logo yeni

calisanlar2 copy

HAKKINDAKİ RAPORA İSTİNADEN DOKTORUN MEMUR KADROSUNA ATANMASI

Aktif . Yayınlanma Göreve Son Verme

Özeti : 663 sayılı Sağlık Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkındaki Kanun Hükmünde Kararnamenin 23. maddesi uyarınca, sağlık meslek mensuplarının meslek icrasından yasaklanması konusundaki yetkinin Sağlık Meslekleri Kuruluna ait olduğu, anılan madde hükmünde ilişiği kesilen kişilerin mesleği ile ilgisi bulunmayan durumlarına uygun başka bir kadroya atanabileceğinin açıkça düzenlenmesi karşısında, sözü edilen Kurul kararı olmaksızın anestezi doktoru olan davacının hakkında düzenlenen sağlık raporunun, Sağlık Bakanlığı Sağlık Mazeret Değerlendirme Komisyonunda değerlendirilmesi sonucunda hekimlik görevinden alınarak memur olarak atanmasına ilişkin işlemde hukuka uyarlık bulunmadığı hakkında.

Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulunun 03/05/2017 tarihli ve E: 2015/3244, K: 2017/1908 sayılı kararı

Temyiz Eden (Davacı) : ...

Vekili     : ……

Karşı Taraf (Davalı)     : Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu

Vekili     : ……

İstemin Özeti : Trabzon İdare Mahkemesinin 09/06/2015 günlü, E:2015/682, K:2015/867 sayılı ısrar kararının, temyizen incelenerek bozulması, davacı tarafından istenilmektedir.

Savunmanın Özeti : Trabzon İdare Mahkemesince verilen ısrar kararının usul ve hukuka uygun bulunduğu ve temyiz dilekçesinde öne sürülen nedenlerin, kararın bozulmasını gerektirecek nitelikte olmadığı belirtilerek temyiz isteminin reddedilmesi gerektiği savunulmaktadır.

Danıştay Tetkik Hakimi : ……

Düşüncesi : Temyiz isteminin kabulü ile ısrar kararının bozulması gerektiği düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Hüküm veren Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulunca dosya incelendi, gereği görüşüldü:

Dava; Kars Devlet Hastanesi'nde uzman tabip olarak görev yapan davacının, Trabzon İli Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği emrine bilgisayar işletmeni olarak atanmasına ilişkin 04/12/2012 günlü, 9845 sayılı işlemin iptali ile Aralık 2012 ve Ocak 2013 aylarına ait 3.600,00 TL parasal kaybının yasal faiziyle birlikte tazminine karar verilmesi istemiyle açılmıştır.

Trabzon İdare Mahkemesinin 27/11/2013 günlü, E:2013/78, K:2013/1439 sayılı kararıyla; 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun tanıdığı takdir yetkisi kapsamında, davacının Kars Devlet Hastanesinde Patoloji Uzmanı olarak görev yaptığı sırada, geçirdiği psikolojik rahatsızlık nedeniyle hekimlik görevini yerine getirip getiremeyeceğinin tespiti bakımından sevk edildiği Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yapılan tetkik ve tedavileri sonucu, psikiyatrik hastalığının kısmi salah halinde devam ettiği, bu haliyle hekim olarak görev yapmasının uygun olmadığı yönünde düzenlenen sağlık kurulu raporu nazara alındığında, davacının insan hayatı ile doğrudan ilgili olan, niteliği gereği bünyesinde önemli ölçüde risk barındıran ve dikkate mazhar olan sağlık hizmetlerini yerine getirme ehil ve kabiliyetini kaybettiğinin açık olduğu, kamu yararı ve hizmet gerekleri gözetilerek genel idari hizmetler sınıfında münhal bulunan kadroya naklen atanmasına ilişkin dava konusu işlemde hukuka aykırılık bulunmadığı gerekçesiyle davanın reddine karar verilmiştir.

Anılan   karar,   karar   düzeltme   aşamasında,   Danıştay  Beşinci

Dairesinin 29/01/2015 günlü, E:2014/6491, K:2015/610 sayılı kararıyla;

663 sayılı Sağlık Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkındaki Kanun Hükmünde Kararnamenin Sağlık Meslekleri Kurulu başlıklı 23. maddesi uyarınca, mesleğini icra etmesine mani ve iyileşmesi mümkün olmayan akli, ruhi ve bedeni hastalığı ortaya konulan sağlık meslek mensuplarının, Sağlık Meslekleri Kurulu kararı ile mesleğini icradan yasaklanabileceği, anılan Kurul kararı olmaksızın davacı hakkındaki sağlık raporunun Sağlık Bakanlığı Sağlık Mazereti Değerlendirme Komisyonunda değerlendirilmesi sonucunda, hekimlik görevinden alınarak genel idare hizmetleri sınıfına bilgisayar işletmeni olarak atanmasına ilişkin işlemde hukuka uyarlık bulunmadığı gerekçesiyle bozulmuş ise de; Trabzon İdare Mahkemesi, bozma kararına uymayarak davanın reddi yolundaki ilk kararında ısrar etmiştir.

