logo yeni

calisanlar2 copy

ŞUA İZNİN KULLANMAKTA OLAN MEMURUN BU SÜREÇTE RAPOR ALMASI HALİNDE UYGULANACAK İŞLEM

Aktif . Yayınlanma İzin

Özet: 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 103 üncü maddesine göre 1 aylık sağlık iznini kullanmakta olan memurun, bu süreçte istirahat raporu alması halinde uygulanacak işlem hk. (05/10/2012-15609)

Üniversiteniz Tıp Fakültesi Hastaneleri bünyesinde hemşire olarak görev yapmakta olan personelinizin, 01/08/2012-31/08/2012 tarihleri arasında şua iznini kullanmakta olduğu, şua izninin her yıl düzenli olarak kullanılması gerektiği, bir sonraki yıla aktarılamayacağı ve parça parça kullanılamayacağı da göz önünde bulundurularak, kullanmakta olduğu şua izni esnasında almış olduğu 22/08/2012-01/09/2012 tarihli istirahat raporunun işleme konulup konulmayacağı hususuna ilişkin ilgi yazı ve ekleri incelenmiştir.

Bilindiği üzere, kamu kurumlarında çalışan sağlık personelinin yıllık izinlerini nasıl kullanacakları 657 sayılı Devlet Memurları Kanununda düzenlenmiş, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 103 üncü maddesinde de mesleğinin özelliğinden dolayı hizmetleri sırasında radyoaktif ışınlarla çalışan radyasyon çalışanları için her yıl yıllık izinlere ilaveten bir ay sağlık izni verileceği ifade edilmiştir. Bununla birlikte 3153 sayılı Kanuna dayalı olarak çıkarılan Radyoloji, Radyum ve Elektrikle Tedavi Müesseseleri Hakkında Nizamname’nin 24 üncü maddesinde de, radyasyonlu ortamda çalışanların yılda dört hafta düzenli ve her sene tatil yapması mecburidir denilerek şua izinleri güvence altına alınmıştır. Söz konusu Nizamnamenin ilgili hükmünde “senede dört hafta muntazaman devamlı tatil yapılması mecburidir” şeklindeki ifade ile radyasyonlu ortamda çalışan personel bir yıllık çalışmanın karşılığında, bir ay (dört hafta) düzenli olarak şua izni kullanılacağı, bu iznin parça parça kullanılamayacağı vurgulanmaktadır.

Diğer taraftan, Devlet Memurlarına Verilecek Hastalık Raporları ile Hastalık ve Refakat İznine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 8 inci maddesinin 1 inci fıkrasında; “Yıllık iznini kullanmakta iken hastalık raporu verilen memurun hastalık izin süresinin, yıllık izninin bittiği tarihten önce sona ermesi hâlinde, memur kalan yıllık iznini kullanmaya devam eder.” hükmü ile 4 üncü fıkrasında; “Hastalık izinleri sebebiyle kullanılamayan yıllık izinler 657 sayılı Kanunun 103 üncü maddesine göre kullandırılır.” hükmü yer almaktadır.

Yukarıda yer verilen hüküm ve açıklamalar çerçevesinde; yıllık izinlerin nasıl kullanılacağını açıklayan 657 sayılı Kanunun ilgili hükmü gereği, bir aylık sağlık izninin yıllık izne ilaveten verileceği ve söz konusu iznin, her yıl düzenli olarak kullanılacağı ve parça parça kullanılamayacağı hususu dikkate alındığında, sağlık iznini kullanmakta iken hastalık nedeniyle rapor alan ilgilinin hastalık izninin bitiş tarihi, sağlık izninin bitiş tarihinden sonraki güne rastladığından, kullanamadığı sağlık iznini bir sonraki yıla devretmeyecek şekilde aynı yıl içerisinde sağlık raporunun bitiminden itibaren kullanmaya devam edebileceği,

mütalaa edilmektedir.

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.