logo yeni

calisanlar2 copy

TEĞMEN OLARAK GÖREV YAPMIŞ PERSONELİN ŞEF OLARAK ATANMASI

Aktif . Yayınlanma Görevde Yükselme

Özet: Daha önce teğmen olarak görev yapmış olan personelin aranılan şartları taşıması kaydıyla, şef olarak atanmasının kurumun takdirinde olduğu hk. (07/03/2012-3372)

Genelkurmay Başkanlığı Kara Kuvvetleri Komutanlığı emrinde piyade teğmen olarak görev yapmaktayken kendi isteği ile sözleşmesi feshedilip, Başkanlığınızda memur kadrosuna ataması yapılan personelin şef unvanlı kadroya atanıp atanamayacağına ilişkin ilgi yazı ve ekleri incelenmiştir.

Bilindiği üzere, 15/03/1999 tarihli ve 99/12647 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile kabul edilerek 18/04/1999 tarihli ve 23670 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmelik’in 2’nci maddesinde; bu Yönetmeliğin, 190 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin eki (I) ve (III) sayılı cetvellerde yer alan kadrolarda, il özel idareleri ve belediyeler ile bunların kurdukları birlik, müessese ve işletmelere ait memur kadrolarında, düzenleyici ve denetleyici kurumlara ait memur kadrolarında, özelleştirme kapsam ve programında bulunan kuruluşlar da dahil olmak üzere kamu iktisadi teşebbüsleri ve bağlı ortaklıklarına ait memur kadroları ile sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilen personelin, müdür ve daha alt görevlere görevde yükselme mahiyetindeki asaleten atamaları ile en az ortaöğretim düzeyinde mesleki veya teknik eğitim sonucu ihraz edilen unvanlara ilişkin unvan değişikliği mahiyetindeki asaleten atamaları hakkında uygulanacağı hüküm altına alınmıştır.

Diğer taraftan, söz konusu Yönetmeliğin ek 1 ‘inci maddesinde; “Kurumlar aynı unvana veya bu unvanın bulunduğu aynı alt gruptaki diğer unvanlara veya daha alt unvanlara naklen atama yapabilir. Diğer personel kanunlarına tabi olanların 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi görevlere atanmalarında ihraz ettikleri unvanlar, aynı unvanın olmaması halinde öğrenim durumu ve ihraz ettiği unvanla birlikte atanacağı unvan ve Devlet Personel Başkanlığının olumlu görüşü dikkate alınır. İlk defa açıktan atamalarda bu Yönetmelik hükümleri uygulanmaz” hükmü yer almaktadır.

Yukarıda belirtilen hükümler çerçevesinde; söz konusu personelin şef kadrosuna atamasının yapılmasının, daha önce piyade teğmen olarak görev yapmış olması ve mevzuatta belirtilen diğer şartları taşıması kaydıyla, Kurumunuzun takdirinde bulunduğu mütalaa edilmektedir.

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.