Davacı, Trabzon İdare Mahkemesinin 09/06/2015 günlü, E:2015/682, K:2015/867 sayılı ısrar kararını temyiz etmekte ve bozulmasını istemektedir.

663 sayılı Sağlık Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkındaki Kanun Hükmünde Kararnamenin Sağlık Meslekleri Kurulu başlıklı 23. maddesinde; sağlık mesleklerinde eğitim müfredatı, mesleki alan ve dal belirlemesi gibi mesleki düzenlemelerde ve istihdam planlamalarında görüş bildirmek, mesleki yeterlilik değerlendirmesi yapmak, mesleki müeyyide uygulamak, etik ilkeleri belirlemek ve uyumu denetlemek üzere Sağlık Meslekleri Kurulu teşkil edilmiş, aynı maddenin 6. fıkrasının (d) bendinde, sağlık engeli sebebiyle mesleğin icrasının yasaklanmasına; (e) bendinde, meslekten geçici veya sürekli men etmeye karar vermek kurulun görevleri arasında sayılmış; 8. fıkrasında da, mesleğini icra etmesine mani ve iyileşmesi mümkün olmayan akli, ruhi ve bedeni hastalığı ortaya konulan sağlık meslek mensuplarının, Kurulun kararı ile mesleğini icradan yasaklanabileceği, 12. fıkrasında ise; meslekten geçici men edilmesine karar verilen Devlet memurlarının, men müddetince aylıksız izinli sayılacağı veya talepleri hâlinde aynı süreyle mesleği ile ilişkisi bulunmayan durumlarına uygun başka bir kadroya atanacağı, meslekten sürekli men edilmesine karar verilen Devlet memurlarının istekleri hâlinde, mesleği ile ilişkisi bulunmayan durumlarına uygun başka bir kadroya atanacağı, aksi halde görevlerinin sona ereceği hükmüne yer verilmiştir.

Dosyanın incelenmesinden; Kars Devlet Hastanesi'nde patoloji uzmanı olarak görev yapan davacının, "psikotik bozukluk" teşhisi konulan rahatsızlığı nedeniyle 2006 yılından bu yana Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi Farabi Hastanesi'nde tedavi gördüğü, görev yaptığı Kars Devlet Hastanesi Başhekimliği'nce, davacının rahatsızlığı nedeniyle görevine devam edip edemeyeceği hususunda Sağlık Bakanlığı'ndan görüş istenmesi üzerine, davacının durumunun incelenmesi amacıyla Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildiği, anılan Hastane Başhekimliği'nce düzenlenen 13/08/2012 günlü, 4446 sayılı sağlık raporunda, "hastalığının kısmi salah halinde devam ettiği, bu haliyle hekim olarak görev yapmasının uygun olmadığı, son istirahat raporu bitiminden itibaren genel idari hizmetlerde çalışmasının uygun olacağı" hususlarının bildirildiği, bu sırada davacı tarafından düzenlenen 27/08/2012 tarihli atama ve nakil talep formu ile Trabzon iline naklen atanma isteminde bulunulduğu, 19/10/2012 tarihinde toplanan Sağlık Bakanlığı Sağlık Mazereti Değerlendirme Komisyonunca, davacının talebi ve hakkındaki sağlık raporunun birlikte değerlendirilmesi sonucunda, davacının Trabzon İli Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği emrine bilgisayar işletmeni olarak atanmasının uygun görüldüğü anlaşılmıştır.

657 sayılı Kanuna göre özel kanun niteliğinde olan 663 sayılı Sağlık Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkındaki Kanun Hükmünde Kararnamenin Sağlık Meslekleri Kurulu başlıklı 23. maddesinde, mesleğini icra etmesine mani ve iyileşmesi mümkün olmayan akli, ruhi ve bedeni hastalığı ortaya konulan sağlık meslek mensuplarının, Sağlık Meslekleri Kurulu kararı ile mesleğini icradan yasaklanabileceği, meslekten geçici veya sürekli men edilebileceği; bu durumlarda kişilerin mesleği ile ilişkisi bulunmayan durumlarına uygun başka bir kadroya atanabileceğinin açıkça düzenlenmiş olması karşısında, anılan Kurul kararı olmaksızın davacı hakkındaki sözü edilen sağlık raporunun, Sağlık Bakanlığı Sağlık Mazereti Değerlendirme Komisyonunda değerlendirilmesi sonucunda, hekimlik görevinden alınarak genel idare hizmetleri sınıfına bilgisayar işletmeni olarak atanmasına ilişkin işlemde hukuka uyarlık bulunmamaktadır.

Açıklanan   nedenlerle,   davacının   temyiz   isteminin   kabulüne,  Trabzon İdare Mahkemesinin 09/06/2015 günlü, E:2015/682, K:2015/867 sayılı ısrar kararının bozulmasına, dosyanın anılan İdare Mahkemesine gönderilmesine, kararın tebliğ tarihini izleyen 15 (onbeş) gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 03/05/2017 tarihinde oybirliği ile karar verildi.

 

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.