logo yeni

calisanlar2 copy

MEMUR KADROSUNDAKİ PERSONELİN AYNİYAT SAYMANI OLARAK ATANMASI

Aktif . Yayınlanma Görevde Yükselme

ÖZET: 4046 sayılı  Kanun gereğince Bakanlığınız ….  Bayındırlık ve İskan Müdürlüğünde memur  olarak görev yapan ….’nun ayniyat saymanı kadrosuna görevde yükselme eğitimi ve sınavına katılarak  başarılı olması   halinde  atanabileceğine ilişkin 28/07/2006-13100

Ziraat Bankasında veznedar  olarak görev yaparken,  24/11/1994  tarihli ve 4046 sayılı  Kanun gereğince Bakanlığınız ….  Bayındırlık ve İskan Müdürlüğünde memur  olarak görev yapan ….’nun ayniyat saymanı kadrosuna görevde yükselme eğitimi ve sınavına tabi tutulmadan atanıp atanamayacağı hususundaki ilgi yazı incelenmiştir.

Bilindiği üzere, 15/03/1999 tarihli ve 99/12647 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan, Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmeliğin “Kapsam”  başlıklı 2’nci maddesinin birinci fıkrasında,  bu Yönetmeliğin, özel kanunlardaki düzenlemeler saklı kalmak kaydıyla,  190 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin eki I ve III sayılı cetvellerde yer alan kadrolarda istihdam edilen personelin, müdür ve daha alt görevlere yapılacak görevde yükselme mahiyetindeki asaleten atamaları ile en az ortaöğretim düzeyindeki mesleki veya teknik eğitim sonucu ihraz edilen unvanlara ilişkin unvan değişikliği mahiyetindeki asaleten atamaları hakkında uygulanacağı hüküm altına alınmıştır.

Diğer taraftan, adı geçen Genel Yönetmeliğe dayanılarak hazırlanan, 12/02/2006 tarihli ve 26077 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “ Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinin “ Görev Grupları” başlıklı 5/f maddesinin l inci bendinde ayniyat saymanı unvanlı kadroya yer verilmiş ve 5/f maddesinin 2 nci bendinde memur unvanlı kadroya yer verilmiş veznedar unvanlı kadroya ise yer verilmemiştir. Aynı Yönetmeliğin görev grupları arasındaki geçişler başlıklı 20’nci maddesinin (b) bendinde, “Gruplar arası görevde yükselme niteliğindeki geçişler ve alt gruptan üst gruplara geçişler görevde yükselme eğitimi ve sınavına tabidir.” hükmü yer almaktadır.

Yukarıdaki hükümler çerçevesinde, memur   unvanlı kadrodan ayniyat saymanı unvanlı kadroya atanmanın  görevde yükselme mahiyetinde bir atama olması sebebiyle, …..’nun görevde yükselme eğitimi ve sınavına katılarak  başarılı olması   halinde  ayniyat saymanı unvanlı kadroya atanmasının, mümkün  olduğu  değerlendirilmektedir.

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.