logo yeni

TÜRKİYE PETROLLERİ ANONİM ORTAKLIĞININ 217 SAYILI KHK KAPSAMINDA OLUP OLMADIĞI

Aktif . Yayınlanma Diğer Konular

ÖZET: Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı Genel Müdürlüğü’nün 217 sayılı KHK kapsamına girip girmediğine ilişkin. (05/04/2010-6002)

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı Genel Müdürlüğü’nün 217 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 2’nci maddesinin kapsamına girip girmediğine ilişkin Daire Başkanlığımızın görüşünü talep eden ilgi dilekçe incelenmiştir.

Bilindiği üzere, 217 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin “Kapsam” başlıklı 2’nci maddesinde, “Bu Kanun Hükmünde Kararname kapsamına giren kamu kurum ve kuruluşları şunlardır:

             a) Genel bütçeye dahil dairelerle, katma bütçeli idareler ve bunlara bağlı kuruluşlar,

             b) İl Özel İdareleri ve belediyeler, bunların birlikleri ve bunlara bağlı iktisadi müesseseler, işletmeler,

             c) İktisadi devlet teşekkülleri, kamu iktisadi kuruluşları ve bunların müesseseleri, bağlı ortaklıkları ve iştirakleri, 

             d) Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları dışında kalan ve kamu fonu kullanan, özel kanunlarla veya bunların verdiği yetkiye dayanılarak kurulan kamu kuruluşları ve bu nitelikteki bankalar ve bunların en az sermayesinin yarısından fazlasına iştirak suretiyle kurdukları müessese, ortaklık ve iştirakler,

             e) Döner sermayeli kuruluşlar ile özel kanunlarla kurulan fonlar ve kefalet sandıkları.

Askeri kurum ve kuruluşların 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu ile ek ve değişikliklerine tabi personeli bu Kanun Hükmünde Kararnamenin kapsamı dışındadır.” hükmüne yer verilmiştir.

Yapılan incelemede, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı Ana Statüsü’nün 3’üncü maddesinin birinci fıkrasında, “Bu Ana Statü ile teşkil olunan TPAO Tüzel Kişiliğine sahip, faaliyetlerinde özerk ve sorumluluğu sermayesiyle sınırlı bir iktisadi Devlet Teşekkülü'dür.” hükmüne yer verilmiş ve aynı maddede söz konusu Genel Müdürlüğün sermayesinin tamamının Devlete ait olduğu ifade edilmiştir.

Yukarıda yer verilen hüküm ve açıklamalar çerçevesinde, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı Genel Müdürlüğü’nün, 217 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin “Kapsam” başlıklı 2’nci maddesinin (c) bendinde yer verilen kurum ve kuruluşların kapsamında olduğu değerlendirilmektedir.

 

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.