logo yeni

calisanlar2 copy

BELEDİYE BAŞKAN YARDIMCILIĞINDAN MÜDÜR UNVANLI KADROYA ATANMANIN MAHİYETİ

Aktif . Yayınlanma Görevde Yükselme

Daha önce görev yapılan belediye başkan yardımcısı unvanlı kadrodan müdür unvanlı kadroya atanmanın görevde yükselme mahiyetinde bir atama olmadığı hakkında. ***Tarih : 19/10/2012 Sayı : 16870Konu :

Daha önce Etimesgut Belediye Başkanlığı emrinde bilgisayar işletmeni kadrosunda görev yapmakta iken aynı belediyede Başkan Yardımcılığı kadrosuna atanan, sonrasında Belediyenize bilgisayar işletmeni olarak naklen ataması yapılmış olup, halen şube müdür vekili olarak görev yapan …’ın, söz konusu kadroya asaleten atanıp atanamayacağıhususundaki ilgi yazı incelenmiştir.

Bilindiği üzere, 15/03/1999 tarihli ve 99/12647 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile kabul edilerek 18/04/1999 tarihli ve 23670 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan ve 21/09/2004 tarihli ve 2004/8246 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile değişik “Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmelik”in 2’nci maddesinde; bu Yönetmeliğin, özel kanunlardaki düzenlemeler saklı kalmak kaydıyla; 190 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin eki (I) ve (III) sayılıcetvellerde yer alan kadrolarda, il özel idareleri ve belediyeler ile bunların kurdukları birlik, müessese ve işletmelere ait memur kadrolarında, özelleştirme kapsam ve programında bulunan kuruluşlar da dahil olmak üzere kamu iktisadi teşebbüsleri ve bağlı ortaklıklarına ait memur kadroları ile sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilen personelin, müdür ve daha alt görevlere görevde yükselme mahiyetindeki asaleten atamaları ile en az ortaöğretim düzeyinde mesleki veya teknik eğitim sonucu ihraz edilen unvanlara ilişkin unvan değişikliği mahiyetindeki asaleten atamaları hakkında uygulanacağı hükme bağlanmıştır. Aynı Yönetmeliğin “Tanımlar” başlıklı 4’üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde, aynı düzey görevin, kurumların; hiyerarşi, görev, yetki ve sorumluluk açısından aynı grupta ya da grup içinde alt gruplar olması halinde aynı alt grupta gösterdikleri görevleri; (d) bendinde de alt görevin 27/9/1984 tarihli ve 3046 sayılı Kanunda belirtilen hiyerarşik kademeler çerçevesinde daha alt hiyerarşi içindeki görevleri ifade ettiği belirtilmiştir.

Ayrıca, söz konusu Yönetmeliğin 15’inci maddesinde yer alan, “Kurumlar bu Yönetmeliğin kapsamına giren görevlere atanacaklarda aranacak öğrenim düzeyi ile hizmet süresi, alt görevlerde bulunma süresi, sicil ve disipline ilişkin şartlar ile bunlar için verilecek görevde yükselme eğitiminin ilanı, şekli, süresi, konuları, ağırlıkları ve kapsama dahil edilecek diğer unvanlar ve bunlara ilişkin seçme kriterlerini, yapılacak sınavlara ilişkin usul ve esaslar ile bu konulara ilişkin diğer hususları Devlet Personel Başkanlığının olumlu görüşünü alarak çıkaracakları yönetmelikle düzenlerler.” hükmü gereğince, 04/07/2009 tarihli ve 27278 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe konulan “Mahalli İdareler Personelinin Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Yönetmelik”in “Kapsam” başlıklı 2’nci maddesinde “Bu Yönetmelik, il özel idareleri, belediyeler ve bu idarelerin bağlı kuruluşları ile bunların kurdukları birlik, müessese, işletme ve bunlara bağlıdöner sermayeli kuruluşlarda, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu hükümlerine tabi olarak görev yapan personelden, görevde yükselme suretiyle atanacaklar ile en az ortaöğretim düzeyinde mesleki ve teknik eğitim sonucu ihraz edilen unvanlara, unvan değişikliği suretiyle atanacakları kapsar.” hükmüne yer verilmiş olup söz konusu hükümden, belediye başkan yardımcısı unvanının bu Yönetmelik kapsamının dışında olduğu anlaşılmaktadır. AynıYönetmeliğin “Yönetim Hizmetleri Grubu” başlıklı 5’inci maddesinin a/1 bendinde “Müdür” unvanına yer verilmiş ve 7’nci maddesinin (a) bendinde de adı geçen unvana atanma şartlarıbelirtilmiştir.

Bununla birlikte, mezkur Yönetmeliğin 20’nci maddesinin (b) bendinde “…Mahalli idarelerde ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarında, daha önce bulunulan görevler ile bu görevlerle aynı düzey görevlere veya alt görevlere, görevde yükselme eğitimi ve sınavına tabi tutulmadan atama yapılabilir.” hükmüne yer verilmiş; “Kazanılmış haklar” başlıklı 22’nci maddesinde de anılan Yönetmelik kapsamında bulunan unvanları, daha önce ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak kazananların ve bu kadrolara atananların haklarının saklı olduğu belirtilmiştir.

Yukarıdaki hükümler çerçevesinde, daha önce görev yapılan belediye başkan yardımcısı unvanlı kadrodan müdür unvanlı kadroya atanmanın görevde yükselme mahiyetinde bir atama olmaması sebebiyle; …’ın belediye başkan yardımcısı kadrosunda asaleten görev yapmak suretiyle bu unvanı ihraz etmiş olması ve bahsedilen kadroya ilişkin öğrenim durumu ile hizmetlerini yerine getirebilmesi için gerekli eğitim, sertifika ve ehliyet gibi belgelere sahip olması kaydıyla, görevde yükselme eğitimi ve sınavına tabi tutulmadan, şube müdürü kadrosuna asaleten atanmasının, Kurumunuzun takdirinde olduğu mütalaa edilmektedir. ***

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.