logo yeni

calisanlar2 copy

YÜZ KIZARTICI SUÇ NEDENİYLE MESLEKTEN ÇIKARILANLARIN TEKRAR ATANMA TALEBİ

Aktif . Yayınlanma Disiplin, Ceza ve Görevden Uzaklaştırma

Özet: Milli Eğitim Bakanlığında sınıf öğretmeni olarak görev yaparken isnat edilen yüz kızartıcı bir suç nedeni ile 4357 sayılı Hususi İdarelerden Maaş Alan İlkokul Öğretmenlerinin Kadrolarına Terfi, Taltif ve Cezalandırılmalarına ve Bu Öğretmenler İçin Teşkil Edilecek Sağlık ve İçtimai Yardım Sandığı ile Yapı Sandığına ve Öğretmenlerin Alacaklarına Dair Kanunun 7/e maddesine göre meslekten çıkarıldığınızı belirterek, tekrar Devlet memurluğuna atamanızın yapılıp yapılmayacağı hk. (05/01/2012-23682)

Milli Eğitim Bakanlığında sınıf öğretmeni olarak görev yaparken isnat edilen yüz kızartıcı bir suç nedeni ile 4357 sayılı Hususi İdarelerden Maaş Alan İlkokul Öğretmenlerinin Kadrolarına Terfi, Taltif ve Cezalandırılmalarına ve Bu Öğretmenler İçin Teşkil Edilecek Sağlık ve İçtimai Yardım Sandığı ile Yapı Sandığına ve Öğretmenlerin Alacaklarına Dair Kanunun 7/e maddesine göre meslekten çıkarıldığınızı belirterek, tekrar Devlet memurluğuna atamanızın yapılıp yapılmayacağı hususundaki ilgi dilekçe incelenmiştir.

Şahsınıza yönelik olarak Ünye Asliye Ceza Mahkemesinde, Türk Ceza Mahkemesinin 415 inci maddesinde yer alan; ”Her kim 15 yaşını bitirmeyen bir küçüğün ırz ve namusuna tasaddiyi mutazammın bir fil ve harekette bulunursa iki seneden dört seneye ve bu fil ye hareket yukarıdaki maddenin ikinci fıkrasında yazılı şartlar içinde olursa üç seneden beş seneye kadar hapsolunur.” hükmü ile aynı Kanunun 417 nci maddesinde yer alan; “Yukarıdaki maddelerde yazılan fiil ve hareketler birden ziyade kimseler tarafından işlenir veya usulden biri veya veli ve vasi veya mürebbi ve muallimleri ve hizmetkarları veya terbiye ve nezaret veya muhafazaları altına bırakılan veya buna düçar olanların üzerlerine hüküm ve nüfuzu olan kimseler tarafından vuku bulursa kanunen muayyen olan ceza yarısı kadar artırılır.” Hükmüne istinaden açılan davada yerel mahkemece 2 yıl 9 ay mahkumiyet kararı verildiği ancak davanızın Yargıtay aşamasında zamanaşımına uğradığı gerekçesiyle düştüğü ilgi dilekçenizde yer alan bilgilerden anlaşılmaktadır.

Bilindiği üzere, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 125 inci maddesinin E bendinde;

“Devlet memurluğundan çıkarma: Bir daha Devlet memurluğuna atanmamak üzere memurluktan çıkarmaktır.” hükmü, aynı bendin (g) alt bendinde ise; “Memurluk sıfatı ile bağdaşmayacak nitelik ve derecede yüz kızartıcı ve utanç verici hareketlerde bulunmak” hükmü yer almaktadır.

Ayrıca 4357 sayılı Kanunun 7/e maddesinde ise; “Öğretmenlik mesleğiyle ilgili işler bakımından haysiyetsizliği, iffetsizliği ve vazifesinde bırakılmasında mani bir suistimali sabit olan öğretmenler bir daha meslekte ve teşkillerinde kullanılmamak üzere meslekten çıkarılırlar.” denilmektedir.

Yukarıda yer verilen hükümler çerçevesinde, meslekten çıkarma cezası ile tecziye edilmenize sebep olan filin 657 sayılı Kanunun 125/E maddesinin (g) alt bendi kapsamında Devlet memurluğundan çıkarmayı gerektiren bir fil olması, Devlet memurluğundan çıkarılanların da yeniden memur olamaması ayrıca söz konusu cezanın 22/6/2 006 tarihli ve 5525 sayılı Kanunun kapsamına da girmemesi sebebiyle yeniden Devlet memurluğuna atanmanızın mümkün olmayacağı değerlendirilmektedir.

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.