logo yeni

calisanlar2 copy

MALULEN EMEKLİ OLAN DEVLET MEMURUNUN TEKRAR ATANIP ATANAMAYACAĞI

Aktif . Yayınlanma Emeklilik

ÖZET: Malulen emekliye sevk edilen Devlet memurunun tekrar memur olarak atanıp atanamayacağı hak.(21/11/2013-23037)

2009 yılında Mersin Askerlik Şubesinde çalışmakta iken Gülhane Askeri Tıp Akademisinin “kronik nitelik kazanmış depresyon” teşhisli raporu ile malulen emekli edildiğinizi belirttiğiniz ve 2012 yılında gerekli sağlık şartlarını yeniden kazandığınıza dair Mersin Devlet Hastanesinden aldığınız sağlık kurulu raporu sebebiyle yeniden Devlet memuru olma talebinizi içeren ilgi dilekçe incelenmiştir.

Bilindiği üzere, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 93 üncü maddesinde; “T.C. Emekli Sandığı Kanunu hükümlerine göre emekli olanlardan (5434 sayılı Kanunun 104 üncü maddesine göre emeklilikle ilgili görevlere yeniden atanamayacaklar hariç) sınıfında yazılı nitelikleri taşımakta bulunanlar kanunun 92 nci maddesi hükümlerine göre kurumlarda boş kadro bulunmak şartiyle yeniden memurluğa alınabilirler.” hükmü, 105 inci maddesinin dördüncü fıkrasında ise; “Bunlardan gerekli sağlık şartlarını yeniden kazandıkları resmi sağlık kurullarınca tespit edilen ve emeklilik hakkını elde etmemiş olanlar, yeniden memuriyete dönmek istemeleri halinde, niteliklerine uygun kadrolara öncelikle atanırlar.” hükmü yer almaktadır.

Ayrıca, 27/04/2005 tarihli ve 25798 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 5335 sayılı Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 30 uncu maddesinin birinci ve ikinci fıkralarında; “Cumhurbaşkanı tarafından atananlar, Bakanlar Kurulu kararı veya müşterek kararnameyle atanan veya görevlendirilenler, Türkiye Büyük Millet Meclisince yapılan seçimler sonucunda görev verilenler ile yükseköğretim kurumlarının öğretim üyeliklerine yapılacak atamalar hariç olmak üzere, herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı alanlar, genel bütçeye dahil dairelerin, katma bütçeli idarelerin, döner sermayelerin, kefalet sandıklarının, sosyal güvenlik kurumlarının ve bütçeden yardım alan kuruluşların kadrolarına açıktan atanamazlar. Diğer kanunların bu fıkraya aykırı hükümleri uygulanmaz.

Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı alanlar bu aylıkları kesilmeksizin; genel bütçeye dahil daireler, katma bütçeli idareler, döner sermayeler, fonlar, belediyeler, il özel idareleri, belediyeler ve il özel idareleri tarafından kurulan birlik ve işletmeler, sosyal güvenlik kurumları, bütçeden yardım alan kuruluşlar ile özel kanunla kurulmuş diğer kamu kurum, kurul, üst kurul ve kuruluşları, kamu iktisadi teşebbüsleri ve bunların bağlı ortaklıkları ile müessese ve işletmelerinde ve sermayesinin % 50’sinden fazlası kamuya ait olan diğer ortaklıklarda herhangi bir kadro, pozisyon veya görevde çalıştırılamaz ve görev yapamazlar.” hükmü yer almaktadır.

Bu itibarla,

-657 sayılı Kanunun 105 inci maddesinde mezkur hüküm gereğince  emeklilik hükümleri uygulanan personelden  gerekli sağlık şartlarını yeniden kazandıkları resmi sağlık kurullarınca tespit edilen ve emeklilik hakkını elde etmemiş olanların yeniden memuriyete dönmek istemeleri halinde, niteliklerine uygun kadrolara öncelikle atanacağı belirtilmekte olup; emeklilik hakkını elde etmemeniz ve memuriyete dönmek istemeniz halinde daha önce çalıştığınız Kuruma başvurmanız gerektiği, Kurumunuz tarafından niteliğinize uygun kadrolara öncelikle atanmanız gerektiği, niteliğinize uygun boş kadro bulunması halinde atanıp atanmayacağınız hususunda ise daha önce çalıştığınız Kurumun takdir yetkisinin bulunmadığı,

- Emeklilik hakkını elde etmiş olup malullük aylığı alanların ise 5335 sayılı Kanun gereğince aylıklarının kesilmesi suretiyle başvuracakları kamu kurum ve kuruluşlarına atanabileceği ve bu konuda kamu kurum ve kuruluşlarının takdir yetkisinin bulunduğu,

mütalaa edilmektedir.

Kaynak:www.dpb.gov.tr

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.