logo yeni

calisanlar2 copy

TSK'DAN RESEN EMEKLİ EDİLEN PERSONELİN MEMUR KADROLARINA ATANMASI

Aktif . Yayınlanma Emeklilik

ÖZET: Jandarma Genel Komutanlığı bünyesinde Jandarma Kıdemli Başçavuş olarak görev yapmakta iken 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununun 94/b maddesi gereğince re’sen emekli edilerek Türk Silahlı Kuvvetlerinden ayırma işlemine tabi tutulan ilgilinin herhangi bir kamu kurum veya kuruluşunda memur olarak çalışabilmesinin  mümkün olup olmadığı hk. (26. 06.2013-9603)

Bilindiği üzere, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 92 nci maddesinin 2 nci fıkrasında; “657 sayılı Kanuna tabi olmayan personelden kendi istekleri ile görevinden çekilmiş olanlar, boş kadro bulunmak ve gireceği sınıfın niteliklerini taşımak kaydı ile bu Kanuna tabi kurumlardaki memuriyetlere atanabilirler.” hükmü yer almakta olup; 926 sayılı Kanuna tabi olarak çalışanların, kendi istekleri dışında ilişiklerinin kesilmesi halinde, 657 sayılı Kanunun 92 nci maddesi kapsamında memur kadrolarına atanabilmeleri mümkün bulunmamaktadır.

Öte yandan 657 sayılı Kanunun “Emeklilerin yeniden hizmete alınması” başlıklı 93 üncü maddesinde ise; “T.C. Emekli Sandığı Kanunu hükümlerine göre emekli olanlardan (5434 sayılı Kanunun 104 üncü maddesine göre emeklilikle ilgili görevlere yeniden atanamayacaklar hariç) sınıfında yazılı nitelikleri taşımakta bulunanlar kanunun 92 nci maddesi hükümlerine göre kurumlarda boş kadro bulunmak şartiyle yeniden memurluğa alınabilirler.” hükmüne yer verilmek suretiyle, mülga 5434 sayılı Kanun hükümlerine göre emekli olanların yeniden Devlet memurluğuna atanabilmeleri öngörülmektedir.

Ayrıca, 5434 sayılı Kanunun mülga 104 üncü maddesinde; “39 uncu maddenin yetersizlik ve disiplin sebepleri hariç olmak üzere (e) ve (f) fıkralarıyla 92 nci maddede gösterilenler, kurumlarda emeklilik hakkı tanınan vazifelerde çalıştırılamazlar.” hükmüne, ‘Emekli aylığı bağlanacaklar’ başlıklı mülga 39 uncu maddesinde ise; “Emekli aylığı aşağıdaki hallerde bağlanır:...

e) Subay ve askeri memurlarla, gedikli subay ve gedikli erbaşların ahlak noktasından hüküm ile veya yetersizlik veya disiplin sebeplerinden dolayı sicilleri üzerine veyahut askeri mahkemelerce verilecek kararlar üzerine kurumlarınca resen;

f) (e) fıkrasında yazılı olanlar dışındakiler ahlak ve yetersizlik sebeblerinden dolayı yönetmeliğine göre sicilleri üzerine kurumlarınca resen;…” hükmüne yer verilmiştir.

Görüldüğü üzere, 5434 sayılı Kanunun 39 uncu maddesinin (e) ve (f) bentleri uyarınca ahlak nedeniyle resen emekli edilenlerin veya askeri mahkemelerce verilen kararlar üzerine ilişiği kesilenlerin 104 üncü madde gereğince kamu kurumlarında emeklilik hakkı tanınan vazifelerde çalıştırılamayacağı belirtilmiş, ancak ilgili hükümde yer alan “yetersizlik ve disiplin sebepleri hariç olmak üzere” ifadesi çerçevesinde değerlendirildiğinde disiplinsizlik nedeniyle resen ayrılanların kamu kurumlarında emeklilik hakkı tanınan vazifelerde çalıştırılabileceği zımnen ifade edilmiştir.

Yukarıda yer verilen hüküm ve açıklamalar çerçevesinde; 5434 sayılı Kanunun 39 uncu maddesi uyarınca ahlak nedeniyle veya askeri mahkemelerce verilen kararlar üzerine ilişik kesilmesi halleri hariç, disiplinsizlik sebebiyle resen emekli edilenlerin 5335 sayılı Kanunun 30 uncu maddesinde belirtilen hususlar da dikkate alınarak 657 sayılı Kanunun 93 üncü maddesi kapsamında kamu kurum ve kuruluşlarında istihdam edilmeleri mümkün bulunmakta olup, bu durumda olanların memur olarak görev almak istedikleri kamu kurum ve kuruluşlarına başvurması gerektiği mütalaa edilmektedir.

Kaynak: www.dpb.gov.tr 

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.