logo yeni

calisanlar2 copy

EŞİ 926 SAYILI KANUNA GÖRE ASTSUBAY OLAN MEMURA AYLIKSIZ İZİN VERİLMESİ

Aktif . Yayınlanma İzin

Özet: Eşi 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununa tabi olarak görev yapan memura, eşinin atandığı yerde kendisinin çalıştığı kurumun teşkilatının bulunmaması halinde, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 108 inci maddesine göre izin verilip verilmeyeceği hk.( 11/06/2012-10498)

... İl Müdürlüğünde memur olarak görev yapan ...’nın Türk Silahlı Kuvvetlerinde astsubay olarak görev yapan eşinin tayininin Hakkari ilinin Yüksekova İlçesine yapıldığını, söz konusu ilçede Kurumunuzun teşkilatının bulunmamasına rağmen Hakkari ilinin merkezinde Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğünün bulunduğunu, ancak Hakkari İli merkezi ile Yüksekova İlçesi arası mesafenin 77 km olduğunu ve ulaşım imkanlarının kısıtlılığı sebebiyle gidiş geliş yapma imkanının bulunmadığını belirterek, söz konusu personele 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 72 nci maddesi kapsamında izin verilip verilmeyeceğine ilişkin Başkanlığımız görüşünün talep edildiği ilgi yazı incelenmiştir.

Bilindiği üzere, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 72 nci maddesinde …Yeniden veya yer değiştirme suretiyle yapılacak atamalarda; aile birimini muhafaza etmek bakımından kurumlar arasında gerekli koordinasyon sağlanarak memur olan diğer eşin de isteği halinde ataması, atamaya tabi tutulan memurun atandığı yere 74 ve 76 ncı maddelerde belirtilen esaslar çerçevesinde yapılır. Yer değiştirme suretiyle atanmaya tabi memurun atandığı yerde eşinin atanacağı teşkilatın bulunmaması ya da teşkilatı olmakla birlikte niteliğine uygun münhal bir görev bulunmaması ve ilgilinin de talebi halinde, bu personele eşinin görev süresi ile sınırlı olmak üzere aşağıdaki şartlarda izin verilebilir.

Bu suretle izin verilenlere, aylık ve diğer ödemelerine karşılık olarak, aylık (taban ve kıdem aylığı dahil), ek gösterge, zam ve tazminatlarının kanuni kesintiler düşüldükten sonraki net miktarının, eşleri;

a) Olağanüstü Hal Bölgesine dahil illerle bu illere mücavir olarak belirlenen illerde görevli olanlara %60’ı,

b) Kalkınmada 1 inci derecede öncelikli yörelerde görevli olanlara % 50’si,

c) Kalkınmada 2 nci derecede öncelikli yörelerde görevli olanlara % 25 ‘i,

kurumlarınca kadro tasarrufundan ödenir.

Eşleri diğer yörelerde görevli olanlar ise ücretsiz izinli sayılır.

Yukarıda sayılanların kadroları eşlerinin görevlendirme süresiyle sınırlı olarak saklı tutulur. Ancak, bu süre memuriyet boyunca 4 yılı hiç bir surette geçemez. Bunların kademe ilerlemesi; emeklilik ve diğer bütün hakları ve yükümlülükleri devam eder. Ancak ücretsiz izin verilenlerin bu sürelerinin emeklilikten sayılabilmesi için kesenek ve kurum karşılıklarının her ay kendileri tarafından T.C. Emekli Sandığına yatırılması gerekir. ..“ hükmü yer almaktadır.

Mezkur Kanunun 72 nci maddesinde yer alan hükmün, yer değiştirme suretiyle atanan memurun atandığı yerde memur olan eşinin çalışmakta olduğu kurumun teşkilatının bulunmaması ya da teşkilatı bulunmasına rağmen niteliğine uygun münhal bir görevin bulunmaması ile eşlerden her ikisinin de 657 sayılı Kanuna tabi memur statüsünde görev yapması hallerinde uygulanabileceği değerlendirilmektedir.

Diğer taraftan, mezkur Kanunun 108 inci maddesinin (D) bendinde”... sürekli görevle yurtiçine ya da yurtdışına atanan veya en az altı ay süreyle yurtdışında geçici olarak görevlendirilen memurlar veya diğer personel kanunlarını tâbi olanlar ile yurtdışına kamu kurumlarınca gönderilmiş olan öğrencilerin memur olan eşleri ile 77 nci maddeye göre izin verilenlerin memur olan eşlerine görev veya öğrenim süresi içinde aylıksız izin verilebilir.” hükmü yer almaktadır.

Bu itibarla,

- 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 72 nci maddesinde yer alan hükmün, yer değiştirme suretiyle atanan memurun atandığı yerde memur olan eşinin çalışmakta olduğu kurumun teşkilatının bulunmaması ya da teşkilatı bulunmasına rağmen niteliğine uygun münhal bir görevin bulunmaması ile eşlerden her ikisinin de 657 sayılı Kanuna tabi memur statüsünde görev yapması hallerinde uygulanabileceği değerlendirilmekte olup, Genel Müdürlüğünüzde memur olarak görev yapan  ...’nın Türk Silahlı Kuvvetlerinde astsubay olarak görev yapan eşinin 657 sayılı Kanuna tabi memur statüsünde görev yapmaması sebebiyle, bahsi geçen Genel Müdürlüğünüz personeline mezkur Kanunun 72 nci maddesine göre izin verilemeyeceği,

- mezkur Kanunun 108 inci maddesinde sürekli görevle yurtiçine atanan ve diğer personel kanunlarına tâbi olarak görev yapan personelin memur olan eşlerine görev süresi içinde aylıksız izin verilebileceğinin belirtilmesi sebebiyle, 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununa tabi olarak sürekli görevle Hakkari İlinin Yüksekova İlçesine atanan astsubayın Genel Müdürlüğünüz personeli olan eşine mezkur Kanunun 108 inci maddesi çerçevesinde aylıksız izin verilebileceği,

mütalaa edilmektedir.

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.