logo yeni

calisanlar2 copy

6191 SAYILI KANUNA GÖRE ARAŞTIRMACI OLARAK ATANAN MEMURUN YILLIK İZNİ

Aktif . Yayınlanma İzin

Özet: 6191 sayılı Kanun gereğince araştırmacı olarak atanan memurun yıllık izni hk. (17/01/2012-25117)

Bakanlığınız İzmir İI Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü emrine “Araştırmacı” olarak ataması yapılan ... ‘in 6191 sayılı Kanunun Geçici 32 nci maddesi çerçevesinde 2010 ve 2011 yıllarına ait yıllık izin hakkının olup olmadığı hususundaki ilgi yazı incelenmiştir.

926 sayılı Kanuna 6191 sayılı Kanun ile eklenen Geçici 32 nci maddenin ilk fıkrasının (a) bendinde; “Bu kişilerin ilişiklerinin kesildiği tarihten bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihe kadar geçen süreleri Türk Silahlı Kuvvetlerinde geçmiş kabul edilir.. Bu fıkranın (e) bendinin (2) numaralı alt bendi ile (ç) bendine göre araştırmacı kadrolarına atananlar için bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih ile göreve başlama tarihleri arasındaki süreye ilişkin kesenek ve kurum karşılıkları ile fiili hizmet süresi zammı ve itibari hizmet süresine ait kurum karşılıkları, emeklilik keseneğine esas aylık derece ve kademeleri ile ek gösterge rakamları ilgili Kuvvet Komutanlıkları, Jandarma Genel Komutanlığı veya Sahil Güvenlik Komutanlığınca tespit edilir ve göreve başladığı kamu kurum ve kuruluşları tarafından Sosyal Güvenlik Kurumuna defaten ödenir..”, (e) fıkrasının 2 numaralı bendinde de, “isteyenler, 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesindeki genel Şartları taşımaları kaydıyla, kamu kurum ve kuruluşlarının araştırmacı unvanlı kadrolarına atanmak üzere Milli Savunma Bakanlığı tarafından mali ve sosyal haklarına esas olacak derece, kademe ve rütbeleri belirtilmek suretiyle Devlet Personel Başkanlığına bildirilir. Anılan Başkanlık tarafından kırk beş gün içinde kamu kurum ve kuruluşlarına bunların atamaları teklif edilir. Söz konusu teklife ilişkin yazının atamayı yapacak kamu kurum ve kuruluşuna intikalinden itibaren otuz gün içinde ilgili kamu kurum ve kuruluşu tarafından atama işlemlerinin yapılması zorunludur.” denilmektedir.

Diğer taraftan, 657 sayılı Kanunun “Yıllık izin” başlıklı 102 nci maddesinde, “Devlet memurlarının yıllık izin süresi, hizmeti 1 yıldan on yıla kadar (On yıl dahil) olanlar için yirmi gün, hizmeti on yıldan fazla olanlar için 30 gündür. Zorunlu hallerde bu sürelere gidiş ve dönüş için en çok ikişer gün eklenebilir.” ve aynı Kanunun 103 üncü maddesinde de, “Yıllık izinler, amirin uygun bulacağı zamanlarda, toptan veya ihtiyaca göre kısım kısım kullanılabilir. Birbirini izleyen iki yılın izni bir arada verilebilir. Cari yıl ile bir önceki yıl hariç, önceki yıllara ait kullanılmayan izin hakları düşer.” hükmü yer almaktadır.

Yukarıda yer verilen hükümler çerçevesinde; Bakanlığınız emrine 6191 sayılı Kanun gereğince “Araştırmacı” unvanıyla atanan personelin hizmet yılları dikkate alınarak göreve başladıkları tarih itibariyle yıllık izin hakkının olduğu bu sebeple de 2010 yılı için yıllık izin haklarının bulunmadığı değerlendirilmektedir.

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.