logo yeni

calisanlar2 copy

YURTDIŞINDA DOKTORA İÇİN AYLIKSIZ İZİN ALAN MEMURUN ÇALIŞIP ÇALIŞAMAYACAĞI VE MEHİL MÜDDETİ HAKKINDA

Aktif . Yayınlanma İzin

Özet: Yurtdışında doktora eğitimi almak için aylıksız izin kullanan memurun, bu süreçte yurtdışında çalışıp çalışamayacağı ve eğitim amacıyla yurtdışına gidenlerin mehil müddeti süreleri hk. (20/10/2011-20270)

Müsteşarlığınızda Hazine Uzmanı olarak görev yapan personelin 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 78 ve 79 uncu maddesi uyarınca Dünya Bankasının sağladığı burs kapsamında lisans üstü eğitim yapmak üzere 01/09/2003-01/09/2005 tarihleri arasında aylıksız izin kullandıktan sonra görevine başladığını, 28/11/2005 tarihinden itibaren tekrar aylıksız izin aldığını ve söz konusu izni bir yıl daha uzattığını, Cambridge Üniversitesinde doktora programına kabul edilmesi sebebiyle 01/10/2007-01/10/2011 tarihleri arasında aylıksız izin aldığını ve Cambridge Üniversitesine bağlı Finansal Analizler ve Politikalar Merkezinde “Araştırma Görevlisi” olarak yürüttüğü görevinin devamı sebebiyle mezkur Kanunun 77 nci maddesine göre aylıksız izin talebinde bulunduğunu belirterek,

- ilgiliye mezkur Kanunun 77 nci maddesine göre aylıksız izin verilip verilmeyeceği, bu konuda idarenin takdir yetkisinin bulunup bulunmadığı,

- Müsteşarlığınız muvafakati olmaksızın Cambridge Üniversitesine bağlı Finansal Analizler ve Politikalar Merkezinde Araştırma Görevlisi olarak çalışıp çalışamayacağı,

- 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 78 ve 79 uncu maddesi uyarınca kullandığı aylıksız izni 01/10/2011 tarihinde biten personelin göreve başlamak için mehil müddeti kullanıp kullanamayacağı,

- mehil müddeti kullanamayacak ise ilgilinin görevine başlamaması halinde

çekilmiş sayılıp sayılmayacağı ile görevine başlamadığı takdirde bu hususun 10 gün boyunca her gün itibariyle ayrı ayrı tutanağa bağlanmasının zorunlu olup olmadığı, hususlarında Başkanlığımız görüşünün talep edildiği ilgi yazı incelenmiştir.

Bilindiği üzere, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun “Ticaret ve diğer kazanç getirici faaliyetlerde bulunma yasağı” başlıklı 28 inci maddesinde, “Memurlar Türk Ticaret Kanununa göre (Tacir) veya (Esnaf) sayılmalarını gerektirecek bir faaliyette bulunamaz, ticaret ve sanayi müesseselerinde görev alamaz, ticari mümessil veya ticari vekil veya kollektif şirketlerde ortak veya komandit şirkette komandite ortak olamazlar. (Görevli oldukları kurumların iştiraklerinde kurumlarını temsilen alacakları görevler hariç). Memurlar, meslekî faaliyette veya serbest meslek icrasında bulunmak üzere ofis, büro, muayenehane ve benzeri yerler açamaz; gerçek kişilere, özel hukuk tüzel kişilerine veya kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarına ait herhangi bir işyerinde veya vakıf üniversitelerinde çalışamaz...” hükmü, 125 inci maddesinin (D) bendinin (h) alt bendinde “Ticaret yapmak veya Devlet memurlarına yasaklanan diğer kazanç getirici faaliyetlerde bulunmak” hükmü yer almaktadır.

