logo yeni

calisanlar2 copy

GÖREVDE YÜKSELME HİZMET SÜRELERİNİN HESABINDA ASKERLİK VE SÖZLEŞMELİ SÜRELERİN DEĞERLENDİRİLMESİ

Aktif . Yayınlanma Görevde Yükselme

Özet: 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesi çerçevesinde sözleşmeli personel statüsünde destek personeli olarak göreve başlayan ve 6495 sayılı Kanunun ilgili hükmüne istinaden "Hizmetli" kadrosuna atanan personelin; Yükseköğretim Üst Kuruluşları ile Yükseköğretim Kurumları Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinin 6/h maddesinde yer alan "İlan tarihi itibarıyla 7'nci maddede belirtilen alt görevlerde toplam en az üç yıl hizmeti bulunmak" hükmü gereğince, askerlikte ve sözleşmeli personel pozisyonunda geçirdiği sürelerin alt görevlerdeki hizmet süresine dâhil edilip edilemeyeceği ve memur kadroları için yapılacak olan görevde yükselme sınavına katılıp katılamayacağı hakkında… (12/05/2015-3189). 

Üniversitenizde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesi çerçevesinde sözleşmeli personel statüsünde destek personeli olarak göreve başlayan ve 6495 sayılı Kanunun ilgili hükmüne istinaden "Hizmetli" kadrosuna atanmış olan …'un; Yükseköğretim Üst Kuruluşları ile Yükseköğretim Kurumları Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinin 6/h maddesinde yer alan "İlan tarihi itibarıyla 7'nci maddede belirtilen alt görevlerde toplam en az üç yıl hizmeti bulunmak" hükmü gereğince, askerlikte ve sözleşmeli personel pozisyonunda geçirdiği sürelerin alt görevlerdeki hizmet süresine dâhil edilip edilemeyeceği ve Üniversitenizce memur kadroları için yapılacak olan görevde yükselme sınavına katılıp katılamayacağına ilişkin ilgi (a) ve ilgi (b) yazı incelenmiştir.

657 sayılı Kanunun 6495 sayılı Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 9'uncu maddesiyle eklenmiş olan geçici 41'inci maddesinde, "Kamu kurum ve kuruluşlarının merkez ve taşra teşkilatı ile bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlarda, ayın veya haftanın bazı günleri ya da günün belirli saatleri gibi kısmi zamanlı çalışanlar ile yükseköğretim kurumlarının araştırma-geliştirme projelerinde proje süreleriyle sınırlı olarak çalışanlar hariç olmak üzere; 25/6/2013 tarihi itibarıyla, bu Kanunun 4'üncü maddesinin (B) fıkrası…uyarınca vizelenmiş veya ihdas edilmiş sözleşmeli personel pozisyonlarında çalışmakta olan ve 48'inci maddede belirtilen genel şartları taşıyanlardan, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren, birinci ve dokuzuncu alt bentler kapsamına girenler otuz gün, diğer alt bentler kapsamına girenler ise altmış gün içinde yazılı olarak başvurmaları hâlinde pozisyonlarının vizeli olduğu teşkilat ve birimde, 190 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye tabi kurumlar bakımından bu Kanun Hükmünde Kararnameye ekli cetvellerde yer alan bulunduğu pozisyon unvanıyla aynı unvanlı memur kadrolarına, diğer kurumlar bakımından bu kurumların kadro cetvellerinde yer alan aynı unvanlı memur kadrolarına; pozisyon unvanlarıyla aynı unvanlı memur kadrosu olmaması hâlinde ise ilgisine göre l90 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye ekli cetveller veya kurumların kadro cetvellerinde yer alan kadro unvanlarıyla sınırlı olmak üzere Maliye Bakanlığı ve Devlet Personel Başkanlığınca müştereken belirlenen memur kadrolarına…bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren doksan gün içinde kurumlarınca atanırlar…Bu madde hükümlerine göre memur kadrolarına atananların, söz konusu mevzuat hükümlerine göre sözleşmeli personel olarak geçirdikleri hizmet süreleri, öğrenim durumlarına göre yükselebilecekleri dereceleri aşmamak kaydıyla kazanılmış hak aylık derece ve kademelerinin tespitinde değerlendirilir. Bunlar, atandıkları kadronun mali ve sosyal haklarına göreve başladığı tarihi takip eden aybaşından itibaren hak kazanır ve önceki pozisyonlarında aldıkları mali ve sosyal haklar hakkında herhangi bir mahsuplaşma yapılmaz. Bu madde kapsamında memur kadrolarına atananların beş yıl süreyle başka kamu kurum ve kuruluşlarına nakli yapılamaz." hükmü bulunmaktadır.

15/03/1999 tarihli ve 99/12647 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile kabul edilerek 18/04/1999 tarihli ve 23670 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmeliğin "Hizmet süresi" başlıklı 6'ncı maddesinde, "Kurumlar, görevin niteliği itibarıyla görevde yükselme suretiyle atanacak personel için bulunduğu kurumda veya diğer kurumlarda alt görevlerde çalışmış olma şartı ve süresi arar. İlan edilen kadro veya pozisyon için bu şartı sağlayan personel bulunmaması durumu hariç olmak üzere, bu sürelerin en az altı ayının atamanın yapılacağı kurumda geçmiş olması esastır. Kurumlar atanılacak görevin niteliği itibariyle aranacak hizmet sürelerini, Devlet Memurları Kanununun 68'inci maddesinin (B) bendi hükümlerine göre değerlendirerek kendi kurumlarında ve diğer kurumlarda geçen süreleri dikkate alarak belirler." hükmü yer almaktadır. ​ 

12/04/2014 tarihli ve 28970 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Yükseköğretim Üst Kuruluşları ile Yükseköğretim Kurumları Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinin "Görevde yükselme suretiyle atanacaklarda aranacak genel şartlar" başlıklı 6'ncı maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde "İlan tarihi itibariyle ilgilinin başvuruda bulunduğu kadroya ilişkin 7'nci maddede belirtilen alt görevlerde toplam en az üç yıl hizmeti bulunmak" hükmüne yer verilmiştir.

Yukarıdaki hükümler çerçevesinde, muvazzaf askerlikte geçen sürenin, başvurulan bir unvana atanabilmek için aranan belirli alt görevlerde çalışma sürelerine dâhil edilemeyeceği; 657 sayılı Kanuna 6495 sayılı Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 9'uncu maddesiyle eklenmiş olan geçici 41'inci maddeye göre memur kadrolarına atanmış olanların geçmişte çalıştıkları sözleşmeli pozisyonda bulundukları sürelerin, ilgili görevde yükselme ve unvan değişikliği yönetmeliğinde alt görev olarak belirlenmiş bulunan kadro unvanıyla aynı unvanlı pozisyonda görev yapmış olmaları ve ilgili yönetmelikteki düzenlemelere aykırılık taşımaması kaydıyla alt görev hizmet süresine eklenebileceği ve adı geçen Personelin memur kadroları için yapılacak olan görevde yükselme sınavına katılıp katılamayacağı hususunun ise Kurumunuzca değerlendirilmesinin uygun olacağı mütalaa edilmektedir.

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.