logo yeni

calisanlar2 copy

ŞEF UNVANLI KADRODAN SOSYOLOG UNVANLI KADROYA ATANMA

Aktif . Yayınlanma Görevde Yükselme

Şef unvanlı kadrodan sosyolog unvanlı kadroya, söz konusu kadro için düzenlenecek unvan değişikliği sınavında başarılı olunması halinde atanılabileceği hakkında. Tarih: 02/11/2012 Sayı: 16846  

Bakanlığınız bünyesinde şef unvanlı kadroda görev yapan ve Selçuk Üniversitesi fen edebiyat fakültesi sosyoloji bölümü mezunu olan …’ın, Danıştay 5’inci Dairesinin 2007/3519 Esas Nolu Kararı çerçevesinde sosyolog unvanlı kadroya atanıp atanamayacağına ilişkin ilgi yazı ve ekleri incelenmiştir.

Bilindiği üzere, 15/03/1999 tarihli ve 99/12647 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile kabul edilerek 18/04/1999 tarihli ve 23670 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmelik”in 2’nci maddesinde, bu Yönetmeliğin, özel kanunlardaki düzenlemeler saklıkalmak kaydıyla; 190 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin eki (I) ve (III) sayılı cetvellerde yer alan kadrolarda, il özel idareleri ve belediyeler ile bunların kurdukları birlik, müessese ve işletmelere ait memur kadrolarında, düzenleyici ve denetleyici kurumlara ait memur kadrolarında, özelleştirme kapsam ve programında bulunan kuruluşlar da dahil olmak üzere kamu iktisadi teşebbüsleri ve bağlıortaklıklarına ait memur kadroları ile sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilen personelin, müdür ve daha alt görevlere görevde yükselme mahiyetindeki asaleten atamalarıile en az ortaöğretim düzeyinde mesleki veya teknik eğitim sonucu ihraz edilen unvanlara ilişkin unvan değişikliği mahiyetindeki asaleten atamaları hakkında uygulanacağı hüküm altına alınmış olup; ek 3’üncü maddesinin birinci fıkrasında da, “Bu Yönetmelik kapsamındaki personelin, en az ortaöğretim düzeyinde mesleki veya teknik eğitim sonucu ihraz edilen unvanlara ilişkin görevlere atanmaları, bu Yönetmeliğin üçüncü bölümünde belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde eğitime tabi tutulmaksızın yapılacak unvan değişikliği sınavı sonundaki başarısına göre gerçekleştirilir.” hükmüne yer verilmiştir.

Diğer taraftan, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 43’üncü maddesinin (b) bendinde, “Aynı meslek ve bilim dallarında, eğitim - öğretim yapan üniversitelerde, eğitim- öğretim, metod, kapsam, öğretim süresi ve yıl içindeki değerlendirme esasları bakımından eşdeğer olması ve öğrenimden sonra kazanılan unvanların aynı ve elde edilen hakların eşdeğer sayılması hususu Üniversitelerarası Kurulun önerisi üzerine; öğretmen yetiştiren birimler için belirtilen esasların tespiti Milli Eğitim Bakanlığı ile de işbirliği yapılarak, Yükseköğretim Kurulunca düzenlenir.” hükmü getirilmiştir.

Ayrıca, 08/06/2011 tarihli ve 27958 sayılı mükerrer Resmi Gazetede yayımlanan 638 sayılı “Gençlik ve Spor Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname”nin geçici 1’inci maddesinde ise; “Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin uygulanmasına ilişkin düzenlemeler, bir yıl içinde yürürlüğe konulur. Bu düzenlemeler yürürlüğe girinceye kadar mevcut düzenlemelerin bu Kanun Hükmünde Kararnameye aykırıolmayan hükümlerinin uygulanmasına devam olunur.” hükmüne yer verilmiştir. Söz konusu 638 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile mülga Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğüne ait 01/07/2011 tarihli ve 27981 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği”nin 5’inci maddesinin son fıkrasında unvan değişikliğine tabi kadrolara yer verilmiş olup, 8 ve 9’uncu maddelerinde de, bu kadrolara atanmak için aranan şartlar düzenlenmiştir.

Öte yandan, Danıştay 5’inci Dairesinin 2007/3519 Esas Nolu Kararında “…657 sayılıYasa'nın 74. maddesinin, memurların kurumların muvafakatı şartı ile öğrenim durumlarıitibariyle unvanları da değiştirilmek suretiyle başka kurumdaki bir kadroya nakillerine olanak sağlaması karşısında, davacının Adli Tıp Kurumu'na kimya mühendisi olarak atanma isteminin, davalı idarece kadro ve ihtiyaç durumu gözetilerek anılan Yasa'nın 74. maddesine göre değerlendirilmek suretiyle işlem kurulması gerekirken, unvan değişikliği sınavında başarılı olması gerektiğinden bahisle isteminin reddine ilişkin olarak kurulan işlemde hukuka uyarlık, davanın reddi yolundaki mahkeme kararında ise hukuki isabet bulunmamaktadır...” ibarelerine yer verilmektedir.

Yukarıdaki hükümler çerçevesinde, 1- Danıştay 5’inci Dairesinin mezkur Kararının herhangi bir genel düzenleyici işlemin iptaline ilişkin olmaması ve idarenin ilgilinin talebinin reddine ilişkin işlemin iptali istemi ile ilgili olarak açılan şahsi davalardan olması sebebiyle, bu davalara ilişkin kararların yalnızca davanın taraflarını bağlayıcı hüküm ifade ettiği, 2- Adı geçenin, şef unvanlı kadrodan sosyolog unvanlı kadroya, söz konusu kadro için düzenlenecek unvan değişikliği sınavında başarılı olması halinde atanabileceği, mütalaa edilmektedir.

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.