logo yeni

MEMURUN AYLIKSIZ İZİN SÜRESİ İÇİNDE AVUKATLIK STAJI YAPIP YAPAMAYACAĞI

Aktif . Yayınlanma İzin

Özet: Kurumunuz İzmir Sosyal Güvenlik Müdürlüğü icra memurlarından ... ‘in, halen kullanmakta olduğu aylıksız izin süresi içerisinde avukatlık stajını yapıp yapamayacağı hk.(5/11/2012-15536)

Bilindiği gibi, 14/07/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 36/A maddesinin 1 numaralı alt bendinde “Avukatlık staj mı açıkta iken yapanlara iki, memuriyette iken yapanlara bir kademe ilerlemesi uygulanır.” hükmü yer almaktadır.

Bununla birlikte, 19/03/1969 tarihli ve 1136 sayılı Avukatlık Kanununun avukatlık staj ini yapacak olanlarda aranacak Şartların düzenlendiği 16 ncı maddesinde; “3 üncü maddenin (a), (b) ve (0 bentlerinde yazılı koşulları taşıyanlardan, stajyer olarak sürekli staj yapmalarına engel işleri ve 5 inci maddede yazılı engelleri bulunmayanlar, staj yapacakları yer barosuna bir dilekçe ile başvururlar.” hükmü, “Avukatlığa kabulde engeller” başlıklı 5 inci maddesinde; “Aşağıda yazılı durumlardan birinin varlığı halinde, avukatlık mesleğine kabul istemi reddolunur:

a) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı iki yıldan fazla süreyle hapis cezasına ya da Devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmak,

b) Kesinleşmiş bir disiplin kararı sonucunda hakim, memur veya avukat olma niteliğini kaybetmiş olmak,

c) Avukatlık mesleğine yaraşmayacak tutum ve davranışları çevresince bilinmiş olmak,

d) Avukatlık mesleği ile birleşemeyen bir işle uğraşmak,

e) Mahkeme kararı ile kısıtlanmış olmak,

t) İflas etmiş olup da itibarı iade edilmemiş bulunmak (Taksiratlı ve hileli müflisler itibarları iade edilmiş olsa dahi kabul olunmazlar),

g) Hakkında aciz. vesikası verilmiş olup da bunu kaldırmamış bulunmak,

h) Avukatlığı sürekli olarak gereği gibi yapmaya engel vücut veya akılca malul olmak....” hükmü, “Avukatlıkla birleşemeyen işler” başlıklı 11 inci maddesinde

ise; “Aylık, ücret, gündelik veya kesenek gibi ödemeler karşılığında görülen hiçbir hizmet ve görev, sigorta prodüktörlüğü, tacirlik ve esnaflık veya meslekin onum ile bağdaşması mümkün olmayan her türlü iş avukatlıkla birleşemez.” hükmü yer almaktadır.

Ayrıca, konu hakkında ilgi (c)’de kayıtlı yazımız ile Türkiye Barolar Birliği (TBB) Başkanlığından görüş sorulmuş olup; adı geçen Başkanlığın ilgi (ç) cevabi yazısında, TBB Yönetim Kurulu tarafından da kamu görevlisi olarak çalışmakta olan 657 sayılı Kanuna tabi kişilerin ücretsiz izin alarak bu sürede avukatlık stajı yapmalarının uygun görülmüş ve bu yönde kararlar oluşturulmuş olduğu, ancak Adalet Bakanlığı tarafından TBB Yönetim Kumlu kararlarının 6136 sayılı Avukatlık Kanununa uygun görülmeyerek idari yargıda iptal davalarına konu edildiği ve Yönetim Kurulunun 657 sayılı Kanuna tabi personelin ücretsiz izin alarak yaptıkları stajları geçerli sayan kararlarının iptaline hükmedildiği ifade edilmektedir.

Yukarıda yer verilen hüküm ve açıklamalar çerçevesinde, her ne kadar 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun mezkûr hükmü ile memuriyette staj yapılabileceği zımnen kabul edilmiş ise de; Devlet memurlarının aylıksız izinde bulunduğu sürelerde kadrosuyla bağlantısının devam ettiği ve dolayısıyla Devlet memuru olma statüsünün sürdüğü, bu durumun 1136 sayılı Avukatlık Kanununun mezkur hükümleri çerçevesinde avukatlık stajı yapmaya engel bir hal olarak değerlendirilmesi gerektiği göz önünde bulundurulduğunda, 657 sayılı Kanuna tabi Devlet memurlarının aylıksız izin süresince avukatlık stajı yapamayacağı değerlendirilmektedir.

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.