logo yeni

calisanlar2 copy

NÖBET TUTARAK AYLIK ÇALIŞMA SÜRESİNİN ÜSTÜNE ÇIKAN MEMURA İZİN VERİLMESİ

Aktif . Yayınlanma İzin

Özet: Nöbet tutarak aylık çalışma süresinin üzerine çıkan memura, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 178 inci maddesinin (B) fıkrasına göre izin verilip verilemeyeceği hk. (10/08/2012-13158)

İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünde arama kurtarma teknisyeni unvanlı kadroda görev yapmakta olan personelin 24 saat nöbet tutarak, 72 saat de istirahat ederek çalışmaları sebebiyle, aylık çalışma süresinin normal çalışma süresinden 8 saat fazla olmasından bahisle, söz konusu personelin fazla çalıştıkları sürelerin 2007 yılından bugüne kadar hesaplanarak kendilerine izin olarak verilip verilemeyeceğine ilişkin ilgi yazı incelenmiştir.

Bilindiği üzere; 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 101 ‘inci maddesinin ilk fıkrasında; “Günün yirmi dört saatinde devamlılık gösteren hizmetlerde çalışan Devlet memurlarının çalışma saat ve şekilleri kurumlarınca düzenlenir.” hükmü ile 178/B maddesinde; “Kurumlar gerektiği taktirde personelini günlük çalışma saatleri dışında fazla çalışma ücreti vermeksizin çalıştırabilirler. Bu durumda personele yaptırılacak fazla çalışmanın her sekiz saati için bir gün hesabı ile izin verilir. Ancak, bu suretle verilecek iznin en çok on günlük kısmı yıllık izinle birleştirilerek yılı içinde kullandırılabilir. Fazla çalışmanın uygulama esas ve usulleri Devlet Personel Başkanlığı ile Maliye Bakanlığınca müştereken belirlenir.” hükmüne yer verilmiştir.

Diğer taraftan, 13/03/1975 tarihli ve 15176 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Fazla çalışmanın Uygulama Esaslarını Gösterir Yönetmelik”in 1 ‘inci maddesinde, bu Yönetmelik>in 657 sayılı Kanunun 178’inci maddesi uyarınca aynı Kanuna tabi memurlar hakkında uygulanacağı; “Tanımlar” başlıklı 3 ‘üncü maddesinde, “A) Fazla Çalışma: Devlet memurlarının, genel olarak haftalık çalışma süresi olan 40 saatin üstünde yaptıkları çalışma, fazla çalışma sayılır.”, “B) Nöbet Hizmeti: Kurumların faaliyeti gereği, güvenliğin veya hizmetin devamını temin amacıyla, normal çalışma saatleri içinde veya dışında yapılan çalışmadır.” hükmüne; “Genel Esaslar” başlıklı 4’üncü maddesinde, “Fazla çalışmanın ücretle karşılanabilmesi için memurun kadrosuna ait görevin normal çalışma günlük çalışma saatleri dışında fiilen yapılması gerekir” hükmüne; 5’inci maddesinde ise, “Çalışma saatleri içinde ve dışında yürütülen nöbet hizmetleri fazla çalışma sayılmaz” hükümlerine yer verilmiştir.

Bu bağlamda, günlük çalışma saatleri dışında fazla çalışma ücreti vermeksizin çalıştırılan memura yaptırılacak fazla çalışmanın her sekiz saati için bir gün hesabı ile izin verileceği hususu mezkur Kanun ile düzenlenmiş olup, Fazla Çalışmanın Uygulama Esaslarını Gösterir Yönetmelikte, ayrı ayrı tanımlanmak suretiyle yapılan fazla çalışma ile nöbet hizmetinin niteliği ve içeriğinin birbirinden farklı olduğu belirtilmiştir. Bahse konu Yönetmelikte yer alan “çalışma saatleri içinde ve dışında yürütülen nöbet hizmetlerinin fazla çalışma sayılamayacağı hükmü” gereği, ilgili personele nöbet tutmak suretiyle fazla çalıştıkları süreye karşılık izin verilemeyeceği mütalaa edilmektedir.

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.