logo yeni

ÖZÜRLÜ MEMUR İSTİHDAMI ZORUNLULUĞU

Aktif . Yayınlanma Diğer Konular

ÖZET: Özürlü memur istihdamı zorunluluğuna ilişkin 657 sayılı Kanununun 53 üncü maddesi ve 5393 sayılı  Kanunun hükümlerinin uygulanmasına ilişkin (09.05.2006/6432)

Bir belediyenin personel giderlerinin 5393 sayılı Kanunun 49 uncu maddesinin sekizinci fıkrasında belirtilen oranları aşması durunda özürlü personel çalıştırılıp çalıştırılamayacağı hususunu içeren ilgi dilekçe incelenmiştir.

Bilindiği üzere, 5393 sayılı Kanunun 49 uncu maddesinin sekizinci fıkrasında; “Belediyenin yıllık toplam personel giderleri, gerçekleşen en son yıl bütçe gelirlerinin 213 sayılı Vergi Usul Kanununa göre belirlenecek yeniden değerleme katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak miktarın yüzde otuzunu aşamaz. Nüfusu 10.000’in altında olan belediyelerde bu oran yüzde kırk olarak uygulanır. Yıl içerisinde aylık ve ücretlerde beklenmedik bir artışın meydana gelmesi sonucunda personel giderlerinin söz konusu oranları aşması durumunda, cari yıl ve izleyen yıllarda personel giderleri bu oranların altına ininceye kadar yeni personel alımı yapılamaz. Yeni personel alımı nedeniyle bu oranın aşılması sebebiyle oluşacak kamu zararı, zararın oluştuğu tarihten itibaren hesaplanacak kanuni faiziyle birlikte belediye başkanından tahsil edilir. Personelin her türlü alacakları zamanında ve öncelikle ödenir.” hükmü yer almaktadır.

Diğer taraftan, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun “Sakatların Devlet Memurluğuna Alınmaları” başlıklı 53 üncü maddesinin ikinci fıkrasında; “Kurum ve kuruluşlar bu Kanuna göre çalıştırdıkları personele ait kadrolarda %3 oranında özürlü çalıştırmak zorundadır. %3’ün hesaplanmasında ilgili kurum veya kuruluşun (taşra teşkilatı dahil) toplam dolu kadro sayısı dikkate alınır.” hükmüne yer verilmektedir.

Bu hükümler çerçevesinde, normlar hiyerarşisinde aynı düzeyde olan mevzuat hükümlerinden özel olanın genel olana önceliğinin bulunduğu ve aksine bir durumun Devlet Memurları Kanunundaki özel düzenlemeyi uygulanamaz hale getireceği de göz önünde bulundurularak, söz konusu belediyenin personel giderlerinin mezkur Belediye Kanunundaki oranları bahse konu Kanunun yürürlüğe giriş tarihi itibarıyla aşmış olması durumunda özürlü personel çalıştırılabileceği mütalaa edilmektedir.

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.