan fazla olanlar için 30 gündür. Zorunlu hallerde bu sürelere gidiş ve dönüş için en çok ikişer gün eklenebilir.” hükmü, “Yıllık izinlerin kullanışı” başlıklı 103 üncü maddesinde ise, “Yıllık izinler, amirin uygun bulacağı zamanlarda, toptan veya ihtiyaca göre kısım kısım kullanılabilir. Birbirini izleyen iki yılın izni bir arada verilebilir. Cari yıl ile bir önceki yıl hariç, önceki yıllara ait kullanılmayan izin hakları düşer.” hükmü yer almakta, 06/06/2002 tarihli ve 24777 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 154 seri nolu Devlet Memurları Kanunu Genel Tebliğinde ise; yıllık izin sürelerinin hesabında, hangi statüde olursa olsun kamu kurum ve kuruluşlarında geçen hizmet süreleri ile kamu kurum ve kuruluşlarında geçmese dahi Devlet memurlarının kazanılmış hak aylıklarında değerlendirilen hizmet sürelerinin dikkate alınması gerektiği ifade edilmiştir.

Diğer taraftan, memuriyete girmeden önce veya memuriyetten ayrılarak kamu veya özel sektörde geçen hizmetlerden hangilerinin memuriyet kazanılmış hak aylığında değerlendirileceği 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 36 ncı maddesinin (C) bendinde düzenlenmiş olup, bunun dışında ise bazı geçici hükümlerle işçilikte ve sözleşmeli statüde geçen hizmetleri de memuriyet kazanılmış hak aylığında değerlendirilmesi sağlanmıştır.

Ayrıca, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun “Muvazzaf askerliğini yaptıktan sonra Devlet memurluğuna girenlerin kademe intibakları” başlıklı 84 üncü maddesinde ise, “Muvazzaf askerlik görevini yaptıktan sonra Devlet memurluğuna atananlar adaylık esaslarına tabi olurlar ve muvazzaf askerlikte geçen süreleri asaletlerinin tasdikinden sonra kademe ilerlemesi yapılmak ve sınav veya seçmeye tabi tutulmak suretiyle derece yükseltilmesinde de değerlendirilir.” hükmü yer almaktadır. Söz konusu hükme göre muvazzaf askerlik görevini yaptıktan sonra Devlet memurluğuna atananların askerlikte geçen süreleri kazanılmış hak aylık derece ve kademesinde asaletlerinin tasdikinden sonra değerlendirilmektedir. Ancak, yıllık izin süresinin hesabına esas hizmet süresi tespit edilirken askerlik süresine ilişkin intibak işleminin ne zaman yapıldığı değil, askerlikte geçen sürelerin kazanılmış hak aylık derece ve kademesinde değerlendirilip değerlendirilmeyeceği hususu önem arz etmektedir.

Yukarıda yer verilen hüküm ve açıklamalar çerçevesinde;

-154 Seri No’lu Devlet Memurları Kanunu Genel Tebliği gereğince, yıllık izin süresinin hesabına esas hizmet süresinin tespitinde, hangi statüde olursa olsun kamu kurum ve kuruluşlarında geçen hizmet süreleri ile kamu kurum ve kuruluşlarında geçmese dahi Devlet memurlarının kazanılmış hak aylık derecelerinin hesabında değerlendirilen hizmet süreleri dikkate alınmakta olup, mezkur Kanunun 84 üncü maddesine göre muvazzaf askerlik görevini yaptıktan sonra Devlet memurluğuna atananların askerlikte geçen süreleri kazanılmış hak aylık derece ve kademesinde değerlendirilmesi sebebiyle, toplam hizmet süresi en az bir yıl olan Devlet memurlarının aday memur olsa dahi yıllık izin hakkının bulunduğu,

- mezkur Kanunun 36/C maddesi gereğince kazanılmış hak aylık derece ve kademesinde değerlendirilen hizmet süreleri toplamı en az bir yıl olan Devlet memurlarının aday memur olsa dahi yıllık izin hakkının bulunduğu,

- cari yıl ile bir önceki yıl hariç, önceki yıllara ait kullanılmayan izin haklarının düşmesi sebebiyle, 2009 yılına ait yıllık izin sürelerinin kullanılamayacağı,

mütalaa edilmektedir.

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.