Diğer taraftan, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun “Yabancı bir memleket veya uluslararası kuruluşta hizmet alma” başlıklı 77 nci maddesinde, “Yabancı memleketlerin resmî kurumları veya uluslararası kuruluşlarda kurumlarının muvafakati ile görev alacak memurlara, ilgili Bakanın onayı ile (her üç yılda bir Bakan onayı yenilenmek kaydıyla) memuriyeti süresince yabancı memleketlerin resmî kurumlarında on yıla, uluslararası kuruluşlarda yirmibir yıla kadar aylıksız izin verilebilir...” hükmü, “Bilgilerini artırmak üzere dış memleketlere gönderilme” başlıklı 78 nci maddesinde, “Mesleklerine ait öğrenimini bitirerek Devlet memurluğuna alınmış ve asli memur olarak atanmış olanlardan mesleklerine ait hizmetlerde yetiştirilmek, eğitilmek, bilgilerini artırmak veya staj yapmak üzere dış memleketlere:

a) Kurumlarınca açılacak seçme veya yarışma sınavlarında başarı gösterenlere,

b) Dış burslara dayanılarak gönderilenlere,

İki yıla kadar ayrılma müsaadesi verilebilir.

Gerekirse bu süre en çok bir kat uzatılabilir.” hükmü, “Bilgilerini artırmak için yabancı memlekete gönderilenlerin hak ve yükümlülükleri” başlıklı 79 uncu maddesinde, “78 inci maddede yazılı olanlar kadrolarında bırakılırlar. Kadro karşılığı sözleşme ile istihdam edilenlerin sözleşmeleri devam eder ve (Şahsen özel burs sağlayan ve bu burstan istifade etmesi için kurumlarınca kendilerine maaşsız izin verilmesi uygun görülenler hariç) aylık ve diğer her türlü ödemeleri ile sözleşme ücretlerinin Kanuni kesintilerinden sonra kalan net tutarının % 60’ını Kurumlarından alırlar. Bunların kademe ilerlemesi; emeklilik ve diğer bütün hakları ve yükümlülükleri devam eder. İzin bitiminde yol süresi hariç 15 gün içinde görevlerine dönerler. Bunlardan kurumlarınca kendilerine maaşsız izin verilmesi uygun görülenlerin bu süreleri keseneklerinin ve karşılıklarının kendileri tarafından her ay T.C. Emekli Sandığına gönderilmesini kabul etmeleri Şartıyla emeklilik yönünden eski derecelerinde değerlendirilir.

Kurumlarınca gönderilenlerden, uluslararası kuruluşlarda staj yapan ve çalışma esas ve usulleri ile misyon şeflikleriyle ilişkileri Devlet Personel Başkanlığının görüşü üzerine Dışişleri Bakanlığınca belirlenen memurlara, gittikleri ülkelerde sürekli görevle bulunan ve dokuzuncu derecenin birinci kademesinden aylık alan meslek memurlarına ödenmekte olan yurtdışı aylığı tutarı, diğerlerine bu tutarın 2/3 ‘ü ödenir. Şahsen özel burs sağlayan ve bu burstan istifade etmesi için kendilerine maaşsız izin verilenler ile Bakanlar Kurulunca kurumlar itibarıyla belirlenen kontenjan dışında gönderilenler hariç olmak üzere, burslu gidenlerin aldıkları burs miktarları bu miktarın altında ise aradaki fark kurumlarınca kendilerine ayrıca ödenir.

Bu suretle yapılacak fark ödeme, her türlü vergiden müstesnadır.

Sürelerinin bitiminde görevlerine başlamayanlar çekilmiş sayılırlar. Bu suretle çekilmiş sayılanlar aylık ve yol giderleri de dahil olmak üzere kendilerine kurumlarca yapılmış bulunan bütün masrafları iki kat olarak ödemeye mecburdurlar.

