logo yeni

BOTAŞ'IN 217 SAYILI KHK KAPSAMINDA OLMASI

Aktif . Yayınlanma Diğer Konular

Özet: BOTAŞ’ın 217 sayılı KHK kapsamında olduğu, personelinin de kamu personeli statüsünde olduğu hk. ( 01/02/2012 -978)

Genel Müdürlüğünüzün 217 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin kapsamında olup olmadığı ve Genel Müdürlüğünüz çalışanlarının kamu personeli sayılıp sayılmayacağı hususlarında görüş talep eden ilgi yazı eki dilekçe incelenmiştir.

Bilindiği üzere, 217 sayılı Devlet Personel Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin “Kapsam” başlıklı 2 inci maddesinde;

“Bu Kanun Hükmünde Kararname kapsamına giren kamu kurum ve kuruluşları şunlardır:

a) Genel bütçeye dahil dairelerle, katma bütçeli idareler ve bunlara bağlı kuruluşlar,

b) İl Özel İdareleri ve belediyeler, bunların birlikleri ve bunlara bağlı iktisadi müesseseler, işletmeler,

e) İktisadi devlet teşekkülleri, kamu iktisadi kuruluşları ve bunların müesseseleri, bağlı ortaklıkları ve iştirakleri,

d) Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları dışında kalan ve kamu fonu kullanan, özel kanunlarla veya bunların verdiği yetkiye dayanılarak kurulan kamu kuruluşları ve bu nitelikteki bankalar ve bunların en az sermayesinin yarısından fazlasına iştirak suretiyle kurdukları müessese, ortaklık ve iştirakler,

e) Döner sermayeli kuruluşlar ile özel kanunlarla kurulan fonlar ve kefalet sandıkları.

Askeri kurum ve kuruluşların 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu ile ek ve değişikliklerine tabi personeli bu Kanun Hükmünde Kararnamenin kapsamı dışındadır” hükümlerine yer verilmiştir.

Ayrıca, 8 Şubat 1995 tarihli ve 95 / 6526 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı’nın bağlı ortaklığı statüsünden çıkarılan Boru Hatları ile Petrol Taşıma Anonim Şirketi, 08/06/1984 tarihli ve 233 sayılı Kamu İktisadi Teşebbüsleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname hükümlerine tabi iktisadi devlet teşekkülü olup, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının ilgili bir kuruluşudur.

Diğer taraftan, 07/06/200 1 tarihli ve 24425 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren BOTAŞ Boru Hatları ile Petrol Taşıma A.Ş. Kapsam Dışı Personel Yönetmeliğinin 2 nci maddesinde “Bu Yönetmelik BOTAŞ Genel Müdürlüğü daimi kadrolarında kapsam dışı görev unvanlarında çalışan personele uygulanır. Bu Yönetmelik, 399 sayılı Kamu İktisadi Teşebbüsleri Personel Rejiminin Düzenlenmesine Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin Geçici 9 uncu maddesine göre hazırlanmıştır” hükmüne yer verilmiştir.

4046 sayılı Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanunun 22 inci maddesinin birinci fıkrasında; iş kanunlarına tâbi olarak görev yapmakla birlikte toplu iş sözleşmesi hükümlerinden yararlanmayan genel müdür, genel müdür yardımcısı, teftiş kurulu başkanı, kurul başkanı, daire başkanı, müessese, bölge, fabrika, işletme ve Şube müdürü, müfettiş ve müfettiş yardımcısı, müşavir vè başuzman unvanlı kadrolara atanmak suretiyle görev yapan personelin söz konusu Kanun hükümleri çerçevesinde nakil haklarının olduğu belirtilmektedir. Mevzuatta kapsam dışı personelin kimler olduğu hususunda net bir tanımlama yapılmamış olmasına karşılık söz konusu personelin, 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye ekli 1 sayılı cetvelde yer almayan ve 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin yürürlüğe girdiği tarihten önce özel hukuk hükümlerine göre kurulmuş olan teşebbüs ve bağlı ortaklıkların yönetim kademelerinde İş Kanununa tabi iŞçi statüsünde sözleşmeli olarak çalıştırılan ve sendikalarla işveren arasında akdedilen toplu iş sözleşmelerinden yararlandırılmayan personel olduğu anlaşılmaktadır.

Uyuşmazlık Mahkemesinin 22/01/1996 tarihli ve E: 1995/1, K: 1996/1 sayılı kararında da; “...Kapsam dışı personel olarak belirlenen görev unvanlarını taşıyanların kurumda belli bir süre çalıştıktan sonra sendika ile ilişkisini kesen ve daha çok idareci niteliğindeki personel olduğu, bu ayrımdaki amacın, bu kesimin, yetki ve ücretinin tayin ve takdirinin idareye bırakılması ve statülerinin, asli ve sürekli görevleri genel idare esaslarına göre yürüten personele yaklaştırılması olduğu anlaşılmaktadır. Bu nedenle 4046 sayılı Yasa hükümlerinden, kapsam dışı personelin de kamu personeli sayıldığı sonucu çıkmaktadır.” denilmek suretiyle kapsam dışı personel kamu personeli olarak kabul edilmiştir.

Yukarıdaki hüküm ve açıklamalar çerçevesinde, Genel Müdürlüğünüzün 217 sayılı Kanun Hükmünde Kararname kapsamında olduğu ve personelinizin de kamu personeli statüsünde olduğu mütalaa edilmektedir.

 

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.