logo yeni

MEMURİYET MAHALLİNDE ALINMAYAN İSTİRAHAT RAPORLARININ HASTALIK İZNİNE ÇEVRİLMESİ

Aktif . Yayınlanma İzin

Özet:Kurumunuz bünyesinde çalışan bazı personelin ikamet adresinin memuriyet mahallinde olmayıp çevre il ve ilçelerde bulunduğundan bahisle, memurun ikamet mahallinde hastalanması halinde memuriyet mahalline gitmeyerek ikamete dayalı olarak tespit edilen aile hekiminden alacağı istirahat raporunun, Devlet Memurlarına Verilecek Hastalık Raporları ile Hastalık ve Refakat İznine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre geçerli olup olmayacağı hususu hakkında. 16/05/2012 - 6855 

Bilindiği üzere, 657 sayılı Kanunun 105 inci maddesinin altıncı fıkrasına istinaden hazırlanarak 22/8/2011 tarihli ve 2011/2226 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile kabul edilen ve 29/10/2011 tarihli ve 28099 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Devlet Memurlarına Verilecek Hastalık Raporları ile Hastalık ve Refakat İznine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 7 nci maddesinin altıncı fıkrasında;  “Hastalık izni verilebilmesi için hastalık raporlarının, geçici görev ve kanunî izinlerin kullanılması durumu ile acil vakalar hariç, memuriyet mahallindeki veya hastanın sevkinin yapıldığı sağlık hizmeti sunucularından alınması zorunludur.” hükmü,  söz konusu madeninin beşinci fıkrasında ise “Bu Yönetmelik ile tespit edilen usûl ve esaslara uyulmaksızın alınan hastalık raporlarına dayanılarak hastalık izni verilemez. Hastalık raporlarının bu Yönetmelik ile tespit edilen usûl ve esaslara uygun olmaması hâlinde bu durum memura yazılı olarak bildirilir. Bu bildirim üzerine memur, bildirimin yapıldığı günü takip eden gün göreve gelmekle yükümlüdür. Bildirim yapıldığı hâlde görevlerine başlamayan memurlar izinsiz ve özürsüz olarak görevlerini terk etmiş sayılarak haklarında 657 sayılı Kanun ve özel kanunların ilgili hükümleri uyarınca işlem yapılır.” hükmü yer almaktadır.

Ayrıca,  25/05/2010 tarih ve 27591 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Aile Hekimliği Uygulaması Yönetmeliğinin 8’inci maddesinin beşinci fıkrasında; “Sürekli ikamet ettiği bölgeden uzakta kalacak kişi veya geçici süre ile Türkiye’de ikamet edecek olan kişi, kendisine yakın konumdaki bir aile hekiminden misafir olarak sağlık hizmeti alır. Ancak 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununa tabi olan ilçeler misafir uygulaması bakımından tek bölge kabul edilir. Aile hekimi misafir kişiler için herhangi bir ücret talep edemez.” hükmü yer almakta olup, sürekli ikamet ettiği bölgeden uzakta kalacak Devlet memuru kendisine yakın konumdaki bir aile hekiminden misafir olarak sağlık hizmeti alabilmektedir.

Yukarıda yer verilen hüküm ve açıklamalar çerçevesinde,

-mezkur Yönetmeliğin 7 nci maddesinin altıncı fıkrasında geçen “memuriyet mahallindeki sağlık hizmeti sunucuları” ifadesinden memurun görev yaptığı ilin sınırları içinde bulunan sağlık hizmeti sunucularının anlaşılması gerekmekte olup, Ankara”nın Polatlı İlçesinde görev yapan Devlet memurunun ikametgahının bulunduğu Ankara merkezdeki aile hekiminden aldığı raporun bahsi geçen Yönetmelikte belirtilen diğer hükümlere de uygun olması halinde hastalık iznine çevrilmesi gerektiği,

-mezkur Yönetmelikte belirtilen istisnalar saklı kalmak üzere, mesai saatleri içinde memuriyet mahalli dışındaki sağlık hizmeti sunucularından alınan hastalık raporlarının hastalık iznine çevrilmemesi gerekmekte olup, Adana Şube Müdürlüğünde çalışan Devlet memurunun ikametgah adresi olan Osmaniye İlindeki aile hekiminden mesai saatleri içinde aldığı hastalık raporlarının hastalık iznine çevrilemeyeceği,

mütalaa edilmektedir.

 

 

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.