Görevlerine başlayıp da yükümlü bulundukları mecburi hizmetini bitirmeden ayrılanlar veya bir ceza sebebi ile memurluktan çıkarılmış olanlar mecburi hizmetlerinin eksik kalan kısmı ile orantılı miktarı iki kat olarak ödemek zorundadırlar.” hükmü, “Bilgilerini artırmak üzere dış memleketlere gönderilme esasları” başlıklı 80 inci maddesinde ise, “Şahsen özel burs sağlayan ve bu burstan istifade etmesi için kendilerine maaşsız izin verilenler dışında her yıl yurt dışına gönderilebilecek Devlet memurlarının kurumlar itibarıyla sayıları, Maliye Bakanlığının uygun görüşü alınmak suretiyle Devlet Personel Başkanlığının teklifi üzerine Bakanlar Kurulu kararı ile belirlenir.

78 ve 79 uncu maddelerde yazılı olanların ayırma ve seçilme usul ve Şartları, çalışmalarının nasıl izleyip denetleneceği, haklarındaki disiplin kovuşturmasının ne suretle yapılacağı ve geri çağrılmalarını gerektirecek haller, bu Kanunun 2 nci maddesi gereğince bir yönetmelikle düzenlenir.

MİT mensupları hakkında yukarıdaki esaslar, Başbakan tarafından onaylanacak bir talimatla belirtilir.” hükmü yer almaktadır.

Ayrıca, mezkur Kanunun 80 inci maddesine istinaden hazırlanan ve 01/02/1974 tarihli ve 14786 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Yetiştirilmek Amacıyla Yurt Dışına Gönderilecek Devlet Memurları Hakkında Yönetmeliğin “Göreve Dönme” başlıklı 21 inci maddesinin ilk fıkrasında; “Yurt dışına gönderilen Devlet memurları, tabi tutuldukları program sürelerinin bitiminde yol süreleri hariç olmak üzere, (15) gün içinde görevlerine dönerler. Bu sürenin bitiminde, özürsüz olarak görevlerine başlamayanlar hakkında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun ilgili hükümleri uygulanır.

Yurt dışı eğitimini tamamlayanlar, göreve başlamalarını müteakip gördüğü yurtdışı eğitiminin konusuyla ilgili alanda en az eğitim süresi kadar çalıştırılır.” Hükmü yer verilmiştir.

Bu itibarla,

- Müsteşarlığınızda görev yapan söz konusu personele Cambridge Üniversitesine bağlı Finans al Analizler ve Politikalar Merkezinin resmi bir kurum olması halinde ilgili Bakanın onayı ile (her üç yılda bir Bakan onayı yenilenmek kaydıyla) memuriyeti süresince on yıla kadar aylıksız izin verilebileceği, mezkur hükme istinaden aylıksız iznin verilmesi hususunun Müsteşarlığınızın takdirinde bulunduğu,

- Mezkur Kanunun 28 inci maddesinde Devlet memurunun gerçek kişilere, özel hukuk tüzel kişilerine veya kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarına ait herhangi bir işyerinde veya vakıf üniversitelerinde çalışamayacağı belirtilmekte olup, aylıksız izin süresince Devlet memuru sıfatının gerektirdiği hak ve yükümlülüklerin devam etmesi sebebiyle, memurun aylıksız izinde iken çalışmasının söz konusu hükme aykırılık teşkil ettiği, konunun disiplin hükümleri çerçevesinde Müsteşarlığınızca değerlendirilmesini gerekli olduğu,

- 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 78 inci maddesi uyarınca bilgilerini artırmak üzere yurtdışına gönderilenlere, mezkur Kanunun 79 uncu maddesinin ilk fıkrası ve Yetiştirilmek Amacıyla Yurt Dışına Gönderilecek Devlet Memurları Hakkında Yönetmeliğin 21 inci maddesinin birinci fıkrası gereği izin bitiminde yol süresi hariç 15 günlük mehil müddetinin tanınması gerektiği, söz konusu sürenin bitiminde ilgilinin görevine başlamaması halinde ise çekilmiş sayılması gerektiği,

mütalaa edilmektedir.

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.