logo yeni

calisanlar2 copy

YÜZBAŞI İKEN GÖREVİNDEN AYRILAN KİŞİNİN ŞUBE MÜDÜRÜ VEYA İL MÜDÜRÜ KADROSUNA ATANMASI

Aktif . Yayınlanma Görevde Yükselme

ÖZET:J.Kd.Yzb olarak görevli iken istifa eden kişinin, Şube Müdürü veya İl Müdür Yardımcısı kadrosuna, görevde yükselme eğitimi ve sınavına tabi tutulmadan atanmasının; atamaya ilişkin genel şartları taşıması kaydıyla  Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmeliğe eklenen Ek 1 inci madde ve açıktan atama prosedürü çerçevesinde mümkün olabileceği hk.     (11.03.2003)

Daha önce J.Kd.Yzb.olarak görevli iken istifa eden ..... ..... ‘nun Bakanlığınıza Şube Müdürü veya İl Müdür Yardımcısı olarak atanıp atanamayacağı hususunda görüş talep eden ilgi yazı ve ekleri incelenmiştir.

18.4.1999 tarih ve 23670 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Devlet Memurlarının Görevde Yükselme Esaslarına Dair Genel Yönetmeliğin 2 nci maddesinin 1 inci fıkrasında, bu Yönetmeliğin özel kanunlarındaki hükümler saklı kalmak kaydıyla genel ve katma bütçeli kurumlar, il özel idareleri, belediyeler, il özel idare ve belediyelerin kurdukları birlik, müessese ve işletmeler ile döner sermayeli kuruluşlarda, kanunla kurulan fonlarda, kefalet sandıklarında, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak çalışan Devlet memurlarından müdür (başmüdür, il ve bölge müdürleri ve bunların yardımcıları ile Dışişleri Bakanlığı kadrolarında bulunan uzmanlar hariç) ve daha alt görevlere görevde yükselme suretiyle atanacaklar hakkında uygulanacağı hükme bağlanmıştır.

Diğer taraftan, 26.02.2000 tarih ve 23976 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren .... Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme Yönetmeliğinin Ek 1 inci maddesinde; “Diğer kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan personelden aynı unvana veya bu unvanın bulunduğu aynı alt gruptaki diğer unvanlara veya daha alt unvanlara naklen atama yapılabilir. Diğer personel kanunlarına tabi olanların 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi görevlere atanmalarında ihraz ettikleri unvanlar, aynı unvanı olmaması halinde öğrenim durumu ve ihraz ettiği unvanla birlikte atanacağı unvan ve Devlet Personel Başkanlığının olumlu görüşü dikkate alınır. İlk defa açıktan atamalarda bu Yönetmelik hükümleri uygulanmaz.” hükmü yer almaktadır.

           Bu itibarla, ilgilinin Şube Müdürü veya İl Müdür Yardımcısı kadrosuna yapılacak atamasının görevde yükselme mahiyetinde bir atama olmaması sebebiyle görevde yükselme eğitimi ve sınavına tabi tutulmadan, atamaya ilişkin genel şartları taşıması ile 26.6.2000 tarih ve 2000/1228 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmeliğe eklenen Ek 1 inci maddesi ve açıktan atama prosedürü çerçevesinde atanmasının Bakanlığınız takdirinde olduğu değerlendirilmektedir.

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.