logo yeni

calisanlar2 copy

DOĞUM ÖNCESİ ANALIK İZNİ SÜRECİNDE MEMURİYETE YERLEŞTİRİLEN MEMURUN ANALIK İZNİNİ KULLANIP KULLANAMAYACAĞI

Aktif . Yayınlanma İzin

Özet: 8 haftalık doğum öncesi analık izni süresi içinde memuriyete yerleştirmesi yapılan memurun, göreve başladıktan sonra doğum öncesi analık iznini kullanıp kullanamayacağı hk. (06/09/2012-14077)

2012 KPSS 1.Yerleştirme işlemleri neticesinde üniversiteniz hemşire kadrosuna ÖSYM tarafından yerleştirmesi yapılan ilgilinin doğum öncesi iş görmezlik belgesi aldığından bahisle yapılacak işleme esas görüş talep eden ilgi yazı incelenmiştir.

Bilindiği üzere, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 62 nci maddesinde “İlk defa veya yeniden veyahut yer değiştirme suretiyle;

a) Aynı yerdeki görevlere atananlar atama emirlerinin kendilerine tebliğ gününü,

b) Başka yerdeki görevlere atananlar, atama emirlerinin kendilerine tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içerisinde o yere hareket ederek belli yol süresini,

İzleyen iş günü içinde işe başlamak zorundadırlar. Savaş ve olağanüstü hallerde bu süre Bakanlar Kumlu Kararı ile kısaltılabilir.

Yukarıdaki süreler;

1 - Kanuni izinlerin kullanılması veya geçici bir görevin yapılması sırasında başka bir göreve atanan memurlar için iznin veya geçici görevin bitimi,

2 - Hesaplarını, yerlerine gelenlere devir zorunda bulunan sayman ve sayman mutemetleri için devrin sona ermesi,

3 - Eski görevlerine devamları kurumlarınca yazılı olarak tebliğ edilenler için yerlerine atanan memurların gelmesi veya yeni görev yerlerine hareketlerinin kurumlarınca tebliği,

tarihinde başlar.

Yer değiştirme suretiyle yapılan atamalarda memurlara atama emirleri tebliğ edilince yollukları, ödeme emri aranmaksızın, saymanlıklarca derhal ödenir. Memurun izinli ve raporlu olması tebligata engel olmamakla beraber (a) ve (b) bentlerindeki süreler izin ve rapor müddetinin bitmesinde başlar.

Bu maddede geçen “yer” deyiminin kapsamı İçişleri ve Maliye Bakanlıklarınca birlikte belirtilir.” hükmü; 63 üncü maddesinde ise, “Bir göreve ilk defa veya yeniden atananlardan belge ile ispatı mümkün zorlayıcı sebepler olmaksızın 62 nci maddedeki süre içinde işe başlamayanların atamaları iptal edilir ve bunlar 1 yıl süreyle Devlet memuru olarak istihdam edilemezler. Bunların belge ile ispatı mümkün zorlayıcı sebepler nedeniyle göreve başlamama hali iki ayı aştığı takdirde atama işlemi atamaya yetkili makamlarca iptal edilir.” hükmü yer almaktadır.

Diğer taraftan, 15/04/2011 tarihli ve 27906 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 2 Seri No’lu Kamu Personeli Genel Tebliğinin A/I-c maddesinde; “Devlet memurluğuna atanmadan önce doğum yapan ve doğum yaptığı tarihten itibaren sekiz haftalık süre içerisinde göreve başlayanlara, 657 sayılı Kanunun 104 üncü maddesinin (A) fıkrası çerçevesinde doğum yaptığı tarih dikkate alınarak sadece sekiz haftalık doğum sonrası analık izni süresinin kalan kısmı kullandırılacaktır.” hükmü yer almakta olup, söz konusu hükümde Devlet memurluğuna atanmadan önce doğum yapan ve doğum yaptığı tarihten itibaren sekiz haftalık süre içerisinde göreve başlayanlara, sekiz haftalık doğum sonrası analık izni süresinin kalan kısmının kullandırılması gerektiği belirtilmektedir. Adı geçen Tebliğ’de doğumdan önceki sekiz haftalık süre içerisinde Devlet memurluğuna ÖSYM tarafından yerleştirmesi yapılan personelin sekiz haftalık doğum öncesi analık izninin nasıl kullandırılacağına ilişkin herhangi bir hüküm yer almamaktadır.

Bu itibarla, Üniversiteniz hemşire kadrosuna ÖSYM tarafından yerleştirmesi yapılan ve sekiz haftalık doğum öncesi analık izni süresi içerisinde olan ilgilinin yerleştirildiği kadroya atamasının yapılması ve göreve başlatılması gerekmekte olup, söz konusu personele göreve başladığı tarihten itibaren sekiz haftalık doğum öncesi analık izni süresinin kalan kısmının kullandırılması gerektiği mütalaa edilmektedir.

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.