logo yeni

calisanlar2 copy

399 SAYILI KHK II SAYILI CETVELDEN I SAYILI CETVELE GEÇİŞ

Aktif . Yayınlanma Görevde Yükselme

ÖZET: Sözleşmeli statüde müdür yardımcısı olarak görev yapan kişinin I sayılı cetvelde yer alan müdür yardımcısı kadrosuna atanmasına ilişkin (12.09.2005/15440 )

Genel Müdürlüğünüzde  II sayılı cetvelde “müdür yardımcısı” kadrosunun iptal edilerek I sayılı cetvelde  işletme müdür yardımcısı kadrosunun ihdas edilmesi sebebiyle, II sayılı cetvelde iptal edilen müdür yardımcısı görevini yürüten  ………………’ın  I sayılı cetveldeki  kadrolara görevde yükselme eğitimi ve sınavına tabi olmaksızın  atanıp atanamayacağına ilişkin ilgi yazı incelenmiştir.

Bilindiği üzere, 15/03/1999 tarihli ve 99/12647 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan, 21/09/2004 tarihli ve 2004/ 8246 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile değiştirilen Kamu Kurum ve Kuruluşlarında  Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmeliğin “Kapsam”  başlıklı  2’nci maddesinin  birinci fıkrasında,  bu Yönetmeliğin, özel kanunlardaki düzenlemeler  saklı kalmak kaydıyla, 190 sayılı Genel Kadro ve Usulü  Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin eki I ve III sayılı cetvellerde  yer alan  kadrolarda, özelleştirme kapsam ve programında bulunan kuruluşlar da dahil olmak üzere kamu iktisadi teşebbüsleri ve bağlı ortaklarına ait memur kadroları ile sözleşmeli personel pozisyonlarında   istihdam edilen personelin, müdür ve daha alt görevlere yapılacak görevde yükselme mahiyetindeki asaleten atamaları ile en az ortaöğretim düzeyindeki mesleki veya teknik eğitim  sonucu ihraz edilen unvanlara ilişkin unvan değişikliği mahiyetindeki asaleten atamaları hakkında uygulanacağı hükme bağlanmıştır. Bahsi geçen Yönetmeliğin  15’inci maddesinin  ikinci  fıkrasında, “Bu Yönetmeliğin uygulanması sırasında doğacak  tereddütleri gidermeye  Devlet Personel Başkanlığı  yetkilidir.”   hükmüne; geçici 3’üncü maddesinde ise, “Bu Yönetmelik kapsamına giren unvanları, ilgili mevzuatları uyarınca kazananların hakları saklıdır.” hükmüne yer verilmiştir.

Diğer taraftan, 17/05/2002 tarihli ve 24729 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe konulan  Elektrik Üretim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Personelinin Görevde Yükselme Yönetmeliğinin, “Kapsam” başlıklı 2’nci maddesinde, “Bu Yönetmelik, Elektrik Üretim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü merkez ve taşra teşkilatı ile bağlı ortaklıklarda görev yapan ve bu Yönetmelikte sayılan personelin görevde yükselmeleri ile hizmet grupları arasındaki geçişlerine ilişkin kuralları kapsar.” hükmü yer almaktadır.

Ayrıca, Kurumunuz Yönetmeliğinde, “tesis müdür yardımcısı, işletme müdür yardımcısı, ticaret müdür yardımcısı, eğitim müdür yardımcısı” ve “müdür yardımcısı” unvanlı kadrolar, adı geçen Yönetmeliğin  “Hizmet Grupları” başlıklı 5’inci maddesinin “Yönetim Grubu” başlıklı ana görev grubunun aynı alt görev grubunda düzenlenmiş, “Görev Grupları Arasında Geçişler” başlıklı 26’ncı  maddesinin  (b)  bendinde  ise, “Aynı ana görev grubunun alt görev grubunda kendi içinde kalmak kaydıyla sınav yapılmaksızın ilgili personelin isteği ve atanılacak kadronun gerektirdiği özellikleri taşımak şartıyla diğer görevlere atanmak mümkündür.” hükmüne yer verilmiştir.

Yukarıda yer verilen hükümler çerçevesinde, daha önce II sayılı cetvelde müdür yardımcısı olarak görev yapan …………………’ın, mevzuatta belirtilen diğer şartları taşıması kaydıyla, görevde yükselme eğitimi ve sınavı şartı aranmaksızın aynı alt görev grubunda bulunan “tesis müdür yardımcısı, işletme müdür yardımcısı  ticaret müdür yardımcısı eğitim müdür yardımcısı” unvanlı görevlere  atanması hususunun Kurumunuz takdirinde olduğu  mütalaa edilmektedir.

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.