logo yeni

calisanlar2 copy

GÖREVDE YÜKSELME EĞİTİMİNE ALINMA ŞARTLARI

Aktif . Yayınlanma Görevde Yükselme

ÖZET: Atanacağı birimde görev yapma şartına ve diğer hususlara ilişkin (9112/22.05.2006)

Kurumunuz Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinin 8/b maddesinde, şube müdürü kadrosuna ve şef unvanlı pozisyona atanabilmek için, “Atanacağı birime ilişkin görevlerde en az 2 yıl çalışmış olmak” şartı arandığından bahisle, herhangi bir daire başkanlığı bünyesinde yer alan bir birim için açılacak görevde yükselme eğitimine aynı  daire başkanlığının diğer birimlerinde çalışan personelin müracaat edip edemeyeceği; 2000 yılında veya daha sonraki yıllarda iki yıllık yüksek öğrenimi tamamlayan personelin dört yıllık yüksek öğrenim görmüş olarak kabul edilip edilemeyeceği ile 40 veya 45 günlük hizmet içi eğitime katılanlara değerlendirme formuna göre kaç puan verilmesi gerektiğine ilişkin ilgi yazı incelenmiştir.

Bilindiği üzere, 15/03/1999 tarihli ve 99/12647 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan “Kamu Kurum ve Kuruluşlarında   Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmelik” in 2’nci maddesinde, bu Yönetmeliğin; 190 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin eki  (I)  ve (III) sayılı cetvellerde yer alan kadrolarda , il özel idareleri ve  belediyeler ile bunların kurdukları birlik, müessese ve işletmelere ait memur kadrolarında, özelleştirme kapsam ve programında bulunan kuruluşlar da dahil olmak üzere kamu iktisadi teşebbüsleri ve bağlı ortaklıklarına ait memur kadroları ile sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilen personelin, müdür ve daha alt görevlere görevde yükselme  mahiyetindeki asaleten atamaları ile en az ortaöğretim düzeyinde  mesleki veya teknik eğitim sonucu ihraz edilen unvanlara ilişkin unvan değişikliği mahiyetindeki asaleten atamaları hakkında uygulanacağı hüküm altına alınmıştır.  

Diğer taraftan, 14/02/2006 tarihli ve 26080 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Devlet Hava Meydanları Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinin 4’üncü maddesinde, “Ünite: Daire Başkanlıkları, Hukuk Müşavirliği, Savunma Sekreterliği, Hava Limanı Başmüdürlükleri, Meydan Müdürlükleri ve Müstakil Müdürlüklerini, Birim: Üniteleri oluşturan Şube Müdürlükleri ve Şefliklerini ifade eder.”  tanımına yer verilmiş; Yönetmeliğin 8/b maddesinde de şube müdürü ve şef unvanlı pozisyonlara atanmak için, “Atanacağı birime ilişkin görevlerde en az 2 yıl çalışmış olmak” şartı aranmıştır.  Aynı Yönetmeliğin, geçici 1’inci maddesinde ise, Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği 18/4/1999 tarihinden önce görevde bulunanlardan, iki yıllık yüksek öğrenim görenlerin diğer koşullara sahip oldukları takdirde, dört yıllık yüksek öğrenim görmüş kabul edilecekleri hükme bağlanmıştır. Mezkur Yönetmeliğe ekli değerlendirme formunun 5’nci maddesinde de, Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği 18/4/1999 tarihinden sonra katılınan 2-3 ay süreli hizmet içi eğitim programları için (1,5) puan verileceği hükmü getirilmiştir.

Yukarıda yer verilen hükümler çerçevesinde, bir daire başkanlığı bünyesinde yer alan bir birim için açılacak görevde yükselme eğitimine söz konusu birime ilişkin görevlerde bulunmuş olanların başvurabilmelerine ilişkin düzenleme yapıldığı; konunun Kurumunuz ilgili Yönetmeliğinde açıkça düzenlenmesi gerektiği; en az iki yıl çalışmış olmayan personelin başvuramayacağı, Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği 18/4/1999 tarihinde iki yıllık yüksek öğrenim görenlerin dört yıllık yüksek öğrenim görmüş olarak kabul edileceği değerlendirilmekte, 40 veya 45 günlük hizmet içi eğitime katılanlara Ek-1 değerlendirme formuna göre (1,5) puan verilmesi gerektiği mütalaa edilmektedir.

 

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.