logo yeni

calisanlar2 copy

ŞUBE MÜDÜRÜNÜN TEKNİKER KADROSUNA ATANMASI

Aktif . Yayınlanma Görevde Yükselme

ÖZET: Şube müdürü unvanlı kadrodan tekniker unvanlı kadroya atanmanın unvan değişikliği mahiyetinde bir atama olması sebebiyle, şube müdürünün “tekniker” unvanlı kadroya atanmasının, unvan değişikliği sınavına katılarak başarılı olması halinde mümkün olduğuna ilişkin (12.05.2006/9094)

Afyonkarahisar İl Çevre ve Orman Müdürlüğünde “şube müdürü” olarak görev yapan …………….’ın Bakanlığınız Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü emrine “tekniker” kadrosuna atanıp atanamayacağına ilişkin ilgi yazı incelenmiştir.

Bilindiği üzere, 15/03/1999 tarihli ve 99/12647 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile kabul edilerek, 18/04/1999 tarihli ve 23670 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 21/09/2004 tarihli ve 2004/8246 sayılı  Bakanlar Kurulu Kararı ile değişik “Kamu Kurum ve Kuruluşlarında  Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmelik” in  2’nci maddesinde;  bu Yönetmeliğin, özel kanunlarındaki düzenlemeler  saklı kalmak kaydıyla, 190 sayılı Genel Kadro ve Usulü  Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin eki (I) ve (III) sayılı cetvellerde  yer alan  kadrolarda, il özel idareleri ve belediyeler ile bunların kurdukları birlik, müessese ve işletmelere ait memur kadrolarında,  özelleştirme  kapsam ve programında  bulunan kuruluşlar da dahil olmak üzere  kamu iktisadi teşebbüsleri  ve bağlı ortaklıklarına ait memur kadroları ile sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilen personelin, müdür ve daha alt görevlere görevde yükselme mahiyetindeki asaleten atamaları ile en az ortaöğretim düzeyinde mesleki veya teknik eğitim sonucu ihraz edilen unvanlara  ilişkin  unvan değişikliği mahiyetindeki asaleten  atamaları  hakkında uygulanacağı  hüküm altına alınmış; ek 3’üncü maddesinin birinci fıkrasında ise, “ Bu Yönetmelik kapsamındaki personelin, en az ortaöğretim düzeyinde mesleki veya teknik eğitim sonucu ihraz edilen unvanlara ilişkin görevlere atanmaları, bu Yönetmeliğin üçüncü bölümünde belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde eğitime tabi tutulmaksızın yapılacak unvan değişikliği sınavı sonucundaki başarısına göre gerçekleştirilir.” hükmüne yer verilmiştir.

 Yukarıda yer verilen hükümler çerçevesinde,  söz konusu Genel Yönetmelik kapsamındaki  şube müdürü unvanlı kadrodan tekniker unvanlı kadroya atanmanın unvan değişikliği mahiyetinde bir atama olması sebebiyle, ilgilinin “tekniker” unvanlı kadroya atanmasının, unvan değişikliği sınavına katılarak başarılı olması halinde mümkün olduğu mütalaa edilmektedir

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.