logo yeni

calisanlar2 copy

MEMURUN FAZLA ÇALIŞMA ÜCRETİ VERİLMEDEN NE KADAR ÇALIŞTIRILACAĞI VE ÇALIŞMA KARŞILIĞI İZİNLER

Aktif . Yayınlanma İzin

Özet: Memurun günlük çalışma saatleri dışında fazla çalışma ücreti verilmeksizin ne kadar süre çalıştırılabileceği ve bu çalışma karşılığında verilecek izinler hk. (09/02/2012-960)

Bakanlığınız Bölge Müdürlüklerine bağlı Grup Başkanlıklarında görev yapan DİŞ Ticarette Standardizasyon Denetmenlerinin, günlük çalışma saatleri dışında fazla çalışma ücreti verilmeksizin ne kadar süre çalıştırılabileceği ve bu nitelikte yapılan fazla çalışma karşılığında verilecek izinlere ilişkin uygulamanın ne şekilde düzenlenmesi gerektiği hususunda görüş talebinde bulunduğunuz ilgi yazı incelenmiştir.

Bilindiği üzere, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun “Çalışma saatleri” başlıklı 99 uncu maddesinde, “Memurların haftalık çalışma süresi genel olarak 40 saattir. Bu süre Cumartesi ve Pazar günleri tatil olmak üzere düzenlenir. Ancak özel kanunlarla yahut bu kanuna veya özel kanunlara dayanılarak çıkarılacak tüzük ve yönetmeliklerle, kurumların ve hizmetlerin özellikleri dikkate alınmak suretiyle farklı çalışma süreleri tespit olunabilir “ hükmü; “Günlük çalışma saatlerinin tespiti” başlıklı 100 üncü maddesinin üçüncü fıkrasında “Memurların yürüttükleri hizmetin özelliklerine göre, bu madde uyarınca tespit edilen çalışma saat ve süreleri ile görev yerlerine bağlı olmaksızın çalışabilmeleri mümkündür. Bu hususa ilişkin usul ve esaslar, Devlet Personel Başkanlığının teklifi üzerine Bakanlar Kurulunca belirlenir.” hükmü yer almaktadır.

Mezkur Kanunun 178 inci maddesinin birinci fıkrasının (B) bendinde “Kurumlar gerektiği takdirde personelini günlük çalışma saatleri dışında fazla çalışma ücreti vermeksizin çalıştırabilirler. Bu durumda personele yaptırılacak fazla çalışmanın her sekiz saati için bir gün hesabı ile izin verilir. Ancak, bu suretle verilecek iznin en çok on günlük kısmı yıllık izinle birleştirilerek yılı içinde kullandırılabilir.”, ikinci fıkrasında “Fazla çalışmanın uygulama esas ve usulleri Devlet Personel Başkanlığı ile Maliye Bakanlığınca müştereken belirlenir.” hükmü yer almaktadır.

Günlük çalışma saatleri dışında yapılacak fazla çalışmanın uygulanmasına ilişkin esaslar, 13/03/1975 tarihli ve 15176 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Fazla Çalışmanın Uygulama Esaslarını Gösterir Yönetmelik” ile düzenlenmiş olup; mezkur Yönetmelikte, fazla çalışma ücreti verilmeksizin Devlet memurlarının ne kadar süre çalıştırılabileceğine ilişkin bir hükme yer verilmemiştir.

Diğer taraftan, 09/08/2000 tarihli ve 24135 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Dış Ticarette Standardizasyon Denetmenlerinin Sınav, Görev, Yetki, Sorumluluk, Çalışma, Atama ve Yer Değiştirmeleri Usulüne İlişkin Yönetmelik’in 46 ncı maddesinde “Denetmenlere, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 178 inci maddesinde belirtilen esaslar çerçevesinde, mesai saatleri dışında da (bayram ve hafta sonu tatilleri dahil) her zaman kontrol görevi verilebilir.” hükmü yer almaktadır.

Yukarıdaki hükümler çerçevesinde, mer’i mevzuatta, günlük çalışma saatleri dışında fazla çalışma ücreti verilmeksizin Devlet memurlarının ne kadar süre çalıştırılabileceğine ilişkin genel nitelikli bir düzenleme bulunmamakta birlikte; fazla çalışma karşılığında verilecek izinlere ilişkin uygulamanın, söz konusu personelin günlük çalışma saatleri dışında fiilen yaptığı çalışmalar toplamının sekiz saati bulduğu her bir durumda ilgili personele bir gün izin verilmesi Şeklinde ifa edilmesi; ancak, bu suretle verilecek iznin de en çok on günlük kısmının, yıllık izinle birleştirilerek fazla çalışmanın yapıldığı yıl içinde kullandırılması gerektiği mütalaa edilmektedir.

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.