logo yeni

calisanlar2 copy

HUKUK UZMANI KADROSUNDA ÇALIŞMIŞ BİR KİŞİNİN AVUKAT YA DA HUKUK MÜŞAVİRİ KADROSUNA ATANMASI

Aktif . Yayınlanma Görevde Yükselme

ÖZET: Hukuk uzmanı unvanında  çalışırken  istifaen ayrılan ilgilinin, avukat veya hukuk müşaviri kadrosuna, bu unvanları görevde yükselme uyarınca daha önce ihraz etmemiş  olması sebebiyle, sınavsız atanmasının uygun olmadığı hakkında (4500, 14/03/2005) 

Hukuk Fakültesi mezunu ve avukatlık ruhsatına  sahip olarak  Milli Savunma Bakanlığında  hukuk uzmanı unvanında  çalışırken  istifaen  bu Kurumdan ayrıldığınızdan bahisle, kamu kurumlarından birine avukat veya hukuk müşaviri olarak atanıp atanamayacağınıza dair ilgi dilekçe incelenmiştir.

Bilindiği üzere, 15/03/1999 tarihli ve 99/12647 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile kabul edilerek, 18/04/1999 tarihli ve 23670 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 21/09/2004 tarihli ve 2004/8246 sayılı  Bakanlar Kurulu Kararı ile değişik Kamu Kurum ve Kuruluşlarında  Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmelik’in  2’nci maddesinde;  bu Yönetmeliğin, özel kanunlarındaki düzenlemeler  saklı kalmak kaydıyla, 190 sayılı Genel Kadro ve Usulü  Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin eki (I) ve (III) sayılı cetvellerde  yer alan  kadrolarda, il özel idareleri ve belediyeler ile bunların kurdukları birlik, müessese ve işletmelere ait memur kadrolarında,  özelleştirme  kapsam ve programında  bulunan kuruluşlar da dahil olmak üzere  kamu iktisadi teşebbüsleri  ve bağlı ortaklıklarına ait memur kadroları ile sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilen personelin, müdür ve daha alt görevlere görevde yükselme mahiyetindeki asaleten atamaları ile en az ortaöğretim düzeyinde mesleki veya teknik eğitim sonucu ihraz edilen unvanlara  ilişkin  unvan değişikliği mahiyetindeki asaleten  atamaları  hakkında uygulanacağı  hüküm altına alınmış olup, anılan Yönetmeliğin Ek 3’üncü maddesinde; “Bu Yönetmelik kapsamındaki personelin, en az ortaöğretim düzeyinde mesleki veya teknik eğitim sonucu ihraz edilen  unvanlara ilişkin görevlere atanmaları, bu Yönetmeliğin üçüncü bölümünde belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde eğitime tabi tutulmaksızın yapılacak unvan değişikliği sınavı sonundaki başarısına göre gerçekleştirilir. Unvan değişikliği sınavları, kurumlarca belirlenecek görev alanları ve atama yapılacak görevin niteliğine ilişkin konularda  yazılı olarak yaptırılır ve bu sınavlara katılacaklarda, kurumda veya öğrenim durumları ile ilgisi bulunmayan görevlerde belirli süre hizmet yapmış olma şartı aranmaz.” hükmüne yer verilmiştir.

Yukarıdaki hükümler çerçevesinde, avukat veya hukuk müşaviri kadrosuna, bu unvanları daha önce ihraz etmemiş  olmanız sebebiyle, sınavsız atanmanızın uygun olmadığı değerlendirilmektedir.

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.