logo yeni

calisanlar2 copy

YÖNETMEN YARDIMCISININ ŞUBE MÜDÜRÜ KADROSUNA ATANMASI

Aktif . Yayınlanma Görevde Yükselme

ÖZET:T.C. Ziraat Bankası Genel Müdürlüğünde amir (yönetmen yardımcısı) pozisyonunda çalışmakta iken özelleştirme  uygulamaları nedeniyle  şef kadrosuna nakledilen personelin görevde yükselme sınavı ile şube müdürü kadrosuna atanabileceği (5933,  05 /04/2005)

T.C. Ziraat Bankası Genel Müdürlüğünde amir (yönetmen yardımcısı) pozisyonunda çalışmakta iken özelleştirme  uygulamaları nedeniyle  Dış Ticaret Müsteşarlığına araştırmacı unvanı ile  atandığınızdan bahisle, görevde yükselme sınavına  tabi tutulmadan “şube müdürü” kadrosuna  atanıp atanamayacağınıza ilişkin  ilgi dilekçe  ve ekleri incelenmiştir.

Bilindiği üzere, 15/03/1999 tarihli ve 99/12647 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile kabul edilerek 18/04/1999 tarihli ve 23670 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan ve 21/09/2004 tarihli ve 2004/8246 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile değişik “Kamu Kurum ve Kuruluşlarında   Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmelik’in 2’nci maddesinde; bu Yönetmeliğin, özel kanunlarındaki düzenlemeler saklı kalmak kaydıyla; 190 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin eki  (I)  ve (III) sayılı cetvellerde yer alan kadrolarda , il özel idareleri ve  belediyeler ile bunların kurdukları birlik, müessese ve işletmelere ait memur kadrolarında, özelleştirme kapsam ve programında bulunan kuruluşlar da dahil olmak üzere kamu iktisadi teşebbüsleri ve bağlı ortaklıklarına ait memur kadroları ile sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilen personelin, müdür ve daha alt görevlere görevde yükselme  mahiyetindeki asaleten atamaları ile en az ortaöğretim düzeyinde  mesleki veya teknik eğitim sonucu ihraz edilen unvanlara ilişkin unvan değişikliği mahiyetindeki asaleten atamaları hakkında uygulanacağı hüküm altına  alınmıştır.

Diğer taraftan,  28/10/1999 tarihli ve 23860 tarihli ve   23860 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren  Dış Ticaret Müsteşarlığı Personeli Atama  ve Görevde Yükselme  Yönetmeliğinin  Atanma Başlıklı 6’ncı maddesinin  (f) bendinde; şube müdürü kadrolarına  atanabilmek için  en az dört yıllık yüksek öğrenim  mezunu olmak, sınav tarihi itibarıyla  yüksek öğrenim mezunu  olarak 5 yılı Müsteşarlık kadrolarında  olmak üzere,  en az 8 yıl hizmeti bulunmak, son sicil notu olumlu olmak kaydıyla  son üç yıllık sicil notu ortalaması 70 puandan aşağı olmamak,  görevde yükselme sınavında başarılı olmak şartlarının  aranacağı düzenlenmiştir.

Yukarıdaki hükümler çerçevesinde, daha önce T.C. Ziraat Bankasında amir pozisyonunda çalışmış olmanız ve halen Dış Ticaret Müsteşarlığında  araştırmacı görevinde bulunmanız nedeniyle aranan diğer şartları da taşımanız kaydıyla, görevde yükselme eğitimine katılarak sınavda  başarılı olmanız durumunda, şube müdürü kadrosuna   atanmanızın mümkün olduğu değerlendirilmektedir.

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.