logo yeni

calisanlar2 copy

KORUMA VE GÜVENLİK ŞEFİNİN MEMUR KADROSUNA ATANMASI

Aktif . Yayınlanma Görevde Yükselme

ÖZET: Koruma ve güvenlik grup şefinin sağlık şartlarının elvermemesi nedeniyle unvan değişikliği sınavına girmeden  daha alt guruplarda  yer alan kadrolara ( memur kadrosuna) atanabileceği hakkında  (12485,  18/07/2005)

Genel Müdürlüğünüz Hidrolik Santrallar Dairesi Başkanlığı Köklüce-Almus-Ataköy- HES İşletme Müdürlüğü emrinde koruma ve güvenlik   grup şefi olarak görev yapan  ortaokul mezunu ………………….’in, görevi yürütmesi için gerekli sağlık şartlarını kaybettiğinin sağlık kurulu raporundan anlaşılması üzerine,  memur pozisyonuna veya görevi yürütebilmesi için gerekli sağlık şartlarını tekrar kazanması durumunda koruma ve güvenlik şefi pozisyonuna atanıp atanamayacağına ilişkin ilgi yazı incelenmiştir.

Bilindiği üzere, 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun, “Özel Güvenlik Görevlilerinde Aranılacak Şartlar” başlıklı 10’uncu maddesinin (f) bendinde, ”görevin yapılmasına engel olabilecek vücut ve akıl hastalığı ile özürlü bulunmamak” şartı öngörülmüştür.

Diğer taraftan, 15/03/1999 tarihli ve 99/12647 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan, 21/09/2004 tarihli ve 2004/ 8246 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile değiştirilen Kamu Kurum ve Kuruluşlarında  Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmeliğin “Kapsam”  başlıklı  2’nci maddesinin  birinci fıkrasında,  bu Yönetmeliğin, özel kanunlardaki düzenlemeler  saklı kalmak kaydıyla, 190 sayılı Genel Kadro ve Usulü  Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin eki (I) ve (III) sayılı cetvellerde  yer alan  kadrolarda istihdam edilen  personelin, müdür ve daha alt görevlere  yapılacak görevde yükselme mahiyetindeki asaleten atamaları  ile en az ortaöğretim  düzeyindeki mesleki veya teknik  eğitim sonucu ihraz edilen unvanlara ilişkin unvan değişikliği  mahiyetindeki asaleten atamaları hakkında uygulanacağı  hüküm altına   alınmış olup, mezkur Yönetmeliğin 15’inci maddesinin 2’nci fıkrasında ise, “Bu Yönetmeliğin uygulanması  sırasında doğacak tereddütleri gidermeye Devlet Personel Başkanlığı yetkilidir.” hükmü yer almaktadır. Söz konusu Yönetmeliğin geçici 3’üncü maddesinde de, “Bu Yönetmelik kapsamına giren unvanları,  ilgili mevzuatları uyarınca  kazananların hakları saklıdır.” hükmüne yer verilmiştir.

Bahsedilen Genel Yönetmeliğe dayanılarak hazırlanan 17/04/2002 tarihli ve 24729  sayılı Resmi Gazete’de  yayımlanarak yürürlüğe giren Elektrik Üretim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Personelinin Görevde Yükselme  Yönetmeliğinin Kapsam başlıklı 2’nci maddesinde, “Bu Yönetmelik, Elektrik Üretim  Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Merkez ve Taşra Teşkilatı  ile Bağlı Ortaklıklarda  görev yapan ve bu Yönetmelikte sayılan personelin görevde yükselmeleri ile hizmet grupları arasındaki geçişlerine ilişkin  kuralları kapsar.” hükmü bulunmakta; “Kazanılmış Hakların Saklılığı” başlıklı 25’inci maddesinin  1’inci fıkrasında ise,  “Bu Yönetmelik  kapsamındaki  kadrolara   21/02/2001  tarihinden önce atanmış olanların  kazanılmış hakları saklıdır.” hükmü getirilmektedir. Ayrıca, “Görev Grupları Arasında Geçişler” başlıklı 26’ncı maddenin (e) bendinde, “Bulundukları kadro ve pozisyonun  görevini yapamayacaklarını tam  teşekküllü hastanelerden alacakları sağlık kurulu raporu ile  belgelenmiş olanların emsali veya daha alt durumlarına uygun diğer kadro veya pozisyona atamalarında  bu Yönetmelikte öngörülen sınav ve hizmet şartı  aranmaz.” hükme yer almaktadır.

Yukarıda yer verilen hükümler çerçevesinde, koruma ve güvenlik grup şefi görevini yapmasına engel olacak hastalığı bulunduğu belirtilen ………….’in;  aynı alt görev grubunda sayılan ve  görevde yükselme niteliğinde olmayan memur pozisyonuna  atanmasında bir sakınca  bulunmadığı, mevcut görevini yürütmesi için gerekli olan  sağlık şartlarını kazanması durumunda  ise, tekrar eski görevine atanmasının Kurumunuzun takdirinde olduğu mütalaa edilmektedir.

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.