logo yeni

GÖREVDEN UZAKLAŞTIRILAN VE GÖREVE İADE EDİLEN MEMURUN YILLIK İZİN HAKKI

Aktif . Yayınlanma İzin

ÖZET: Devlet memuru olarak çalışmakta iken görevden uzaklaştırılan ve bilahare göreve iade edilen Devlet memurlarının yıllık izin haklarına ilişkin 21/09/2007-16172

           

             Devlet memuru olarak çalışmakta iken görevden uzaklaştırılan ve bilahare göreve iade edilen Devlet memurlarının yıllık izin hakları hususundaki ilgi yazı incelenmiştir.            Bilindiği üzere, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun “Yıllık İzin” başlıklı 102 nci maddesinde; “Devlet memurlarının yıllık izin süresi, hizmeti 1 yıldan on yıla kadar (On yıl dahil) olanlar için yirmi gün, hizmeti on yıldan fazla olanlar için 30 gündür. Zorunlu hallerde bu sürelere gidiş ve dönüş için en çok ikişer gün eklenebilir.” hükmü, “Yıllık İzinlerin Kullanılışı” başlıklı 103 üncü maddesinin birinci fıkrasında ise “Yıllık izinler, amirin uygun bulacağı zamanlarda, toptan veya ihtiyaca göre kısım kısım kullanılabilir. Birbirini izleyen iki yılın izni bir arada verilebilir. Cari yıl ile bir önceki yıl hariç, önceki yıllara ait kullanılmayan izin hakları düşer.” hükmü ;141 inci maddesinde; “Görevden uzaklaştırılan ve görevi ile ilgili olsun veya olmasın herhangi bir suçtan tutuklanan veya gözaltına alınan memurlara bu süre içinde aylıklarının üçte ikisi ödenir. Bu gibiler bu Kanunun öngördüğü sosyal hak ve yardımlardan faydalanmaya devam ederler.

         143 üncü maddede sayılan durumların gerçekleşmesi halinde, bunların aylıklarının kesilmiş olan üçte biri kendilerine ödenir ve görevden uzakta geçirdikleri süre, derecelerindeki kademe ilerlemesinde ve bu sürenin derece yükselmesi için gerekli en az bekleme süresini aşan kısmı,üst dereceye yükselmeleri halinde, bu derecede kademe ilerlemesi yapılmak suretiyle  değerlendirilir.” hükmü, 143 üncü maddesinde ise; “Soruşturma veya yargılama sonunda yetkili mercilerce:

         a) Haklarında memurluktan çıkarmadan başka bir disiplin cezası verilenler;

         b) Yargılamanın men'ine veya beraatine karar verilenler;

         c) Hükümden evvel haklarındaki kovuşturma genel af ile kaldırılanlar;

         ç) Görevlerine ve memurluklarına ilişkin olsun veya olmasın memurluğa engel olmayacak bir ceza ile hükümlü olup cezası ertelenenler;

         Bu kararların kesinleşmesi üzerine haklarındaki görevden uzaklaştırma tedbiri kaldırılır.” hükmü yer almaktadır.

         Diğer taraftan, Danıştay Beşinci Dairesinin 15/02/2001 tarihli ve K:2001/375, E:1999/538 sayılı Kararında ise; görevden uzaklaştırılan Devlet memurlarının görevden uzakta geçirdikleri sürenin ilgililerinin intibakında değerlendirilmesi gerektiği ifade edilmiştir.

         Ayrıca, 06/06/2002 tarihli ve 24777 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 154 seri nolu Devlet Memurları Kanunu Genel Tebliğinde ise; yıllık izin sürelerinin hesabında, hangi statüde olursa olsun kamu kurum ve kuruluşlarında geçen hizmet süreleri ile kamu kurum ve kuruluşlarında geçmese dahi Devlet memurlarının kazanılmış hak aylıklarında değerlendirilen hizmet sürelerinin dikkate alınması gerektiği ifade edilmiştir.

         Yukarıda yer verilen hüküm ve açıklamalar çerçevesinde; 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 141 inci maddesine istinaden görevinden uzaklaştırılan ve bilahare görevine iade edilen Devlet memurlarının görevden uzakta geçirdikleri sürenin ilgililerin kazanılmış hak aylığında değerlendirilmesi ve yıllık izin sürelerinin hesabında Devlet memurlarının kazanılmış hak aylıklarında değerlendirilen hizmet sürelerinin dikkate alınması karşısında; ilgi yazıda göreve iade edildiği belirtilen personelin yıllık izinlerinin, 657 sayılı Kanunun 102 ve 103 üncü maddeleri hükümleri çerçevesinde kullandırılması gerekmekte olup, mezkur 103 üncü maddede cari yıl ile bir önceki yıl hariç önceki yıllara ait kullanılmamış izin haklarının düşeceği belirtildiğinden ilgiliye cari yıl ile birlikte önceki yıla ait izin hakkının kullandırılması gerektiği mütalaa edilmektedir.

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.